Razpisi in druge javne objave

Razpisi in druge javne objave

2024

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila (znižanje izhodiščne cene) (15. 7. 2024)

Številka: 0232-2/2024-3

Bled, 12.7.2024

 

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

 

OBVESTILO O NAMERI O PRODAJI SLUŽBENEGA VOZILA
(znižanje izhodiščne cene)

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Predmet razpolaganja: 
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednje službeno vozilo:

RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. 33 FP, datum prve registracije 19.3.2018, tovorno vozilo, število prevoženih kilometrov 74.958, št. šasije VF1FWEZBC59266356, moč motorja 44 KW, kapaciteta baterije 33kW, vozilo ima registracijo veljavno do marca 2025.

Vozilo je še v uporabi, zato bo število prevoženih kilometrov nekoliko višje. Vozilo ima poleg serijske opreme nameščeno tudi vzvratno kamero.  Vozilo je bilo redno vzdrževano in je solidno ohranjeno. Gretje v vozilu deluje minimalno. Vozilo ima nekaj manjših poškodb, kar je razvidno iz fotografij.

 • izhodiščna cena 6.440,00  EUR

Pogoji prodaje:
Vse stroške vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec. Kupec bo vozilo prevzel po plačilu kupnine.

Vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu vozila eKangoo – ne odpiraj«.

V nameri mora kupec obvezno navesti:
- ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati,
- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo namero o nakupu v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane na pošto.

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za to vozilo. Ponujena cena mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene vozila. Javni zavod Triglavski narodni park se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodal vozilo po ceni, ki jo le le-ta predlagal v nameri o nakupu in z njim sklenil neposredno prodajno pogodbo. V primeru, da bo več ponudnikov z isto najvišjo ceno vozila, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.

Ponudbena cena za vozilo mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Ponudbe, ki bodo dane v razponu ne bodo obravnavane.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti vozilo najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine v petih dneh potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši pa v tem primeru ni več upravičen do nakupa.

Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu vozila.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Miha Marolt, tel: 041 916 956 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla, postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila (znižanje izhodiščne cene - 15. 7. 2024)

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora (12. 7. 2024)

Številka: 4740-7/2024-1
Bled, 10.7.2024

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Predmet oddaje v najem:
V najem se odda del poslovne stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, stoječe na parc. št. 317/1, 317/2 in 314, vse k.o. Želeče. Odda se poslovni prostor v kleti, v skupni izmeri 15,84 m2.

Pogoji najema:
Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.
Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-7/2024 – NE ODPIRAJ«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

 • ponudbeno ceno in
 • svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko).

V kolikor bo za najem nepremičnine več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o višini najemnine.

Ponudbena cena:
Predlagana mesečna najemnina znaša 206,00 EUR (izklicna cena).

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

Najemnik ima v najemnini vštete stroške:

 • ogrevanja prostorov;
 • vode, kanalščine, odvoza smeti, eventualnih drugih komunalnih storitev,
 • zavarovanja nepremičnine;
 • nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge istovrstne dajatve;

v deležu glede na obseg poslovnega prostora na celotno uporabno površino objekta.

Stroške porabe električne energije se zaveže kriti najemnik sam, na podlagi ločenega števca za elektriko. Ureditev in vgradnja števca je strošek najemnika.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Miha Marolt, tel: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora

Javna objava namere o sklenitvi skrbniške pogodbe na naravni vrednoti državnega pomena VINTGAR, kot dela Triglavskega narodnega parka, za izvajanje posameznih nalog urejanja soteske Vintgar za ogledovanje in obiskovanje (8. 7. 2024)

Dokumenti:

Namera o sklenitvi skrbniške pogodbe na naravni vrednoti državnega pomena VINTGAR, kot dela  Triglavskega narodnega parka, za izvajanje posameznih nalog urejanja soteske Vintgar za ogledovanje in obiskovanje - PDF

Osnutek pogodbe o skrbništvu naravne vrednote Vintgar v zvezi z ogledovanjem in obiskovanjem - PDF

Smernica za potrditev višine vstopnine za obiskovanje naravne vrednote, zavarovanega območja ter upravičenih stroškov za izvajanje nalog skrbništva - PDF

PRILOGI k Osnutku pogodbe o skrbništvu:

Priloga 1: Načrt obiskovanja soteske Vintgar - PDF

Priloga 2: Stroški - PDF

Sklep o ustavitvi postopka zbiranja ponudb za sklenitev skrbniške pogodbe na naravni vrednoti VINTGAR, kot dela Triglavskega narodnega parka, za izvajanje posameznih nalog urejanja soteske Vintgar za ogledovanje in obiskovanje (5. 7. 2024)

SKLEP
o ustavitvi postopka zbiranja ponudb

 

Postopek zbiranja ponudb za sklenitev skrbniške pogodbe na naravni vrednoti VINTGAR, kot dela Triglavskega narodnega parka, za izvajanje posameznih nalog urejanja soteske Vintgar za ogledovanje in obiskovanje št. 4741-4/2024-1 se ustavi.

 

Obrazložitev: 

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 28.6. 2024 na svoji spletni strani objavil namero o sklenitvi skrbniške pogodbe na naravni vrednoti VINTGAR, kot dela Triglavskega narodnega parka, za izvajanje posameznih nalog urejanja soteske Vintgar za ogledovanje in obiskovanje št. 4741-4/2024-1. Skladno z določili 10. točke objavljene namere, se postopek ustavi.

