Vabila in sporočila za medije

Vabila in sporočila za medije

2023

Vabilo na dogodke v Triglavskem narodnem parku in njegovi okolici v prihodnjih dneh (4. 12. 2023)

Spoštovani predstavniki medijev!

V prihodnjih dneh v Javnem zavodu Triglavski narodni park pripravljamo, gostimo ali soorganiziramo nekaj dogodkov, ki bodo potekali na različnih lokacijah v Triglavskem narodnem parku ali v njegovi okolici. Vabimo vas, da jih obiščete in o njih poročate. V nadaljevanju jih naštevamo in opisujemo po časovnem vrstnem redu.

Ta četrtek, 7. decembra, vas ob 18. uri vabimo v Tolminski muzej na Predstavitev dediščine suhih zidov in ohranjanja kulturne krajine. Suhi zidovi in druge konstrukcije, grajene na suho, so nastale v različnih zgodovinskih obdobjih. Kot pomemben element kulturne krajine prispevajo k njeni prepoznavnosti in identiteti. Veščina suhozidne gradnje z znanji in tehnikami je bila leta 2018 vpisana v Unescov reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva. Karin Lavin (Zavod Anima Mundi in Partnerstvo kraške suhozidne gradnje) bo predstavila dobre prakse ohranjanja tradicionalne veščine suhozidne gradnje in številne uspešne primere obnove suhih zidov in drugih podobnih objektov na njenem domačem Krasu. Andrejka Ščukovt z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (OE Nova Gorica) pa bo predstavila še tovrstno dediščino Zgornjega Posočja, ki prav tako kot na Krasu predstavlja pomemben gradnik kulturne krajine. Dogodek je organiziran v okviru projekta Suhi zid in ohranjanje kulturne krajine, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo. Več o dogodku lahko preberete tukaj: https://www.tnp.si/sl/dogodek/35/predstavitev-dediscine-suhih-zidov-in-ohranjanja-kulturne-krajine-tolmin.html

V petek, 8. decembra, vas ob 18. uri vabimo v Center Triglavskega narodnega parka Bohinj v Staro Fužino na predstavitev knjige Janeza Bizjaka z naslovom Pohodniška pot Juliana in njene zgodbe. Arhitekt, naravovarstvenik in publicist Janez Bizjak, nekdanji dolgoletni direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park, ni napisal klasičnega vodnika, ampak poljudno in strokovno preverjen izbor zgodb tega enkratnega prostora. Knjigo bosta v pogovoru predstavila avtor Janez Bizjak in Majda Odar, vodja Informacijsko izobraževalne službe Triglavskega narodnega parka. Več o pogovoru v Bohinju si lahko preberete tukaj: https://www.tnp.si/sl/dogodek/33/pohodniska-pot-juliana-in-njene-zgodbe-bohinj.html

V soboto, 9. decembra, vas ob 18. uri vabimo v Info center TNP Dom Trenta, kjer bo potekala lutkovna predstava Zimska pravljica v izvedbi gledališča Teater za vse. Več o predstavi lahko preberete na tej povezavi: https://www.tnp.si/sl/dogodek/39/lutkovna-predstava-zimska-pravljica.html

V sredo, 13. decembra, ob 19. uri pa boste knjigo Janeza Bizjaka Pohodniška pot Juliana in njene zgodbe v pogovoru Majde Odar z avtorjem Janezom Bizjakom lahko spoznali še na Bledu, in sicer v Infocentru Triglavska roža. Več o dogodku lahko preberete na tej povezavi: https://www.tnp.si/sl/dogodek/34/pohodniska-pot-juliana-in-njene-zgodbe-bled.html

Če bi se katerega od dogodkov radi udeležili, da boste o njem poročali v svojem mediju, nam to, lepo prosimo, sporočite s sporočilom na elektronski naslov petra.mlakar@tnp.gov.si.   

 

Veselimo se vašega obiska in vas lepo pozdravljamo!

