Mednarodna priznanja

Diploma Sveta Evrope za zavarovana območja

Triglavski narodni park je leta 2004 prejel diplomo Sveta Evrope za zavarovana območja zaradi izjemnosti območja, evropske pomembnosti z vidika ohranjanja narave in krajinske pestrosti ter pomena zavarovanega območja. Priporočila in obveznosti Sveta Evrope, ki jih je z diplomo in podaljšanjem v letu 2009  prejel javni zavod Triglavski narodni park in s tem Republika Slovenija, so sestavni del programov dela javnega zavoda Triglavski narodni park. Javni zavod Triglavski narodni park vsako leto pripravlja letna poročila o stanju v parku ter izpolnjevanju pogojev oziroma o napredku glede pogojev in priporočil. Evropska diploma Sveta Evrope je bila leta 2019 podaljšana do 5. 5. 2029.

Več o diplomi Sveta Evrope

Biosferno območje Julijske Alpe UNESCO MAB - Program Človek in biosfera

Urad UNESCO v Parizu je leta 2003 sprejel sklep o vključitvi Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka v mednarodno mrežo biosfernih območij MAB (Man and Biosphere – človek in biosfera). Julijske Alpe so tako postale del svetovne mreže vzorčnih regij trajnostnega razvoja. Slovenija je bila s tem sklepom prvič vključena v mrežo MAB. 

UNESCO – Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, raziskovanje in kulturo je leta 1968 ustanovila program MAB z namenom raziskovati vplive človekovih dejavnosti na spremembe v življenjskem okolju in spodbujanju trajnostnega in sonaravnega razvoja.

Več o biosfernem območju Julijske Alpe

Čezmejni park Ekoregija Julijske Alpe

Sodelovanje Triglavskega narodnega parka in italijanskega Naravnega parka Julijsko predgorje iz doline Rezije sega v leto 1996. Povezovanje in sodelovanje se je začelo s prvimi partnerstvi v različnih projektih Evropske unije in v dvajsetih letih preraslo v močno vez in sodelovanje na različnih področjih, kot so projekti Evropske unije, izmenjava primerov dobrih praks, izmenjava šolskih skupin, skupna predstavljanja na sejmih in dogodkih. Leta 2007 se je porodila zamisel o čezmejnem parku, leta 2009 pa je Federacija Europarc uradno razglasila novo obliko čezmejnega sodelovanja – Ekoregijo Julijske Alpe, ki zajema tudi slovensko UNESCO MAB območje. 

Več o čezmejni Ekoregiji Julijske Alpe

Listina za trajnostni razvoj turizma 

Federacija Europarc je Triglavskemu narodnemu parku z biosfernim območjem Julijske Alpe UNESCO MAB  in Naravnemu parku Julijsko predgorje leta 2016 podelila priznanje za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih. Parka sta prva čezmejna zavarovana območja v Evropi, ki sta prejela tovrstno listino. Federacija Europarc se zavzema za ohranjanje narave, kulturne krajine in trajnostni razvoj. Njena naloga je spodbujati izboljšave pri upravljanju zavarovanih območij preko izmenjav dobrih praks in politik ter pomagati zavarovanim območjem pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi. Njen slogan za trajnostni turizem je Dobro za parke, dobro za ljudi!

Več o trajnostnem turizmu v zavarovanih območjih

Pilotna regija »Ekološka povezanost v Alpah« 

Alpska konvencija je leta 2014 Triglavski narodni park in italijanski Naravni park Julijsko predgorje priznala za uradno čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost. Zavarovani območji sta z imenovanjem postali deveta tovrstna pilotna regija v Alpah. Imenovanje pomeni priznanje za prizadevanja za trajnostni razvoj in bo omogočilo sodelovanje na področju varstva narave z drugimi pilotnimi regijami ter podporo pri tekočih in načrtovanih projektih.

Več o Alpski konvenciji

Diploma Europa Nostra

Triglavski narodni park je v okviru nagrad Evropske unije za kulturno dediščino v kategoriji arhitekturna dediščina leta 2006 prejel diplomo Europa nostra za opravljeno delo ob prenovi Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni. V obrazložitvi nagrade, ki jo je prejela Pocarjeva domačija, je navedeno, da Triglavski narodni park prejema to diplomo za »pretanjeno uporabo tradicionalnih znanj in materialov pri ohranjanju redkega in avtentičnega primera alpske arhitekture iz 18. stoletja in ohranjanja etnološke dediščine ter s tem povezanih lokalnih možnosti pridobivanja dohodka«. 

Pocar Homestead