Številka: 4741-4/2024-2
Bled, 5.7.2024 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

direktor

 

Sklep o ustavitvi postopka zbiranja ponudb

 

Obvestilo o nameri o sklenitvi skrbniške pogodbe na naravni vrednoti državnega pomena VINTGAR, kot dela Triglavskega narodnega parka, za izvajanje posameznih nalog urejanja soteske Vintgar za ogledovanje in obiskovanje (28. 6. 2024) - POSTOPEK JE USTAVLJEN (5. 7. 2024)

POSTOPEK JE USTAVLJEN

Dokumenti:

Namera o sklenitvi skrbniške pogodbe na naravni vrednoti državnega pomena VINTGAR, kot dela  Triglavskega narodnega parka, za izvajanje posameznih nalog urejanja soteske Vintgar za ogledovanje in obiskovanje - PDF

PRILOGE:

1. Smernica za potrditev višine vstopnine za obiskovanje naravne vrednote, zavarovanega območja ter upravičenih stroškov za izvajanje nalog skrbništva - PDF

2. Osnutek pogodbe o skrbništvu naravne vrednote Vintgar v zvezi z ogledovanjem in obiskovanjem - PDF

Priloga 1 (k osnutku pogodbe o skrbništvu): Načrt obiskovanja soteske vintgar - PDF

Priloga 2 (k osnutku pogodbe o skrbništvu): Stroški - PDF

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila (19. 6. 2024)

Številka: 0232-8/2024-1
Bled, 18. 7. 2024

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

 

OBVESTILO O NAMERI O PRODAJI SLUŽBENEGA VOZILA  

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Predmet razpolaganja:
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednje službeno vozilo:

RENAULT ZOE INTENS Q90 Z. E., datum prve registracije 22. 3. 2018, osebno vozilo, število prevoženih kilometrov 48.000, št. šasije VF1AGVYCO59108547, moč motorja 65 KW.

Vozilo je dobro ohranjeno in redno vzdrževano, vendar ni vozno, ker je pogonska baterija v okvari. Vozilo je odjavljeno iz prometa.

 • izhodiščna cena 500,00  EUR brez DDV

Pogoji prodaje:
Vse stroške vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec. Kupec bo vozilo prevzel po plačilu kupnine.

Vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu vozila – ne odpiraj«.

V nameri mora kupec obvezno navesti:
- ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati,
- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo namero o nakupu v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane na pošto.

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za to vozilo. Ponujena cena mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene vozila. Javni zavod Triglavski narodni park se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodal vozilo po ceni, ki jo le le-ta predlagal v nameri o nakupu in z njim sklenil neposredno prodajno pogodbo. V primeru, da bo več ponudnikov z isto najvišjo ceno vozila, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.

Ponudbena cena za vozilo mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Ponudbe, ki bodo dane v razponu ne bodo obravnavane.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti vozilo najpozneje v petih (5) dneh od plačila kupnine.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine v petih (5) dneh potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši pa v tem primeru ni več upravičen do nakupa.

Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu vozila.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Miha Marolt, tel: 041 916 956 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla, postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila

 

 

 

 

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila (znižanje izhodiščne cene) (24. 5. 2024)

Številka: 0232-2/2024-2
Bled, 23.5.2024

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

OBVESTILO O NAMERI O PRODAJI SLUŽBENEGA VOZILA
(znižanje izhodiščne cene)

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Predmet razpolaganja:
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednje službeno vozilo:

RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. 33 FP, datum prve registracije 19.3.2018, tovorno vozilo, število prevoženih kilometrov 74.000, št. šasije VF1FWEZBC59266356, moč motorja 44 KW, kapaciteta baterije 33kW, vozilo ima registracijo veljavno do marca 2025.

Vozilo je še v uporabi zato bo število prevoženih kilometrov nekoliko višje. Vozilo ima poleg serijske opreme nameščeno tudi vzvratno kamero.  Vozilo je bilo redno vzdrževano in je solidno ohranjeno. Gretje v vozilu deluje minimalno. Vozilo ima nekaj manjših poškodb, kar je razvidno iz fotografij.

 • izhodiščna cena 8.500,00  EUR

Pogoji prodaje:
Vse stroške vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec. Kupec bo vozilo prevzel po plačilu kupnine.

Vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu vozila – ne odpiraj«.

V nameri mora kupec obvezno navesti:
- ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati,
- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo namero o nakupu v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane na pošto.

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za to vozilo. Ponujena cena mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene vozila. Javni zavod Triglavski narodni park se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodal vozilo po ceni, ki jo le le-ta predlagal v nameri o nakupu in z njim sklenil neposredno prodajno pogodbo. V primeru, da bo več ponudnikov z isto najvišjo ceno vozila, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.

Ponudbena cena za vozilo mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Ponudbe, ki bodo dane v razponu ne bodo obravnavane.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti vozilo najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine v petih dneh potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši pa v tem primeru ni več upravičen do nakupa.

Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu vozila.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Miha Marolt, tel: 041 916 956 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla, postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila (znižanje izhodiščne cene)

 

Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v 2024 - SPREMEMBA (26. 4. 2024)

Spremenili smo Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v 2024. Sprememba podaljšuje rok za oddajo vlog, in sicer:

 • podaljšanje roka za oddajo vlog do 31. maja 2024 do 12.00

 

Ostala določila iz Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v 2024 ostajajo nespremenjena.

Čistopis Povabila k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v 2024 je dostopen na tej povezavi.

 

Ostali sestavni deli dokumentacije so nespremenjeni in se nahajajo pod objavo z dne 10.4.2024: Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024.

Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024 (10. 4. 2024)

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 10.4.2024 na svoji spletni strani objavil Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024 v okviru spodbujanja razvoja trajnostne mobilnosti.

Vsebina povabila je spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti s sofinanciranjem izvajanja trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v letu 2024 je določena s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2024 in znaša 55.600 EUR. Izhodišče za sofinanciranje je določeno na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja TNP za obdobje 2016–2025, operativni cilj C6.2.

Rok prijave je 6.5. 2024 do 12. ure.

Za dodatne informacije o povabilu se lahko prijavitelji obrnejo na

Majdo Odar,

          Tel.: 04 5780 200;

E-naslov: majda.odar@tnp.gov.si

 

Dokumenti

Popravek Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024 (22. 3. 2024)

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 4. 3. 2024 na svoji spletni strani objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024.