Projekt VrH Julijcev: Za ohranjeno naravo je ključno sodelovanje različnih sektorjev in spreminjanje navad ljudi - sporočilo za medije (30. 11. 2023)

Bled, 30. november 2023 - Petletni projekt VrH Julijcev, ki ga vodi Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), je s pomočjo evropskih in nacionalnih sredstev omogočil devetim partnerjem izboljšano sektorsko sodelovanje in številne novosti s skupnim ciljem izboljšanja stanja izbranih zavarovanih vrst in njihovih življenjskih prostorov v območjih Nature 2000 v Triglavskem narodnem parku. Med ključnimi rezultati projekta je 15 obnovljenih kalov na večinoma težko dostopnih planinah in pašnikih, označitev in uveljavitev 19 mirnih območij, prav tako pa so obnovili in na novo vzpostavili široko mrežo usmerjevalne infrastrukture za obiskovalce.

VrH Julijcev je partnerstvo varstva narave, kmetijstva, gozdarstva, planinstva in turizma za ohranjanje narave Triglavskega narodnega parka. Partnerji so s projektom pridobili sredstva za oživljanje pašništva in obnovo kalov na planinah in pašnikih, obnovo in trajnostno upravljanje gozdov, aktivnosti za izboljšanje kakovosti voda na Dvojnem jezeru, usmerjanje obiskavalcev ter vzpostavitev nove in obnovo usmerjevalne infrastrukture za obiskovalce. Andrej Arih, vodja projekta VrH Julijcev iz Javnega zavoda Triglavski narodni park, je na zaključni novinarski konferenci povedal: "Glavne cilje projekta smo uspešno uresničili, predvsem pri urejanju voda in prometa pa smo ugotovili, da bodo potrebne sistemske spremembe in več usklajenosti med različnimi sektorji tudi na nacionalni ravni. Vsekakor je glavna pridobitev projekta poleg vseh stvari, ki jih lahko vidimo v prostoru, tudi izjemno dobro sodelovanje med partnerji in deležniki ter nova strokovna spoznanja predvsem pri telemetriji koconogih kur in izlovu tujerodnih vrst rib v Dvojnem jezeru. Izkušnje in znanja ter povezanost z različnimi deležniki v prostoru nam pomagajo tudi pri rednih nalogah zavoda."

Prvih 19 mirnih območij v TNP: večina obiskovalcev spoštuje nova pravila

JZ TNP je skupaj s strokovnimi organizacijami s področij gozdarstva, kmetijstva, planinstva in varstva narave ter lastniki zemljišč opredelil mirna območja, kjer so človekove dejavnosti časovno in prostorsko prilagojene, tako da so motnje v naravnem okolju čim manjše. Za divjega petelina, belko in aktivna visoka barja so v projektu VrH Julijcev vzpostavili 19 mirnih območij na Pokljuki, Voglu, v okolici Triglava, Mangartskem sedlu in na Vitrancu. Mirna območja so ob gozdnih cestah in planinskih poteh označena s posebnimi tablicami. Na označenih gozdnih cestah je promet dovoljen samo lastnikom zemljišč in za gospodarjenje z gozdom ter je časovno prilagojen. Takšna mirna območja prepoznamo po cestnih zapornicah. Za obiskovalce to pomeni, da motorna vozila parkirajo na urejenih parkiriščih in uporabljajo označene planinske poti.

Martin Šolar, podpresednik Planinske zveze Slovenije (PZS), je poudaril: "PZS je ena najstarejših prostovoljnih organizacij v Sloveniji in najbolj množična s področja planinstva. Planinci smo veliki ljubitelji narave, zavedamo pa se, da v gore ne zahajajo samo naši člani, zato smo veliko pozornosti namenili osveščanju in odgovornem obiskovanju gora." V projektu VrH Julijcev je PZS obnovila erozijsko zelo izpostavljen del poti na robu mirnega območja na Pokljuki (Jezerca-Studorski preval), ki je v upravljanju Planinskega društva Srednja vas iz Bohinja.

Davor Krepfl, strokovni sodelavec Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, je predstavil primer uveljavljanja mirnega območja na grebenu Vitranca, na katerem je eno najstarejših rastišč divjega petelina. To območje meji na park in je območje Nature 2000. Pri uveljavitvi mirnega območja so se z deležniki dogovorili za časovno omejitev dostopa do grebena od 15. marca do 15. junija, ko poteka rastitev divjega petelina.

V Bohinju v petih letih še enkrat več uporabnikov brezplačnih prevozov na Pokljuko

JZ TNP je za obiskovalce obnovil tudi informacijsko točko na Mrzlem studencu na Pokljuki, učno pot Goreljek, na novo pa so vzpostavili ali obnovili več kot 150 informacijskih tabel. PZS je s planinskimi društvi in upravljavci koč v šestih kočah vzpostavila nove informacijske točke, kjer obiskovalci dobijo tudi različne publikacije in gradiva o raznolikosti narave parka, pravilih obnašanja in pomenu ohranjanja narave.

