Letni programi in poročila o delu

Letni programi in poročila o delu

Načrtovane in izvedene letne aktivnosti javnega zavoda Triglavski narodni park so opredeljene v programih dela in finančnih načrtih ter poročilih o delu, poslovnih in računovodskih poročilih.

Poročila in programe po predhodni obravnavi na strokovnem svetu obravnava in potrjuje svet Triglavskega narodnega parka.

Osrednja poglavja programov in poročil so: izvajanje rednih nalog javne službe na področju upravljanja narodnega parka (ohranjanje narave, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj, obiskovanje in doživljanje ter upravljavsko administrativne naloge), projektno delo, kadri in finance. 

Poročila o delu

Programi dela