Usklajevanje, povezano z uveljavitvijo spremenjene skupne kmetijske politike in različnih optimizacij javnih podatkovnih sistemov, je privedlo do daljšega zaprtja Registra kmetijskih gospodarstev in posledično zakasnitve pri izvedbi subvencije kampanje. Posledično zbirne vloge za sheme neposrednih plačil za leto 2024, kot enega od ključnih dokazil pri prijavi na javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024, ni mogoče pridobiti pravočasno.

Skladno s tem se javni razpis spremeni tako, da prijavitelji lahko kot dokazilo priložijo odločbo o subvencijski vlogi za leto 2023.

Popravek Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024

Čistopis Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024

Prvi rok prijave na razpis ostaja 26. 3. 2024. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na  https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/uprava/obvestila/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

Obrazci in priloge ostajajo nespremenjeni.

 

Obrazci in priloge:

2 - PRIJAVNI OBRAZEC sklop A

2 - PRIJAVNI OBRAZEC sklop B

3 - OBRAZEC FINANČNI NAČRT sklop A in B

4 - Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev sklop A in B

5 - Izjava o že prejetih državnih pomočeh sklop A in B

6 - Izjava o neizterljivosti DDV sklop A in B

7 - Vzorec pogodbe o izvedbi projekta sklop A in B

8 - OBRAZEC ZA POROČANJE sklop A in B 

9 - OBRAZEC SEZNAM RAČUNOV sklop A in B

 

Grafični elementi za objave:

- pasica (png)

pasica (pdf)

pasica za Facebook (png)

pasica za Facebook (pdf)

 

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024 (4. 3. 2024)

Javni zavod Triglavski narodni park objavlja Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024.

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

 • živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živilskega izvora,
 • razvoju trajnostnega turizma.

Razpoložljiva sredstva, v višini 100.000,00 EUR, se bodo razdelila glede na uspešnost / oceno projektov. Razpis je razdeljen na dva sklopa:

 • sklopu A - kmetijstvo; na razpolago  je 90.000 EUR in
 • sklopu B  - trajnostni turizem; na razpolago je 10.000 EUR.

Stopnjo financiranja se bo določilo s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000 EUR za sklop A oziroma 2.000 EUR za sklop B.

Prvi rok prijave je 26. 3. 2024. V kolikor sredstva v prvem roku ne bodo razdeljena, bo na naši spletni strani objavljen še drugi rok za prijave. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na  https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/uprava/obvestila/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

 

Celotno besedilo razpisa: Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju triglavskega narodnega parka v letu 2024

 

Obrazci in priloge:

2-PRIJAVNI-OBRAZEC-sklop-A

2-PRIJAVNI-OBRAZEC-sklop-B

3_OBRAZEC FINANČNI NAČRT_sklop_A_in_B

4-Izjava-o-izpolnjevanju-in-sprejemanju-razpisnih-pogojev-sklop-A-in-B

5_Izjava o že prejetih državnih pomočeh_sklop_A_in_B

6-Izjava-o-neizterljivosti-DDV-sklop-A-in-B

7_Vzorec pogodbe o izvedbi projekta_sklop_A_in_B

8-OBRAZEC-ZA-POROCANJE-sklop-A-in-B-ok

9-OBRAZEC-SEZNAM-RACUNOV-sklop-A-in-B

 

Grafični elementi za objave:

- pasica (png)

- pasica (pdf)

- pasica za Facebook (png)

- pasica za Facebook (pdf)

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem (4. 3. 2024)

Številka: 4740-3/2024-1
Bled, 4. 2. 2024

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

                          

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52, 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v najem:
Koča, 50 m2, na planini Vogar, parc. št. 1678 k.o. Studor. Koča Vogar se nahaja na planini Vogar na vzhodnem delu planote Vogar nad Bohinjskim jezerom. Dostop do koče je mogoč z osebnim vozilom.

Koča je polno opremljena. V njej se nahajajo spalnica s tremi ležišči, kuhinja z bivalnim delom in enim ležiščem – skupaj štiri ležišča in WC.

Koča je priključena na vodovod za planino Vogar, ima fotovaltaično električno napajanje za razsvetljavo, ima tudi nepretočno betonsko greznico. Ogrevanje koče je preko štedilnika na drva in še dveh kaminskih peči.

Pogoji najema:
Kočo se odda v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema.

Najemnik mora plačati vse obratovalne stroške, ki nastanejo z uporabo koče, in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Najemnik mora sam poskrbeti drva za ogrevanje. Najemnik mora tekoče skrbeti za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti (manjša pleskarska dela, zamenjava manjših delov na inštalacijah in podobno) in urejati okolico koče.

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

Najemnik je dolžan uporabljati kočo v skladu z najemno pogodbo in jo vzdrževati. V kolikor nastane škoda iz malomarnosti ali nepravilne rabe, je zanjo odgovoren in je dolžan poravnati stroške popravila. O napakah, za katere odgovarja lastnik, mora najemnik redno in sproti obveščati lastnika nepremičnine.

Najemna pogodba bo sklenjena od za obdobje štirih (4) let.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Ponudbena cena:
Predlagana mesečna najemnina znaša 250,00 EUR (izklicna cena).

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B in 122/23) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večjega števila interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-3/2024 Vogar – NE ODPIRAJ«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

 • ponudbeno ceno in
 • svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko).

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Miha Marolt, tel.: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

 

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila (19. 2. 2024)

Številka: 0232-2/2024-1
Bled, 15.2.2024

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

 

OBVESTILO O NAMERI O PRODAJI SLUŽBENEGA VOZILA  

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Predmet razpolaganja:
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednje službeno vozilo:

RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. 33 FP, datum prve registracije 19.3.2018, tovorno vozilo, število prevoženih kilometrov 42.052, št. šasije VF1FWEZBC59266356, moč motorja 44 KW, kapaciteta baterije 33kW, vozilo ima registracijo veljavno do 19.3.2024.