Klemen Langus, Turizem Bohinj, je povedal, da so zaradi projekta VrH Julijcev v Bohinju kar 5 let v poletnem času izvajali brezplačne vsakodnevne prevoze iz Bohinja na Pokljuko in nazaj. V tem času se je zanimanje za prevoze močno povečalo, povečali pa so tudi kapacitete za prevoz koles. "Če smo leta 2018 povprečno prepeljali 67 potnikov na dan, smo jih v letu 2022 skoraj še enkrat več - 123. Veliko pozornosti smo namenili tudi urejanju prometa na Pokljuki, pri čemer nam je projekt pomagal k postavitvi temeljev, izvedba prometne ureditve pa nas še čaka."

Kje in kako živijo belke pozimi in divji petelini, kadar ne pojejo?

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je za izboljšanje življenjskega prostora zavarovanih gozdnih ptic, kot so divji petelin in gozdni jereb, očistil 61 km presek, izvedel čiščenje lesne zarasti v okolici Fužinskih planin in zasadil več kot 15.000 sadik avtohtonih drevesnih vrst na Pokljuki. Brigita Oblak iz blejske enote ZGS je poudarila, da so sodelovali tudi pri usklajevalnih aktivnostih za urejanje prometa na Pokljuki in nastajanju projektnega filma VrH Julijcev.

V projektu VrH Julijcev je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) prvič izvajalo telemetrično spremljanje divjega petelina in belke s ciljem, da bi življenje teh dveh vrst spoznali bolje kot ga poznamo iz klasičnih popisov. Tomaž Mihelič, varstveni ornitolog, DOPPS, je povedal, da so v projektu spremljali 10 divjih petelinov na območju Pokljuke in Fužinskih planin, s čimer so dobili zelo pomembne informacije: petelin pozimi ob visoki snežni odeji lahko preživi tudi en teden v smreki, skozi vse leto pa je njegovo gibanje zelo odvisno od mreže planinskih poti, ki se jih izogiba. "Za belko smo s pomočjo telemetričnega spremljanja ugotovili, kje se zadržuje pozimi: išče goličave, plazišča in spihane predele, kjer najde hrano. Zaradi nizkih temperatur se lahko tudi ves dan zadržuje na nekaj kvadratnih metrih. Še posebej pozimi potrebuje mir, ker so zaloge hrane na visokih nadmorskih višinah res slabe in mora varčevati z energijo," je pojasnil Mihelič.

Obnova pašnikov in 15 kalov za večjo stalnost površinskih voda

Za kotorno, ki značilna prebivalka travnatih pobočij Alp, predvsem v tolminskih gorah in na Breginjskem Stolu, je JZ TNP odstranjeval zarast na planini Čadrški vrh, za alpsko možino pa je Turizem Bohinj odstranjeval zarast na rastiščih v okolici Črne Prsti.

Kali večinoma na težko dostopnih planinah in pašnikih so pogosto edini vir vode za živino v času pašne sezone, so pa tudi življenjski prostor zavarovanih vrst dvoživk, kot sta veliki pupek in hribski urh. Na primorski strani parka sta obnovo štirih kalov vodila Občina Tolmin in JZ TNP, na gorenjski strani pa je obnova 11 kalov potekala pod taktirko Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj (KGZ Kranj) in JZ TNP. Načrtovanje in izvedba sta zahtevala sodelovanje številnih deležnikov ter predhodno pridobitev predpisanih soglasij, pri gradbenih posegih pa tudi izvedbo varovalnih ukrepov za dvoživke. Pri helikopterskem prevozu materiala in opreme na težko dostopne planine je pomagala tudi Slovenska vojska.

Tatjana Grilc, kmetijska svetovalka KGZ Kranj, je povedala: "Obnova kalov v visokogorju je že samo po sebi zahtevna naloga zaradi težke dostopnosti. Proces od načrtovanja do izvedbe vključuje zelo širok spekter nalog, usklajevanja med različnimi strokovnimi organizacijami in izvajalci. Zelo smo bili veseli odziva agrarnih in pašnih skupnosti, da so pristopile k obnovi kot izvajalci in tudi tiste, ki niso bile vključene že se zanimajo za umestitev novih kalov na drugih planinah. S tem prispevamo tako k ohranjanju narave, varstvu kulturne dediščine kot tudi ohranjanju tradicionalne paše na planinah."

