Zgodovina in vizija Triglavskega narodnega parka

Zgodovina in vizija Triglavskega narodnega parka

Mejniki v zgodovini Triglavskega narodnega parka

  • 1908, predlog dr. Albina Belarja za varstveni park nad Komarčo
  • 1924, nastanek »Alpskega varstvenega parka« v dolini Triglavskih jezer (1600 ha)
  • 1961, odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za »Triglavski narodni park« (2000 ha)
  • 1981, uzakonitev Triglavskega narodnega parka z Zakonom o Triglavskem narodnem parku
  • 2010, nov Zakon o Triglavskem narodnem parku in povečanje parka (vključitev naselja Kneške ravne z bližnjo okolico)

Vizija Triglavskega narodnega parka

Triglavski narodni park je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovosti in pestrosti krajin.

V naseljenih delih narodnega parka je poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in kakovosti kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave. Lokalnim prebivalcem se ob podpori ustreznih vladnih resorjev zagotavljajo gospodarski in družbeni pogoji za trajnostni razvoj dejavnosti, ki omogočajo in podpirajo ohranjanje poselitve, kakovostno bivalno in delovno okolje, značilno identiteto in tradicionalno rabo naravnih dobrin.

Ohranjanje narave in kulturne dediščine, trajnostni razvoj in sporazumevanje s širšo javnostjo so izzivi in naloge Javnega zavoda Triglavski narodni park, ki lokalnim prebivalcem in obiskovalcem z dejavnim sodelovanjem približuje pomen varstva narave in kulturne dediščine in trajnostnega razvoja v Alpah.

Narodni park je vzoren primer uspešnega usklajevanja različnih interesov, usmerjenih k istemu ciljuohranjeni naravi, krajini in kulturni dediščini. Vrednote narodnega parka so motiv in privlačen cilj za obiskovalce, ki spoštujejo izjemnost narave in kulturne dediščine ter mir in tišino. Obiskovalci se z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti in z urejeno parkovno infrastrukturo usmerjajo v manj ranljive predele narodnega parka, kjer se jim nudijo možnosti za doživljanje narave in sprostitev.