Vozilo je še v uporabi zato bo število prevoženih kilometrov nekoliko višje. Vozilo ima poleg serijske opreme nameščeno tudi vzvratno kamero.  Vozilo je bilo redno vzdrževano in je solidno ohranjeno. Gretje v vozilu deluje minimalno. Vozilo ima nekaj manjših poškodb, kar je razvidno iz fotografij.

 • izhodiščna cena 9.200,00  EUR

Pogoji prodaje:
Vse stroške vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec. Kupec bo vozilo prevzel po plačilu kupnine.

Vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu vozila – ne odpiraj«.

V nameri mora kupec obvezno navesti:
- ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati,
- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo namero o nakupu v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane na pošto.

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za to vozilo. Ponujena cena mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene vozila. Javni zavod Triglavski narodni park se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodal vozilo po ceni, ki jo le le-ta predlagal v nameri o nakupu in z njim sklenil neposredno prodajno pogodbo. V primeru, da bo več ponudnikov z isto najvišjo ceno vozila, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.

Ponudbena cena za vozilo mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Ponudbe, ki bodo dane v razponu ne bodo obravnavane.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti vozilo najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine v petih dneh potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši pa v tem primeru ni več upravičen do nakupa.

Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu vozila.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Miha Marolt, tel: 041 916 956 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla, postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

dr. Tit Potoćnik,

 

 

direktor

 

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila  

 

 

Obvestilo o nameri o prodaji službenega vozila (26. 1. 2024)

Številka: 0232-1/2024-1
Bled, 22.1.2024

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

 

OBVESTILO O NAMERI O PRODAJI SLUŽBENEGA VOZILA  

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Predmet razpolaganja:
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednje službeno vozilo:

CITROEN BERLINGO III MULTISPACE 1,6 HDi90, datum prve registracije 12.1.2009, osebno vozilo, število prevoženih kilometrov 339.669, št. šasije VF77J9HXC67616877, moč motorja 66 KW.

Vozilo je bilo redno vzdrževano, vendar je starosti in kilometrom primerno ohranjeno. Rja je prisotna na pragovih in na kolotekih. Brisalec na prtljažnih vratih ne deluje. Vozilo je odjavljeno iz prometa ter nima veljavnega tehnične pregleda.

 • izhodiščna cena 1.200,00  EUR

Pogoji prodaje:
Vse stroške vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec. Kupec bo vozilo prevzel po plačilu kupnine.

Vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu vozila – ne odpiraj«.

V nameri mora kupec obvezno navesti:
- ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati,
- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo namero o nakupu v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane na pošto.

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za to vozilo. Ponujena cena mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene vozila. Javni zavod Triglavski narodni park se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodal vozilo po ceni, ki jo le le-ta predlagal v nameri o nakupu in z njim sklenil neposredno prodajno pogodbo. V primeru, da bo več ponudnikov z isto najvišjo ceno vozila, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.

Ponudbena cena za vozilo mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Ponudbe, ki bodo dane v razponu ne bodo obravnavane.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti vozilo najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine v petih dneh potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši pa v tem primeru ni več upravičen do nakupa.

Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu vozila.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Miha Marolt, tel: 041 916 956 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla, postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

OBVESTILO O NAMERI O PRODAJI SLUŽBENEGA VOZILA

 

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo vozil v brezplačno uporabo – SPREMEMBA (25.1.2024)

SPREMEMBA datuma in ure javnega odpiranja ponudb - Razpis o javnem zbiranju ponudbo za oddajo vozil v brezplačno uporabo (št. 0232-9/2023-2 z dne 21.12.2023)
 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 31.1.2024 ob 9. uri v prostorih Javnega zavoda Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled (in ne 29.1.2024 ob 13. uri).

 

dr. Tit Potočnik,
direktor

Vabilo na 4. forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka - 24. 1. 2024 na Jesenicah (16. 1. 2024)

Forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka je eden načinov razprave med prebivalci zavarovanega območja in vsemi, ki so pri svojem delu in udejstvovanju povezani z njim. Skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku je Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park sprejel sklep o sklicu in dnevnem redu.

4. forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka bo potekal
v sredo, 24. januarja 2024, med 12. in 16.30 uro
v banketni dvorani Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice.

Prijave na forum sprejemamo do 19. januarja 2024 na elektronskem naslovu triglavski-narodni-park@tnp.gov.si ali na telefonski številki 04 578 02 00.

Forum je priložnost, da zainteresirani deležniki skupaj razmišljamo in oblikujemo smer dolgoročnega razvoja edinega narodnega parka v Sloveniji.  Ob 100-letnici podpisa pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka, je ključno vprašanje: kako si želimo, da se nas bodo generacije čez naslednjih 100 let spominjale?

Dnevni red 4. foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka:

1. Izvolitev dveh članov predsedstva foruma
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 3. foruma z dne 14. 11. 2019 ter poročilo o načinu upoštevanja sprejetih sklepov
4. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka in izvajanje:
- Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025 za obdobje 2016-2020
- Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025 za obdobje 2021-2022
5. Predstavitev predloga Akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti v Triglavskem narodnem parku
6. Akcijski načrt za sofinanciranje projektov parkovnih lokalnih skupnosti


Gradiva:

3. točka: Zapisnik 3. foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka z dne 14. 11. 2019 v Kobaridu
4.1 točka: Poročilo o izvajanju NUTNP 2016-2025 za obdobje 2016-2020
4.2. točka: Poročilo o izvajanju NUTNP 2016-2025 za leti 2021 in 2022
5. točka: Predlog akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (ANUORD)
6. točka: Akcijski načrt za financiranje projektov parkovnih lokalnih skupnosti (AN PLS)

Program foruma pomemben del razpoložljivega časa namenja razpravi udeležencev, zato vas vabimo k aktivnemu sodelovanju. Za vsa vprašanja o poteku foruma smo vam na voljo na elektronskem naslovu triglavski-narodni-park@tnp.gov.si ali na telefonski številki 04 578 02 00.

