Razpisi in druge javne objave

Razpisi in druge javne objave

2023

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - ustavitev postopka (27. 9. 2023)

Številka: 4740-11/2023-1

Bled, 11.9.2023

 

Številka: 4740-11/2023-2

Bled, 26.9.2023

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

                                

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM – USTAVITEV POSTOPKA

 

 

 

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 11.9.2023 na svoji spletni strani objavil namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, št. 4740-11/2023-1.

 

Zaradi spremenjenih okoliščin, sprejemam odločitev, da se skladno z določbo objave, postopek oddaje ustavi.

 

 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem (11. 9. 2023)

Številka: 4740-11/2023-1

Bled, 11.9.2023

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

                                

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

 

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52, 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Predmet oddaje v najem:

Javni zavod Triglavski narodni park v Stari Fužini upravlja info središče Center TNP Bohinj. V okviru prestrukturiranja Centra TNP Bohinj v Center Biosfernega območja Julijske Alpe v obdobju 2022-2024 načrtujemo nadgradnjo notranjih poslovnih prostorov. V letih 2023 in 2024 načrtujemo ureditev pritličja za potrebe umeščanja degustacijskega prostora, eko okrepčevalnice, trgovine in informacijsko ozaveščevalnih vsebin. Za optimalno izvedbo prestrukturiranja objavljamo namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, saj z bodočim izbranim najemnikom načrtujemo vzajemno sodelovanje že ob umeščanju novih vsebin.

 

Pritličje poslovnega prostora v stavbi na naslovu Stara Fužina 38, Bohinjsko jezero, stoječi na parc. št. 723/1 k.o. Studor (Center TNP Bohinj), v skupni izmeri 153,06 m2.

 

Pogoji najema:

V poslovnem prostoru se načrtuje preoblikovanje v Center Biosfernega območja Julijske Alpe na način, da bo zajemal degustacijski prostor, eko okrepčevalnico, trgovino in informacijsko ozaveščevalne vsebine. Poslovni prostor se odda v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v najem.

 

Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja poslovnega prostora.

 

Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.

 

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje mirne dejavnosti. Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo tem pogojem.

 

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

 

Ponudbena cena:

Predlagana mesečna najemnina znaša 400,00 EUR. Pričetek plačila najemnine je vezan na zaključek vseh del v najetih prostorih, vključno z nabavo in vgradnjo opreme, skladno z izvedbo projekta »Vzpostavljanje pogojev za EKO regijo Biosferno območje Julijske Alpe« in sicer predvidoma konec decembra 2024.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s spr.) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

Znesek najemnine se vsako leto valorizira glede na indeks življenjskih potrebščin za obdobje prejšnjega leta, kot ga objavi Statistični urad Republike Slovenije oziroma druga organizacija, pristojna za državno statistiko, pri čemer se stroške investicijskega vzdrževanja prvič valorizira 1.1.2024.

Poleg najemnine bo najemnik plačeval tudi operativne stroške vezane na poslovni prostor, in sicer:

 • ogrevanja;
 • elektrike;
 • vode, kanalščine, odvoza smeti, eventuelnih drugih komunalnih storitev,
 • zavarovanja nepremičnine;
 • nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge istovrstne dajatve.

 

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

 

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

 

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

 

Ponudbo se posreduje na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-11/2023«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

 • ponudbeno ceno,
 • svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko),
 • navedbo dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem prostoru.

 

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Ana Marija Kunstelj Pavlovski, tel.: 04 5780 241 ali e-mail: ana.kunstelj@tnp.gov.si

 

Sklenitev pogodbe:

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba z uspelim ponudnikom bo sklenjena predvidoma v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla - najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

 

 

Dr. Tit Potočnik,

 

 

direktor

 

Objava Drugega roka Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 26. 6. 2023 na svoji spletni strani objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023. Skladno z 12. točko razpisa se sredstva, ki niso razdeljena v prvem roku, razpišejo na drugi rok.

