Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka

Programski dokument za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja.

Programski dokument za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja, ki določa cilje in naloge za upravljanje narodnega parka za obdobje desetih let, je namenjen tako javnemu zavodu Triglavski narodni park kakor tudi deležnikom in uporabnikom prostora, ki se jih zavezuje k uresničevanju ciljev in namenov narodnega parka.

Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 je sprejela Vlada Republike Slovenije na 86. redni seji dne 5. maja 2016.

Načrt upravljanja določa dolgoročne in operativne cilje, naloge ter predvidene aktivnosti za področja ohranjanja narave in naravnih virov, ohranjanja kulturne dediščine in kulturne krajine, ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja, obiskovanja in doživljanja ter skupnih podpornih aktivnosti za učinkovito izvajanje vseh področij.

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave in naravnih virov je prednostno ohranjanje ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot ter pestrosti habitatov, živalskih in rastlinskih vrst na območjih divjine in krajinske pestrosti. Za doseganje zastavljenih ciljev so predvideni ukrepi, ki bodo prispevali k vzpostavitvi kakovostnega monitoringa prostoživečih vrst in habitatnih tipov, ohranjanja naravnih vrednot, travišč, sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ohranjanja dobrega stanja voda, prepuščanja barij naravnim procesom, ohranjanja jam, melišč in skalovij ter ohranjanja območij Natura 2000 zunaj narodnega parka. Med pomembnimi upravljavskimi nalogami sta tudi izvajanje neposrednega nadzora v naravi in upravljanje z divjadjo v narodnem parku.

Ohranjanje kulturne dediščine in krajine, ki sta temelja identitete in prepoznavnosti narodnega parka, se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih in varstvenih interesov ter opredelitvijo ustrezne namenske rabe prostora. Z načrtom upravljanja so načrtovani ukrepi na področju ozaveščanja o kulturni dediščini, ohranjanja nepremične kulturne dediščine in kulturne krajine, ohranjanja premične in žive kulturne dediščine.

Za ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj je pomembno, da se tudi v narodnem parku zagotovijo ustrezne bivalne, socialne in gospodarske razmere. Razvoj je pogojen s prepoznavanjem in izkoriščanjem primerjalnih prednosti narodnega parka, tako za bivanje, kakor za zaposlovanje lokalnih prebivalcev. V ospredju je trajnostna raba naravnih virov ter urejena infrastruktura in javne storitve, ki bodo olajšale življenje in delo, hkrati pa prispevale k ohranitvi poseljenosti vsaj v današnjem obsegu. Načrtovani so ukrepi upravljavca ter različnih sektorjev in inštitucij, ki bodo prispevali k zagotavljanju ohranjanja kmetijstva in podeželja, razvoju zelenega turizma, podjetništva in spodbudam za zaposlovanje, boljši dostopnosti javnih služb, urejeni prometni, komunalni in telekomunikacijski infrastrukturi ter k trajnostni mobilnosti, prav tako pa h krepitvi trajnostnega razvojnega načrtovanja.

Na področju obiskovanja in doživljanja se bo zagotavljalo ustrezno urejeno in vzdrževano infrastrukturo in podporno okolje. Za uresničevanje zastavljenih ciljev bosta nadgrajeni mreža informacijskih točk in parkovna infrastruktura, prednostno se bodo izvajale naloge upravljanja obiskovanja, okrepile pa se bodo tudi aktivnosti na področju informiranja, ozaveščanja in kakovostnega vodenja obiskovalcev.

Za učinkovito izvajanje predhodno opisanih upravljavskih področij upravljavec zagotavlja številne skupne podporne aktivnosti, od informiranja in ozaveščanja, sodelovanja s strokovnimi inštitucijami, izpolnjevanja mednarodnih obveznosti do izvajanja upravno administrativnih nalog in upravljanja nepremičnin. Za uspešno delo upravljavca narodnega parka je izjemnega pomena aktivno sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami.

Znak kakovosti povezuje obstoječe certifikacijske sisteme, ki so v skladu c cilji narodnega parka in predstavljajo povezovalni element kakovosti Julijskih Alp kot turistične destinacije.

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025