2023

Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti 2023

Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti 2023

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Navodila ANPLS 2023

ANPLS 2023

Priloga 1 ANPLS 2023

Priloga 2 ANPLS 2023

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo vozil v brezplačno uporabo (21. 12. 2023)

Številka: 0232-9/2023-2
Bled, 21.12.2023

 

Na podlagi 51. in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16. do 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

 

RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA ODDAJO VOZIL V BREZPLAČNO UPORABO

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v brezplačno uporabo se vodi v skladu z 68. in 69. člen v povezavi s 77. členom ter 51. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v brezplačno uporabo:
Pet (5) osebnih (električnih) vozil znamke Toyota, tip Toyota Proace Verso EV Shuttle kombi, letnik 2023, od tega:

 • štiri (4) vozila z 0 prevoženih kilometrov in
 • eno (1) vozilo s 4.500 prevoženih kilometrov na dan 21.12.2023.

Pogoji oddaje:
Osebna vozila se oddajo v brezplačno uporabo v stanju, v kakršnem so na dan prevzema. Vozila bodo ob izročitvi tehnično brezhibna in registrirana ter bodo vsebovala vso potrebno obvezno opremo in dokumentacijo (prometno dovoljenje, servisno knjigo,...).

Uporabniki v času brezplačne uporabe nosijo vse stroške uporabe vozil, registracije, zavarovanja in vzdrževanja vozil, prav tako tudi stroške morebitnih popravil v primeru okvare ali poškodovanja vozil. Uporabniki odgovarjajo za vso škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vozil, prav tako odgovarjajo za plačila morebitnih glob, povezanih z uporabo vozil.

Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje za izvajanje prevozov na klic skladno s 57.b členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/1994/2154/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O).

Pogodbe o oddaji v brezplačno uporabo bodo sklenjene za obdobje petih (5) let.

Osebna vozila se odda v brezplačno uporabo izključno za izvajanje javnih nalog.

Uporabniki osebnih vozil ne smejo oddati v podnajem ali brezplačno uporabo.

Dodatni pogoji:
Javni zavod Triglavski narodni park uporabnikom zagotavlja programsko aplikacijo za rezervacijski sitem za omogočanje prevozov na klic.

Uporaba vozil brez rabe programske aplikacije za rezervacijski sistem ni možna. Uporaba programske aplikacije je za uporabnike v letu 2024 brezplačna, od leta 2025 dalje pa morajo uporabniki za uporabo programske aplikacije predvidoma zagotoviti lastna finančna sredstva.

Rezervacijski sistem omogoča izvajanje prevozov na klic, ki morajo biti izvajani skladno s 57.b členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/1994/2154/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O).

Koordinacija izvajanja javnih nalog bo izvajana s strani Javnega zavoda Triglavski narodni park (koordinator) ob zunanji strokovni podpori. Koordinator bo v sodelovanju z zunanjo strokovno podporo zagotovil administrativno, tehnično in finančno podporo uporabnikom ob izvajanju javnih prevozov na podlagi upravljavskih in strateških dokumentov upravljanja Triglavskega narodnega parka in trajnostne mobilnosti, in sicer:

 • Uredbe o Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16) in
 • Celostne regijske prometne strategije za širše območje Julijskih Alp

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v največji možni meri vključevale naslednje karakteristike prevozov:

 • upoštevanje različnih ciljnih skupin (šolarji in dijaki v okviru šolskega pouka in prostočasnih dejavnosti, študenti, upokojenci, občani, obiskovalci Biosfernega območja Julijske Alpe,
 • izvajanje prevozov na klic je omejeno na določeno (geografsko) območje izvajanja, saj je s tem zagotovljena učinkovitost vozila in dostopnost večjemu številu potnikov,
 • gre za del sistema javnega potniškega prevoza, zato je sistem odprt in dostopen vsakemu potencialnemu potniku,
 • uporabnik lahko omogoči/dovoli finančne ugodnosti npr. za prebivalce TNP, občane, ranljive skupine,…(prevzame stroške),
 • v primeru odprtega sistema so znotraj opredeljenega območja mogoče vse relacije na podlagi naročila in skladno z razpoložljivostjo vozila,
 • v primeru opredeljenih linij se potniki na prevoz prijavijo, vstopijo pa ob dogovorjenem času na dogovorjenih lokacijah.

Merila za izbor:
Zainteresirane osebe morajo oddati ponudbo, v kateri mora biti nedvoumno izkazan namen uporabe osebnega vozila ter jasno izražen namen izvajanja javnih nalog. Vloga mora v največji možni meri vključevati karakteristike, navedene v točki Pogoji oddaje.

Točkovnik za ocenjevanje ponudb s strani komisije:

 

Merilo

Število točk

 

Vključenost posameznih ciljnih skupin:

 • šolarji in dijaki v času šolskega pouka
 • šolarji izven šolskega pouka
 • občani (omogočanje prevoza starejšim oziroma občanom brez možnosti lastnega prevoza)
 • obiskovalci Triglavskega narodnega parka v času visoke sezone, ob koncih tedna,…

 

 

2 točki posamezna ciljna skupina, največje možno število 10 točk

 

Vključenost prevozov v shemo sezonskih javnih prevozov Biosfernega območja Julijske Alpe v času zimske in/ali poletne sezone, prevozi prednostno namenjeni umirjanju prometa v alpskih dolinah in na prelazih

 

 

10 točk

 

Cenovne ugodnosti (na podlagi stalnega bivališča) za prebivalce območja TNP na območju občine, od koder izhaja ponudnik.

 

 

10 točk

 

Cenovne ugodnosti (na podlagi stalnega bivališča) za občane občine, od koder izhaja ponudnik.

 

5 točk

 

Največje skupno število možnih točk

 

35 točk

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje možno število točk.

V primeru, da bosta imela dva ali več ponudnikov enak seštevek točk, se bo izbor določil z žrebom – izvlečenje kroglic. Prvouvrščen bo tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugouvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji.

