Vodni krog

Vodni krog

Biodiverzitete brez (čiste) vode ni.

Biotska pestrost, videz krajine in človekovo naseljevanje – vse je odvisno od tega, kako radodarno je določeno območje z vodo.

Voda je v obliki morja ustvarila naše gore, jih v obliki ledenikov in rek preoblikovala in tudi pred našimi očmi še vedno aktivno preoblikuje površje.

Ker je ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju parka in širše ključna naloga javnega zavoda Triglavski narodni park, bodo naše aktivnosti usmerjene v ozaveščanje o pomenu ohranjanja čiste vode: od vodnih virov, pomenu vode za življenje oz. naselitev, do ogroženosti vode v današnjem svetu.

Alpe pokrivajo približno 11 % Evrope, prispevajo pa kar 90 % vode nižjim ležečim območjem.

Voda je vir življenja in bistveni del v naravi, ki omogoča preživetje vsem živim bitjem. Vodni ekosistemi nudijo zavetišče mnogim organizmom in so hkrati tudi vir pitne vode. V Triglavskem narodnem parku je bogastvo voda, kljub kraškemu površju, izredno raznoliko. Na območju se nahaja več kot 250 izvirov, tu najdemo edina alpska jezera v Sloveniji, naše največje naravno jezero, alpske reke in potoke, močvirja in barja.

Gorski svet Triglavskega narodnega parka je rezervoar pitne vode za tisoče in tisoče prebivalcev Slovenije. Varovanje voda in skrb za vodne ekosisteme je naloga, ki se je mora zavedati vsak prebivalec tega planeta. Le s premišljenim in spoštljivim ravnanjem bomo ohranili bogastvo voda za nas in prihodnje rodove.

Ali ste vedeli?

  • Triglavski narodni park spada med najbolj namočena območja Slovenije in Evrope. Povprečna letna količina padavin je najvišja v zahodnem delu parka in znaša okoli 3000 mm/m2.
  • Na območju parka je več kot 250 večjih in manjših izvirov. So življenjski prostor organizmov, ki živijo v čistih vodah. Veliko izvirov je tudi vir pitne vode.
  • Alpska jezera so biseri Triglavskega narodnega parka. To so večinoma majhne vodne površine, zato so zelo občutljive za spremembe v okolju. Kopanje v njih ni dovoljeno.
  • V Triglavskem narodnem parku začenjata svojo pot dve pomembni evropski reki: Soča in Sava. Soča se izliva v Jadransko morje, Sava v Črno. Razvodnica med porečjema poteka skozi osrčje Triglavskega narodnega parka.
  • Visoka barja so poseben vodni ekosistem. V Sloveniji so zelo redka, zato jih še posebej varujemo. Na njih uspevajo rastline, ki so prilagojena težavnim življenjskim razmeram. Spoznamo jih lahko na učni poti na Pokljuki.