Projekti

Projekti

Javni zavod Triglavski narodni park se aktivno vključuje v projektno delo, kar je pomemben prispevek za doseganje temeljnih ciljev zavarovanega območja.

Na področju varstva so to predvsem ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, med razvojnimi vsebinami pa tiste, ki prispevajo k ohranjanju tradicionalne rabe prostora in naravnih virov.

S pomočjo finančnih sredstev, ki so pridobljena v okviru projektov, javni zavod Triglavski narodni park uspešno razvija različne programe znotraj zavarovanega območja, krepi mednarodno sodelovanje in povezave z domačini.

 

Fractal

Cilj projekta FRACTAL - Spodbujanje zelene infrastrukture v mestnih in podeželskih naseljih v Alpah, je poglobiti in spodbujati vključenost zelene infrastrukture na različnih ravneh delovanja družbe: prostorskega načrtovanja, vzdrževanja, izobraževanja in najširšega ozaveščanja.

Več o projektu

VrH Julijcev

Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.

Vsebinski okvir projekta je zaradi boljše preglednosti in lažje izvedljivosti urejen v osem varstvenih ciljev, doseganje projektnih ciljev pa bo zagotavljalo devet slovenskih projektnih partnerjev s področij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, rabe prostora in naravnih virov, razvoja, nadzora, ozaveščanja, izobraževanja in promocije.

Več o projektu

LIFE Semenska banka

Naš projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke 300 značilnih vrst treh prednostnih habitatnih tipov na nivoju EU: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg habitatnih tipov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. V projektu bomo obnovili 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimovsko hribovje - Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok).
 

Več o projektu

Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA

 

Več o projektu

 

LIFE FOR LIFELINES

 

Več o projektu

 

EIP - NUTRIsmart

 

Več o projektu