Tomaž Štenkler, podžupan Občine Tolmin, je predstavil izkušnje obnove štirih kalov na primorski strani TNP. Občina je obnovila kale na planini Podkuk in Stador ter dva kala v Čadrgu. "Odzivi agrarnih in pašnih skupnosti so zelo pozitivni in interes za nove kale je zelo velik. Tudi v prihodnje bo tovrstno sodelovanje med kmetijstvom in varstvom narave pri obnovi kalov zelo dobrodošlo, saj prinaša sinergije za oba sektorja."

Izboljšanje stanja Dvojnega jezera in prilagajanje delovanja koče

V projektu VrH Julijcev so potekale tri osrednje aktivnosti za izboljšanje stanja Dvojnega jezera: izlov tujerodnih vrst rib, odstranjevanje alg in aktivnosti koče za zmanjšanje vpliva na jezero.

Miha Ivanc iz Zavoda za ribištvo Slovenije je predstavil potek izlova tujerodnih vrst rib, ki je potekalo štiri leta (2020-2023): "Pred začetkom projektnih aktivnosti ni bilo veliko primerov izlova v visokogorskih jezerih, a s strokovnim znanjem in izkušnjami smo v štirih letih izboljšali metode izlova in število rib je v jezeru močno upadlo, nismo pa jih popolnoma izlovili." Ivanc  dodaja, da jim je veliko težavo predstavljalo vreme, predvsem veliko nihanje višine jezera, višina snežne odeje in deževje sta pogosto vplivala na njihovo delo. Skupno so izlovili dobrih 10 tisoč rib pisancev in 18 tisoč jezerske zlatovčice.

Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS, je povedal, da so v koči pri Dvojnem jezeru s sredstvi projekta uredili dve zunanji suhi stranišči, ki bosta na uporabo obiskovalcem koče v prihodnji sezoni. "Projektne aktivnosti za zmanjšanje vpliva koče na kakovost Dvojnega jezera so nam vzele res veliko časa in energije. Načrtovali smo večji in drugačen obseg del, pri čemer pa smo naleteli na zakonodajne ovire in konceptualna razhajanja. Nadejamo se, da bo pilotni projekt suhih stranišč dosegel pričakovane rezultate." Vzporedno z izvajanjem projekta pa je Planinsko društvo Ljubljana Matica, lastnik Koče pri Triglavskih jezerih, izvedlo ukrepe za prilagajanje delovanja koče in nadgradnje obstoječe čistilne naprave. Rezultati meritev kakovosti odpadne vode kažejo bistveno izboljšavo.

Visoka gledanost TV premiere dokumentarca VrH Julijcev

Letos jeseni so v partnerstvu VrH Julijcev premierno predstavili izobraževalni naravoslovni dokumentarni film. Televizijsko premiero konec oktobra na 1. programu TV Slovenija si je ogledalo več kot 83 tisoč gledalcev. Film je brezplačno na voljo na ogled na YouTube kanalu Triglavskega narodnega parka.

Projekt VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Pripravili smo tudi nabor fotografij za objavo v medijih, ki bodo en teden dosegljive na tej povezavi: https://we.tl/t-R5k93n8Y3X. Po izteku delovanja povezave za fotografije pišite na elektronski naslov petra.mlakar@tnp.gov.si. Fotografije so razdeljene v mape po tematikah iz projekta VrH Julijcev (ob objavi fotografij vljudno prosimo za navajanje, da gre za arhiv fotografij iz projekta VrH Julijcev): nova informacijska infrastruktura, Dvojno jezero: izlov rib, suha stranišča, mirna območja, obnova kalov in obnova gozdov.

Sicer pa je danes v Infocentru Triglavska roža na Bledu potekal tudi 4. posvet o vodah v Triglavskem narodnem parku. Posvečen je bil razpravljanju o pomenu in uporabnosti raziskav voda za varstvo varave in kakovosti pitne vode. Del posveta so predstavljale tudi teme iz projekta VrH Julijcev. Več o posvetu lahko preberete med novicami na naši spletni strani oziroma na tej povezavi: https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/medijsko-sredisce/novice/novica/113/s-4-posveta-o-vodah-v-triglavskem-narodnem-parku.html

Vabilo na dogodke v prihodnjih dneh (22. 11. 2023)

Spoštovani predstavniki medijev!