Ponudniki z enakim maksimalnim seštevkom točk bodo pisno obveščeni o datumu in uri žrebanja, omogočena jim bo prisotnost na žrebu. Žrebanje bo potekalo na upravi Javnega zavoda Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Vozilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo posredovan zapisnik žrebanja. Pritožba na zapisnik ni mogoča.

Rok za prejem ponudb:
Zainteresirane osebe naj pošljejo ponudbo v 35 dneh od dneva objave namere.

Zainteresirane osebe se lahko prijavijo za uporabo enega osebnega vozila.

V primeru, da med uporabnike ne bodo dodeljena vsa razpoložljiva vozila, bo izveden dodaten postopek oddaje vozila v brezplačno uporabo.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ali bodo tega dne oddane na pošto.

Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:
Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »ponudba za brezplačno uporabo vozila – ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja.

Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
- ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika

- EMŠO oz. matično številko in davčno številko oz. ID številko za DDV

- kontaktne podatke

- navedba nalog za katere se bo osebno vozilo uporabljalo

- dokazilo, da je vlagatelj:

- oseba javnega prava in bo osebno vozilo uporabljal za opravljanje javnih nalog ali

- nevladna organizacija, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu ali

- socialno podjetje ali nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo ali

- mednarodna organizacija, katere članica je Republika Slovenija in ima na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno in

- izpolnjeno izjavo o nepovezanosti s člani komisije.

Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve pogodbe o oddaji v brezplačno uporabo.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo vozila oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o vozilu, ki je predmet prodaje in informacije za morebitni ogled vozila lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi Javnega zavoda Triglavski narodni park: 

Mojca Smolej, tel.: 04 5780 200 (med 8:00 in 15:00 uro) ali e-mail: mojca.smolej@tnp.gov.si

Javno odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo potekalo 29.1.2024 ob 13. uri v prostorih Javnega zavoda Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.

O dokončni izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 (petnajst) dni od dneva odpiranja ponudb.

Postopek javnega odpiranja ponudb bo vodila komisija v sestavi:
1. dr. Tit Potočnik, direktor Javnega zavod Triglavski narodni park, predsednik,
2. Majda Odar, predstavnica JZ TNP, članica,
3. Davorin Koren, predstavnik JZ TNP, član,
4. Miro Kristan, predstavnik Posoškega razvojnega centra, član.

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije (priloga 1 te objave) v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 • fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

Prisotni predstavniki pravnih oseb morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji za oceno ponudb, izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.

Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z osebami javnega prava, ki bodo v vlogi izkazale, da bodo osebna vozila uporabljala za opravljanje javnih nalog.

Pogodba mora biti sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri. Če izbrana zainteresirana oseba ne bo podpisala pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k sklenitvi pogodbe naslednjo zainteresirano osebo na seznamu, prvoizbrana zainteresirana oseba pa v tem primeru ni več upravičena do brezplačne uporabe.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača uporabnik.

Pogodba o brezplačni oddaji se bo sklenila na način videno - oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Pogodba bo, poleg določil, vezanih na brezplačno uporabo osebnega vozila, vključevala tudi določila vezana na koordinacijo oziroma administrativno, vsebinsko in finančno podporo uporabnikom, skladno s pogoji tega razpisa.

Zainteresirane osebe s posredovanjem vloge dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni uporabniki posredovali v času zbiranja vlog, uporabil le za namen poziva k sklenitvi pogodbe o oddaji.

Predstojnik Javnega zavoda Triglavski narodni park lahko do sklenitve pravnega posla - pogodbe o oddaji v brezplačno uporabo, postopek oddaje v brezplačno uporabo brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

dr. Tit Potočnik,
direktor

 

Priloga 1: Razpis

Priloga 2: Izjava o nepovezanosti (pdf), Izjava o nepovezanosti (docx)

 

Namera o oddajo vozila v brezplačno uporabo (14. 12. 2023)

Številka: 0232-8/2023-1

Bled, 12.12.2023

Na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

                              

NAMERO O ODDAJI VOZILA V BREZPLAČNO UPORABO

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v brezplačno uporabo se vodi v skladu z 68. in 69. člen v povezavi s 77. členom ter 52. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v brezplačno uporabo:
Osebno (električno) vozilo znamke Toyota
, tip Toyota Proace Verso EV Shuttle kombi, letnik 2023. Na dan 12.12.2023 ima vozilo 4.330 prevoženih kilometrov.

Pogoji oddaje:
Osebno vozilo se odda v brezplačno uporabo v stanju, v kakršnem je na dan prevzema. Vozilo bo ob izročitvi tehnično brezhibno in registrirano ter bo vsebovalo vso potrebno obvezno opremo in dokumentacijo (prometno dovoljenje, servisno knjigo,...).

Uporabnik v času brezplačne uporabe nosi vse stroške uporabe vozila, registracije, zavarovanja in vzdrževanja vozila, prav tako tudi stroške morebitnih popravil v primeru okvare ali poškodovanja vozila. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vozila, prav tako odgovarja za plačila morebitnih glob, povezanih z uporabo vozil.

Pogodba o oddaji v uporabo bo sklenjena do 31. 3. 2024.

Osebno vozilo se odda v brezplačno uporabo izključno za izvajanje javnih nalog.

Uporabnik osebnega vozila ne sme oddati v podnajem ali brezplačno uporabo.  

Rok za prejem vloge:
Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. V vlogi mora biti nedvoumno izkazan namen uporabe osebnega vozila.

Vlogi mora biti priloženo dokazilo, da vlogo oddaja oseba javnega prava.

Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ali bodo tega dne oddane na pošto.

V primeru, da bo več interesentov, se bo predstojnik Javnega zavoda Triglavski narodni park glede na namen uporabe odločil, s katerim interesentom bo sklenil pogodbo o oddaji.

Vlogo se posreduje na naslov:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.

