Nazaj na novice

Umestitev zapornic na gozdnih cestah na Pokljuki

13.10.2021
Območje Pokljuke je med obiskovalci priljubljen prostor za preživljanje prostega časa. Številčno je obisk pokljuške planote v porastu, večji obisk pa posledično predstavlja tudi pritisk na naravno okolje, še zlasti za nekatere vrste in ekosisteme, ki so ranljivi in občutljivi na različne oblike vznemirjanja oziroma na prisotnost človeka.

Eden od pristopov za preprečitev ali vsaj omilitev posledic obiskovanja je uveljavitev mirnih območij, kar pa ob izjemni privlačnosti Pokljuke za izvajanje različnih prostočasnih dejavnosti lahko dosežemo le z dodatnimi ukrepi umestitve zapornic na gozdnih cestah, ki potekajo skozi ali v neposredni bližini mirnih območij. Tako kot na preostalem območju narodnega parka so tudi mirna območja na Pokljuki določena z Načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka.

 

Gozdne ceste so grajene gozdne prometnice, ki so prednostno namenjene gospodarjenju z gozdom. Ob nenadzorovani splošni rabi povzročajo eno od neposrednih motenj za vrste in habitatne tipe, pogosto pa je njihova uporaba povezana tudi z nekaterimi ravnanji, ki so v nasprotju s predpisanimi varstvenimi režimi v zvezi s parkiranjem motornih vozil v naravnem okolju, hrupom, odpadki in uničevanjem ter poškodbami vegetacije. Poleg navedenega se z nadgradnjo obstoječega režima uporabe gozdnih prometnic zagotavlja optimalno gospodarjenje z gozdom, ki vključuje tudi čim manjše motnje v uresničevanju funkcij gozda kot ekosistema.

 

V okviru projekta VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 ter ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija,  je bilo v letošnjem septembru na Pokljuki na novo postavljenih 11 zapornic. Te so v prostor umeščene izključno na tistih odsekih gozdnih cest, kjer bi nenadzorovana splošna raba izničila pomen in namen mirnih območij, pomembnih za občutljive ogrožene vrste, kot je na primer divji petelin.
 

Režim uporabe gozdnih cest urejata Zakon o gozdovih in Pravilnik o gozdnih prometnicah. Po zakonu režim uporabe določi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki gozdov in ga označi v sodelovanju z lokalno skupnostjo z opozorilnimi tablami oziroma drugimi znaki. Z režimom uporabe gozdnih prometnic na Pokljuki se na posameznih odsekih uvaja omejevanje splošne rabe za posamezne uporabnike motornih vozil in kolesarje. Omejitve ne veljajo za lastnike zemljišč, gospodarjenje z gozdom, ostale službe z javnimi pooblastili in vozila pri opravljanju funkcij nadzora, intervencije in reševanja. Podrobnejše informacije in kontakti so vam na voljo na spletni strani Javnega zavoda Triglavski narodni park in Zavoda za gozdove Slovenije.

 

Slika: karta nameščenih zapornic na območju Pokljuke