V prihodnjih dneh v Javnem zavodu Triglavski narodni park pripravljamo, gostimo ali soorganiziramo nekaj dogodkov, ki bodo potekali na različnih lokacijah v Triglavskem narodnem parku ali v njegovi okolici. Vabimo vas, da jih obiščete in o njih poročate. V nadaljevanju jih nizamo po časovnem vrstnem redu.

Ta petek, 24. novembra 2023, vas vabimo ob 19. uri v Informacijsko-izobraževalno središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta na predstavitev knjige avtorja Jerneja Komaca, zgodovinarja in arhivista, zaposlenega v Arhivu Republike Slovenije. Predstavil bo knjigo z naslovom Srce se mi trga od žalosti: Vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med véliko vojno. Več o dogodku lahko preberete tukaj: https://www.tnp.si/sl/dogodek/36/jernej-komac-srce-se-mi-trga-od-zalosti-predstavitev-knjige-dom-trenta.html

V torek, 28. novembra 2023, se bo ob 18. uri v Infocentru Triglavska roža na Bledu začelo Srečanje o volku na Gorenjskem, ki ga pripravlja projektna ekipa LIFE WOLFALPS EU v sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park. Program srečanja je v priponki. Zaradi boljše organizacije srečanja vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite z izpolnjevanjem spletnega obrazca na tej povezavi: https://forms.gle/8dpoo6U61Ktpi43NA

V sredo, 29. novembra 2023, vas ob 19. uri ponovno vabimo v Infocenter Triglavska roža na Bledu, kjer bo potekala Predstavitev dediščine suhih zidov in ohranjanja kulturne krajine. V Partnerstvu kraške suhozidne gradnje, ki v sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park in Zavodom Anima Mundi organizira predstavitev, se že deset let zavzemajo za ohranjanje te prastare umetnosti. Več o tem, kaj vse bo obsegal dogodek, lahko preberete na tej povezavi: https://www.tnp.si/sl/dogodek/31/predstavitev-dediscine-suhih-zidov-in-ohranjanja-kulturne-krajine.html

V soboto, 2. decembra 2023, ob 10.30, vas Javni zavod Triglavski narodni park in Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin v sodelovanju s projektom LIFE Lynx ob Mednarodnem dnevu gora in v okviru festivala Brati gore vabita na predstavitev nove knjige Boštjana Gorenca - Pižame HUDA RISINJA. Predstavitev bo potekala v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu. Več o dogodku lahko preberete tukaj: https://www.tnp.si/sl/dogodek/32/huda-risinja-predstavitev-knjige-in-druzenje-z-avtorjem-bostjanom-gorencem-pizamo.html

Če bi se katerega od dogodkov radi udeležili, da boste o njem poročali v svojem mediju, nam to, lepo prosimo, sporočite na elektronski naslov petra.mlakar@tnp.gov.si (oziroma z izpolnjevanjem spletnega obrazca za Srečanje o volku na Gorenjskem). 

Veselimo se vašega obiska in vas lepo pozdravljamo!

Vabilo na predvajanje filma Skupaj za rise in na predavanje doc. dr. Miha Krofla z Biotehniške fakultete UL (Bled, sreda, 15. 11. 2023 ob 19. uri) (9. 11. 2023)

Spoštovani!

V sredo, 15. novembra 2023, vas vabimo v Infocenter Triglavska roža na Bledu (Ljubljanska 27), kjer se bo ob 19. uri začelo predvajanje dokumentarnega filma Skupaj za rise.

Film prikazuje prizadevanja projekta LIFE Lynx za reševanje risov pri nas pred ponovnim izumrtjem. Pomembno vlogo v projektu je imel tudi Javni zavod Triglavski narodni park. Po ogledu filma sledi predavanje doc. dr. Miha Krofla z Biotehniške fakultete UL o tem, kaj novega smo se naučili o risih pri nas, omenili pa bomo tudi, kaj sledi v prihodnosti.