Vloga se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »vloga za brezplačno uporabo vozila - ne odpiraj«. V vlogi mora zainteresirana oseba obvezno navesti:

 • svoje kontaktne podatke (naziv firme, ime in priimek odgovorne osebe, naslov, telefonsko številko in ime in priimek kontaktne osebe),
 • navedba nalog za katere se bo osebno vozilo uporabljalo in
 • dokazilo, da je vlagatelj:
  - oseba javnega prava ali
  - nevladna organizacija, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu ali
  - socialno podjetje ali nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo ali
  - mednarodna organizacija, katere članica je Republika Slovenija in ima na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Majda Odar, 031 382 078, majda.odar@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z osebo javnega prava, ki bo v vlogi izkazala, da bo osebno vozilo uporabljala za opravljanje javnih nalog.

Pogodba mora biti sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri. Če izbrana zainteresirana oseba ne bo podpisala pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k sklenitvi pogodbe naslednjo zainteresirano osebo na seznamu, prvoizbrana zainteresirana oseba pa v tem primeru ni več upravičena do brezplačne uporabe.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača uporabnik.

Pogodba o oddaji se bo sklenila na način videno - oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Zainteresirane osebe s posredovanjem vloge dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni uporabniki posredovali v času zbiranja vlog, uporabil le za namen poziva k sklenitvi pogodbe o oddaji.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla - pogodbe o oddaji, postopek oddaje v brezplačno uporabo brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

NAMERA O ODDAJI VOZILA V BREZPLAČNO UPORABO

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem (21. 11. 2023)

Številka: 4740-11/2023-3
Bled, 16.11.2023

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/203 - ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

                             

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v najem:
Pritličje poslovnega prostora v stavbi na naslovu Stara Fužina 38, Bohinjsko jezero, stoječi na parc. št. 723/1 k.o. Studor (Center TNP Bohinj), v skupni izmeri 153,06 m2.

Javni zavod Triglavski narodni park v Stari Fužini upravlja informacijsko središče Center TNP Bohinj. V okviru prestrukturiranja Centra TNP Bohinj v Center Biosfernega območja Julijske Alpe v obdobju 2022-2024 načrtujemo nadgradnjo notranjih in zunanjih obstoječih prostorov. V letu 2022 je bila v prostorih centra urejena knjižnica, v letih 2023 in 2024 načrtujemo ureditev pritličja za za potrebe umeščanja degustacijskega prostora, eko okrepčevalnice, trgovine in informacijsko ozaveščevalnih vsebin. Za optimalno izvedbo prestrukturiranja objavljamo namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, saj z bodočim izbranim najemnikom želimo vzajemno sodelovanje že ob umeščanju novih vsebin.

Pogoji najema:
V poslovnem prostoru se načrtuje preoblikovanje v Center Biosfernega območja Julijske Alpe na način, da bo zajemal zgoraj navedene storitve in vsebine.

Najemnik mora v dogovoru z najemodajalcem zagotoviti del opreme poslovnega prostora skladno z načrtom prestrukturiranja Centra TNP Bohinj v Center Biosfernega območja Julijske Alpe.

Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja poslovnega prostora.

Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje mirne dejavnosti. Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo tem pogojem.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Ponudbena cena:
Predlagana mesečna najemnina znaša 400,00 EUR. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s spr.) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

Pričetek plačila najemnine je vezan na zaključek vseh del v najetih prostorih, vključno z nabavo in vgradnjo opreme in sicer predvidoma v poletni sezoni 2024.

Poleg najemnine bo najemnik plačeval tudi operativne stroške vezane na poslovni prostor, in sicer:

 • ogrevanja;
 • elektrike;
 • vode, kanalščine, odvoza smeti, eventuelnih drugih komunalnih storitev,
 • zavarovanja nepremičnine;
 • nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge istovrstne dajatve.

​​​​​​Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v dvajsetih (20) dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

Ponudbo se posreduje na naslov:        
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-11/2023«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

 • ponudbeno ceno,
 • svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko),
 • navedbo dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem prostoru.

 

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi: Ana Marija Kunstelj Pavlovski, tel: 01 200 97 60 ali e-mail: ana.kunstelj@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla - najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - ustavitev postopka (27. 9. 2023)

Številka: 4740-11/2023-1

Bled, 11.9.2023

 

Številka: 4740-11/2023-2

Bled, 26.9.2023

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

                                

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM – USTAVITEV POSTOPKA

 

 

 

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 11.9.2023 na svoji spletni strani objavil namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, št. 4740-11/2023-1.

 

Zaradi spremenjenih okoliščin, sprejemam odločitev, da se skladno z določbo objave, postopek oddaje ustavi.

 

 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem (11. 9. 2023)

Številka: 4740-11/2023-1

Bled, 11.9.2023

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

                                

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

 

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52, 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Predmet oddaje v najem:

Javni zavod Triglavski narodni park v Stari Fužini upravlja info središče Center TNP Bohinj. V okviru prestrukturiranja Centra TNP Bohinj v Center Biosfernega območja Julijske Alpe v obdobju 2022-2024 načrtujemo nadgradnjo notranjih poslovnih prostorov. V letih 2023 in 2024 načrtujemo ureditev pritličja za potrebe umeščanja degustacijskega prostora, eko okrepčevalnice, trgovine in informacijsko ozaveščevalnih vsebin. Za optimalno izvedbo prestrukturiranja objavljamo namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, saj z bodočim izbranim najemnikom načrtujemo vzajemno sodelovanje že ob umeščanju novih vsebin.

 

Pritličje poslovnega prostora v stavbi na naslovu Stara Fužina 38, Bohinjsko jezero, stoječi na parc. št. 723/1 k.o. Studor (Center TNP Bohinj), v skupni izmeri 153,06 m2.

 

Pogoji najema:

V poslovnem prostoru se načrtuje preoblikovanje v Center Biosfernega območja Julijske Alpe na način, da bo zajemal degustacijski prostor, eko okrepčevalnico, trgovino in informacijsko ozaveščevalne vsebine. Poslovni prostor se odda v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v najem.

 

Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja poslovnega prostora.

 

Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.

 

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje mirne dejavnosti. Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo tem pogojem.

