Svet in Strokovni svet JZ TNP

Svet in Strokovni svet JZ TNP

Strokovni svet zavoda

Strokovni svet sestavljajo strokovnjaki na predlog Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Biotehniške fakultete, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, strokovnjak za upravljanje zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva, trije strokovnjaki iz vrst delavcev in direktor Triglavskega narodnega parka.

Člani strokovnega sveta

Zunanji člani:
 

 • dr. Matej Gabrovec, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • Metod Rogelj, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave
 • mag. Jana Vidic, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor
 • dr. Tanja Hohnec, predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 • prof. dr. Mihael Jožef Toman, predstavnik Biotehniške fakultete 

Člani JZ TNP:

 • dr. Tit Potočnik
 • Andrej Arih
 • Marko Pretner
 • Aleš Zdešar

Svet zavoda

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnost in predstavnik javnega zavoda Triglavski narodni park.

 

Člani sveta

 • Bojan Dejak, predsednik sveta
 • Pavel Sivec, namestnik predsednika sveta

Predstavniki ustanovitelja:

 • Bojan Dejak, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
 • mag. Alenka Korenjak, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Egon Kepic, Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo 
 • Saša Roškar, predstavnica Ministrstva za kulturo

Predstavniki parkovnih lokalnih skupnosti:

 • Romana Purkart, predstavnica Občine Bled
 • Igor Černuta, predstavnik Občine Bovec 
 • Tomaž Bregant, predstavnik Občine Gorje 
 • Pavel Jamnik, predstavnik Občine Jesenice
 • Pavel Sivec, predstavnik Občine Kobarid
 • Tomaž Petrovič, predstavnik Občine Kranjska Gora 
 • Maša Klavora, predstavnica Občine Tolmin
 • Aleš Polanc, predstavnik Občine Bohinj
 • Bojan Traven, predstavnik Občine Bohinj 

Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč:

 • Ana Hawlina iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin
 • Janez Režek Muri iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora
 • Predstavnik Lovske zveze Slovenije: Peter Belhar

Predstavnik Planinske zveze Slovenije:

 • Miro Eržen

Predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij:

 • mag. Borut Peršolja

Predstavnik zainteresiranih strokovnih organizacij:

 • prof. dr. Ivan Kos

Predstavnik javnega zavoda Triglavski narodni park:

 • Andrej Arih

Gradiva in vabila na seje

Vabilo in dnevni red konstitutivne seje sveta TNP, 15. 7. 2009

Forum zainteresirane javnosti

Forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka je način posvetovanja upravljavca edinega narodnega parka v Sloveniji s prebivalci, lokalnim gospodarstvom in odločevalci ter ena od priložnosti za konstruktivna razmišljanja in oblikovanje vizije razvoja.