Več o dogodku smo zapisali na naši spletni strani, kjer si lahko ogledate tudi kratek napovednik filma: https://www.tnp.si/sl/dogodek/30/skupaj-za-rise-film-in-predavanje.html

Povzetek filma:

Risom v Sloveniji in na Hrvaškem grozi ponovno izumrtje. Njihova največja grožnja je parjenje v sorodstvu, zato so v okviru projekta LIFE Lynx pripeljali 18 risov, ki bodo osvežili kri in populaciji pomagali preživeti. Projekt je združil strokovnjake, raziskovalce, naravovarstvenike in lovce iz petih evropskih držav, z enotnim ciljem - rešiti rise pred ponovnim izumrtjem. Poleg doselitev se mednarodna ekipa, ukvarja tudi s spremljanjem risov, preprečevanjem nezakonitega lova in sprejemanjem te velike zveri med lokalnimi prebivalci. V številne aktivnosti so vključeni tudi lovci iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Romunije in Slovaške. Podobno kot leta 1973, ko so lovci in gozdarji rise ponovno pripeljali v slovenske gozdove, imajo tudi v tem projektu ključno, aktivno vlogo. Skupaj bodo ohranili risa, največjo mačko, ki živi v evropskih gozdovih.

Več o projektu LIFE Lynx lahko preberete na spletni strani projekta: https://www.lifelynx.eu/?lang=sl

Če se boste dogodka udeležili, bomo veseli predhodnega obvestila s povratnim sporočilom na elektronski naslov petra.mlakar@tnp.gov.si

Veselimo se vašega obiska in vas lepo pozdravljamo!

Vabili JZ TNP na dogodka v tem tednu: odprtje tekmovalne razstave Foto kluba TNP (Bled, sreda, 8. november) in seja sveta zavoda (Bled, petek, 10. november) (7. 11. 2023)

Spoštovani!

Iz Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) vas vabimo na dva dogodka v tem tednu. 

Že jutri, v sredo, 8. 11. 2023, se bo ob 19. uri v Infocentru Triglavska roža na Bledu (Ljubljanska cesta 27) začelo odprtje XXXI. tekmovalne klubske razstave Foto kluba Triglavski narodni park. Člani foto kluba so skupina fotografov, navdušencev, predvsem pa privržencev Triglavskega narodnega parka, ki so kot klub začeli z delovanjem že leta 1985, kmalu po ustanovitvi edinega narodnega parka v Sloveniji. S svojim delovanjem so med največjimi podporniki in ambasadorji Triglavskega narodnega parka.

Na odprtju razstave bodo podelili priznanja, predvajali pa bodo tudi projekcijo digitalnih fotografij. Več o dogodku lahko preberete na tej povezavi: https://www.tnp.si/sl/dogodek/29/xxxi-tekmovalna-klubska-razstava-foto-kluba-triglavski-narodni-park.html

V petek, 10. 11. 2023, se bo ob 12. uri v kletni dvorani uprave Javnega zavoda Triglavski narodni park (Ljubljanska cesta 27, Bled) začela 12. seja sveta zavoda. Vabilo z dnevnim redom je v priponki, gradivo pa smo objavili na naši spletni strani: https://www.tnp.si/media/2634/vabilo_in_gradivo_12._seja_sveta_jz_tnp_10.11.2023.pdf

Vljudno prosimo, da nam svojo morebitno prisotnost potrdite s povratnim sporočilom na ta naslov.  

Lepo vas pozdravljamo!

Priponka: Vabilo na 12. sejo sveta zavoda 10. 11. 2023

Prihaja nov dokumentarni film o sožitju človeka in narave v Triglavskem narodnem parku - sporočilo za medije (26. 10. 2023)

Izobraževalni naravoslovni dokumentarni film VrH Julijcev skozi oči ljudi, ki v Triglavskem narodnem parku živijo, delajo ali ga obiskujejo, predstavlja različne vidike ohranjanja bogastva narave edinega narodnega parka v Sloveniji. Film bo premierno predvajan na 1. programu TV Slovenija med jesenskimi šolskimi počitnicami in je tudi napoved leta 2024, ko v Sloveniji obeležujemo 100-letnico podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka.

Film VrH Julijcev je nastal v istoimenskem projektu, ki povezuje partnerje varstva narave, kmetijstva, gozdarstva, planinstva in turizma za ohranjanje narave Triglavskega narodnega parka. Film skozi oči ljudi, ki v parku živijo, delajo ali ga obiskujejo, predstavlja različne vidike in odgovarja na vprašanja, kako lahko prispevamo k ohranjanju bogastva narave edinega narodnega parka v Sloveniji ter sobivanju narave in človeka na tem območju.