 

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

 

Ponudbena cena:

Predlagana mesečna najemnina znaša 400,00 EUR. Pričetek plačila najemnine je vezan na zaključek vseh del v najetih prostorih, vključno z nabavo in vgradnjo opreme, skladno z izvedbo projekta »Vzpostavljanje pogojev za EKO regijo Biosferno območje Julijske Alpe« in sicer predvidoma konec decembra 2024.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s spr.) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

Znesek najemnine se vsako leto valorizira glede na indeks življenjskih potrebščin za obdobje prejšnjega leta, kot ga objavi Statistični urad Republike Slovenije oziroma druga organizacija, pristojna za državno statistiko, pri čemer se stroške investicijskega vzdrževanja prvič valorizira 1.1.2024.

Poleg najemnine bo najemnik plačeval tudi operativne stroške vezane na poslovni prostor, in sicer:

 • ogrevanja;
 • elektrike;
 • vode, kanalščine, odvoza smeti, eventuelnih drugih komunalnih storitev,
 • zavarovanja nepremičnine;
 • nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge istovrstne dajatve.

 

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

 

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

 

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

 

Ponudbo se posreduje na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-11/2023«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

 • ponudbeno ceno,
 • svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko),
 • navedbo dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem prostoru.

 

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Ana Marija Kunstelj Pavlovski, tel.: 04 5780 241 ali e-mail: ana.kunstelj@tnp.gov.si

 

Sklenitev pogodbe:

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba z uspelim ponudnikom bo sklenjena predvidoma v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla - najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Objava Drugega roka Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 26. 6. 2023 na svoji spletni strani objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023. Skladno z 12. točko razpisa se sredstva, ki niso razdeljena v prvem roku, razpišejo na drugi rok.

Za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023 je na drugem roku razpoložljivih skupno še 15.444,92 EUR, po sklopih pa:

 • sklop A – kmetijstvo; je na voljo še 13.119,42 EUR in
 • sklop B – trajnostni turizem; pa še 2.325,50 EUR

 

Drugi rok prijave je 21. 8. 2023.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/uprava/obvestila/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled,

s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ«

ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na:

Davorina Korena,

Tel.: 031 345 479

E-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si

Objava Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 26. 6. 2023 na svoji spletni strani objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023. Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

 • živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živilskega izvora,
 • razvoju trajnostnega turizma.

Razpoložljiva sredstva, v višini 86.700,00 EUR, se bodo razdelila glede na uspešnost / oceno projektov. Letošnja novost je ta, da je razpis razdeljen na dva sklopa:

 • sklopu A – kmetijstvo; na razpolago je 76.700 EUR in
 • sklopu B - trajnostni turizem; na razpolago je 10.000 EUR.

Stopnjo financiranja se bo določilo s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000 EUR za sklop A oziroma 2.000 EUR za sklop B.

 

Prvi rok prijave je 17. 7. 2023.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled,

s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ«

ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na:

Davorina Korena,

Tel.: 031 345 479

E-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si

V kolikor sredstva v prvem roku ne bodo razdeljena, bo na naši spletni strani objavljen še drugi rok za prijave.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na: https://www.tnp.si/sl/trajnostni-razvoj/trajnostni-razvoj-obmocja/razpisi/

 

Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 5.5.2023 na svoji spletni strani objavil Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023 v okviru spodbujanja razvoja trajnostne mobilnosti.

Vsebina povabila je spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti s sofinanciranjem izvajanja trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v letu 2023 je določena s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2023 in znaša 77.600 EUR. Izhodišče za sofinanciranje je določeno na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja TNP za obdobje 2016–2025, operativni cilj C6.2.

 

Rok prijave je 22.5. 2023 do 12. ure.

Za dodatne informacije o povabilu se lahko prijavitelji obrnejo na

Majdo Odar

Tel.: 04 5780 200;

E-naslov: majda.odar@tnp.gov.si

 

Dokumenti

Pretekli razpisi

2022

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022

Objavljen je Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 15. 4. 2022 na svoji spletni strani  objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022.

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

 • živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali
 • turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Razpoložljiva sredstva letošnjega razpisa, v višini 86.000,00 EUR, se bodo razdelila glede na uspešnost / oceno projektov, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo financiranja se bo določilo s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

 

Rok prijave je 13. 5. 2022.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled,

s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ«

ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

 

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

 

DOKUMENTI

Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022

Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letuu 2022

 

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 26.5.2022 na svoji spletni strani objavil Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022 v okviru spodbujanja razvoja trajnostne mobilnosti.

Vsebina povabila je spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti s sofinanciranjem izvajanja trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v letu 2022 je določena s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2022 in znaša 60.000 EUR. Izhodišče za sofinanciranje je določeno na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja TNP za obdobje 2016–2025, operativni cilj C6.2.

 

Rok prijave je 10.6. 2022 do 9. ure.

 

DOKUMENTI

 • Strokovna podlaga (pdf)
 • Povabilo  (pdf)
 • Prijavni obrazec (word) (pdf)
 • Izjave prijavitelja (word) (pdf)
 • Vzorec pogodbe (word) (pdf)
 • Vmesno poročilo (word) (pdf)
 • Zahtevek za izplačilo in vsebinsko poročilo (word) (pdf)

 

 

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

2021

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 3. 6. 2021 na svoji spletni strani  objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021.

 

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

 • živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali
 • turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Razpoložljiva sredstva letošnjega razpisa, v višini 63.500 EUR, se bodo razdelila glede na zaprošene vrednosti po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi direktor glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

 

Rok prijave je 17. 6. 2021.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled,

s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ«

ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

 

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 16. 6. 2021 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

 

DOKUMENTI

Razpis

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava prijavitelja

Izjava o odbitnem deležu DDV

Izjava o dodeljenih državnih pomočeh

Vzorec pogodbe o izvedbi projekta 

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam računov 

Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problematičnih območjih v letih 2020-2021

Informacije o prijavi škode na kmetijskih in gozdnih kulturah so dostopne na spodnji povezavi.

Na prijavo škode