Za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023 je na drugem roku razpoložljivih skupno še 15.444,92 EUR, po sklopih pa:

 • sklop A – kmetijstvo; je na voljo še 13.119,42 EUR in
 • sklop B – trajnostni turizem; pa še 2.325,50 EUR

 

Drugi rok prijave je 21. 8. 2023.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/uprava/obvestila/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled,

s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ«

ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na:

Davorina Korena,

Tel.: 031 345 479

E-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si

Objava Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 26. 6. 2023 na svoji spletni strani objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023. Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

 • živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živilskega izvora,
 • razvoju trajnostnega turizma.

Razpoložljiva sredstva, v višini 86.700,00 EUR, se bodo razdelila glede na uspešnost / oceno projektov. Letošnja novost je ta, da je razpis razdeljen na dva sklopa:

 • sklopu A – kmetijstvo; na razpolago je 76.700 EUR in
 • sklopu B - trajnostni turizem; na razpolago je 10.000 EUR.

Stopnjo financiranja se bo določilo s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000 EUR za sklop A oziroma 2.000 EUR za sklop B.

 

Prvi rok prijave je 17. 7. 2023.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled,

s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ«

ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na:

Davorina Korena,

Tel.: 031 345 479

E-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si

V kolikor sredstva v prvem roku ne bodo razdeljena, bo na naši spletni strani objavljen še drugi rok za prijave.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na: https://www.tnp.si/sl/trajnostni-razvoj/trajnostni-razvoj-obmocja/razpisi/

 

Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 5.5.2023 na svoji spletni strani objavil Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023 v okviru spodbujanja razvoja trajnostne mobilnosti.

Vsebina povabila je spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti s sofinanciranjem izvajanja trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v letu 2023 je določena s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2023 in znaša 77.600 EUR. Izhodišče za sofinanciranje je določeno na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja TNP za obdobje 2016–2025, operativni cilj C6.2.

 

Rok prijave je 22.5. 2023 do 12. ure.

Za dodatne informacije o povabilu se lahko prijavitelji obrnejo na

Majdo Odar

Tel.: 04 5780 200;

E-naslov: majda.odar@tnp.gov.si

 

Dokumenti

Pretekli razpisi

2022

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Objavljen je Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 15. 4. 2022 na svoji spletni strani  objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022.

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

 • živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali
 • turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Razpoložljiva sredstva letošnjega razpisa, v višini 86.000,00 EUR, se bodo razdelila glede na uspešnost / oceno projektov, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo financiranja se bo določilo s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

 

Rok prijave je 13. 5. 2022.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled,

s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ«

ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

 

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letuu 2022

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 26.5.2022 na svoji spletni strani objavil Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022 v okviru spodbujanja razvoja trajnostne mobilnosti.

Vsebina povabila je spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti s sofinanciranjem izvajanja trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v letu 2022 je določena s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2022 in znaša 60.000 EUR. Izhodišče za sofinanciranje je določeno na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja TNP za obdobje 2016–2025, operativni cilj C6.2.

 

Rok prijave je 10.6. 2022 do 9. ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

Dokumenti

 • Strokovna podlaga (pdf)
 • Povabilo  (pdf)
 • Prijavni obrazec (word) (pdf)
 • Izjave prijavitelja (word) (pdf)
 • Vzorec pogodbe (word) (pdf)
 • Vmesno poročilo (word) (pdf)
 • Zahtevek za izplačilo in vsebinsko poročilo (word) (pdf)

2021

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 3. 6. 2021 na svoji spletni strani  objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021.

 

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

 • živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali
 • turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Razpoložljiva sredstva letošnjega razpisa, v višini 63.500 EUR, se bodo razdelila glede na zaprošene vrednosti po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi direktor glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

 

Rok prijave je 17. 6. 2021.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled,

s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ«

ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

 

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 16. 6. 2021 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

2020

Informacije o prijavi škode na kmetijskih in gozdnih kulturah so dostopne na spodnji povezavi.

Na prijavo škode