Premiera filma je tudi napoved leta 2024, ko v Sloveniji obeležujemo 100-letnico podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka. Andrej Arih, vodja projekta VrH Julijcev v Javnem zavodu Triglavski narodni park (JZ TNP), je pred premiero filma povedal: "Dokumentarec VrH Julijcev je delo štirih partnerjev projekta VrH Julijcev - JZ TNP, Zavoda za gozdove Slovenije, Planinske zveze Slovenije in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter produkcijske hiše Art7Video. Skozi gibljive slike dobimo vpogled v vsakdan življenja ljudi in narave v Triglavskem narodnem parku v različnih letnih časih. Želim si, da bi gledalci skozi filmsko pripoved bolje razumeli vpliv človeka na raznolikost narave in se pri svojih korakih v parku bolje zavedali vpliva na pester živalski in rastlinski svet. Naše današnje navade in njihovo prilagajanje za ohranjanje narave je tisto, kar se bo čez naslednjih 100 let odražalo v bogastvu narave, ki bo naša zapuščina prihodnjim generacijam."

Le s prilagajanjem in spreminjanjem navad lahko ohranjamo naravo Triglavskega narodnega parka

Sožitje človeka in narave v Triglavskem narodnem parku je dinamičen proces, ki zahteva dobro sodelovanje med različnimi strokovnjaki varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, upravljanja voda ter številnimi drugimi. Prostor, ki s svojo bogato raznolikostjo živalskega in rastlinskega sveta velja za enega najbolje ohranjenih delov Alp, je prepleten tudi z vsakdanjim življenjem več kot dva tisoč domačinov v osmih občinah parka. V filmu VrH Julijcev skozi utrip lokalnih skupnostih spoznavamo tesno prepletenost človeka in narave ter prizadevanja za skupni cilj, da bogastvo Triglavskega narodnega parka ohranjamo za prihodnje generacije.

Slikovite podobe neokrnjene narave v filmu dobivajo realistično sliko ob boku enega ključnih izzivov Triglavskega narodnega parka, to je množičnega obiskovanja. Dokumentarni film izpostavlja pomen prizadevanj za ohranjanje narave, kulturne dediščine in trajnostnega razvoja v parku, a hkrati opozarja, da so naše današnje navade in njihovo prilagajanje tisto, ki bo v naslednjih 100 letih prispevalo k ohranjanju narave Triglavskega narodnega parka.

TV premiera in možnost brezplačnega ogleda na zahtevo

Izobraževalni naravoslovni dokumentarni film VrH Julijcev bo televizijsko premiero doživel med jesenskimi šolskimi počitnicami. Film si boste lahko ogledali na 1. programu TV Slovenija v torek, 31. oktobra 2023, ob 20.30 uri. Kasneje bo na voljo za brezplačen ogled na zahtevo v digitalni knjižnici Multimedijskega centra RTVSLO.si in na YouTube kanalu Triglavskega narodnega parka.

Fotografiji z današnje predpiremiere filma sta za objavo z obveznim pripisom avtorstva (Aleš Zdešar, JZ TNP) na voljo na tej povezavi: https://we.tl/t-FXNSvy1N3v

Podpisa pod fotografijama:

  • Film VrH Julijcev – zahvale: Na današnji predpremieri za sodelavce, ustvarjalce filma in medije je direktor JZ TNP dr. Tit Potočnik (na desni) podelil posebne zahvale (od leve proti desni) Tomažu Miheliču iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Brigiti Oblak iz Zavoda za gozdove Slovenije, Nini Alič iz Javnega zavoda Triglavski narodni park, Andreju Arihu iz Javnega zavoda Triglavski narodni park in Alešu Žemlji iz produkcijske hiše Art7Video, Dušan Prašnikar iz Planinske zveze Slovenije pa je bil odsoten.
  • Film Vrh Julijcev – predpremiera: Na Bledu je danes potekala predpremiera novega izobraževalnega dokumentarnega filma o sožitju človeka in narave v Triglavskem narodnem parku z naslovom VrH Julijcev.

 

Fotografije iz filma, prav tako na voljo za objavo z obveznim pripisom, da so iz filma, pa so na voljo na tej povezavi:  https://we.tl/t-2MQfnwShWG

Obe povezavi bosta delovali en teden po objavi tega sporočila. Za naknadno pošiljanje fotografij pišite na naslov petra.mlakar@tnp.gov.si.

Projekt VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Vabilo na predpremiero izobraževalnega naravoslovnega dokumentarnega filma VrH Julijcev (Bled, 26. 10. 2023 ob 10:00)

Spoštovani!

Ob koncu leta 2023 v Javnem zavodu Triglavski narodni park zaključujemo enega največjih naravovarstvenih projektov VrH Julijcev, s katerim v sodelovanju z osmimi partnerji izboljšujemo in trajno ohranjamo ugodno stanje redkih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov.

Ob koncu projekta in kot napoved v jubilejno leto 2024, ko v Sloveniji obeležujemo 100-letnico podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka, bo televizijsko premiero doživel tudi izobraževalni naravoslovni dokumentarni film VrH Julijcev.

Vabimo vas na predpremiero filma VrH Julijcev, ki bo v četrtek, 26. oktobra 2023, ob 10. uri v Infocentru Triglavska roža Bled.

Več o filmu in o projektu lahko preberete v pripetem vabilu

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite najpozneje do 23. oktobra 2023 na elektronski naslov petra.mlakar@tnp.gov.si.

Lepo vas pozdravljamo!

Priponka - vabilo za medije

Vabilo na predstavitev kandidature za Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe, podprte z 82 pismi podpore (splet, 11. 10. 2023 ob 14:00)

Spoštovani!

V Parizu je ta teden potekala uradna predaja slovensko-italijanske kandidature pri sekretariatu Unescovega programa Človek in biosfera (Man and Biosphere – MAB) za razglasitev Čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe. Gre za predlog združitve obstoječih dveh biosfernih območij – Biosfernega območja Julijske Alpe na slovenski strani in italijanskega Biosfernega območja Julijske Alpe.

Vabimo vas na spletno predstavitev kandidature za razglasitev Čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe, ki bo 11. oktobra 2023 ob 14. uri na spletni povezavi https://meet.google.com/ksj-dwkq-zgi

Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku. Predstavili bomo glavno vsebino oddane dokumentacije za kandidaturo in nadaljnje korake delovanja predvidenega Čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe.

Kandidatura Julijskih Alp za čezmejno biosferno območje potrjuje skupno željo po krepitvi dolgotrajnega sodelovanja med obema parkoma in preseganju državnih meja. To novo priznanje bi še okrepilo uresničevanje ciljev ohranjanja narave in kulturne dediščine, trajnostnega razvoja in izobraževanja, ki so temelj Unescovega programa Človek in biosfera (MAB). Ob tem izpostavljamo tudi široko podporo takšnemu povezovanju, saj so deležniki na obeh straneh državne meje prispevali kar 82 pisem podpore, ki so jih prijavitelji priložili k oddanemu dosjeju h kandidaturi.

Več o poteku priprave kandidature in o nadaljnjih korakih lahko preberete v priloženem sporočilu za medije.

Lepo vas pozdravljamo!

Na Jestivalu v Kobaridu smo včeraj obeležili dan Biosfernega območja Julijske Alpe - sporočilo za medije (1. 10. 2023)

Spoštovani!

Včeraj smo na Jestivalu – festivalu okusov in umetnosti v Kobaridu obeležili dan Biosfernega območja Julijske Alpe.

Za novega ambasadorja Biosfernega območja Julijske Alpe smo imenovali Martina Šolarja. Ponudnikom izdelkov in storitev na tem območju, ki spoštujejo tradicijo, varujejo naravo in izkazujejo visoko kakovost, smo podelili certifikate Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka.

Posebej smo opozorili tudi na 20. obletnico razglasitve tega Unescovega biosfernega območja, ki je bilo prvo razglašeno v Sloveniji in je še vedno največje. Dogodek smo pripravili skupaj z Občino Kobarid in Javnim zavodom Turizem dolina Soče.

Več o tem lahko preberete v pripetem sporočilu za medije.

Na tej povezavi so na voljo tudi fotografije z dogodka (ob objavi navedite arhiv JZ TNP): https://we.tl/t-rkpB5Hsknr

OPOMBA: Povezava na fotografsko gradivo ima časovno omejeno delovanje. Za naknadno pošiljanje fotografij za objavo pišite na petra.mlakar@tnp.gov.si.

Lepo vas pozdravljamo!