Nazaj na novice

Po 11. seji sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park

19.09.2023
Po 11. seji sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park
V prostorih uprave Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) na Bledu je danes potekala 11. seja sveta JZ TNP.

Svetniki so se med drugim seznanili z izvedeno sejo strokovnega sveta, ki je potekala 30. avgusta letos.

 

Sprejeli so Načrt pokritja negativnega poslovnega izida Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) za leto 2022. Skladno z njim JZ TNP pokrije presežek odhodkov nad prihodki v višini 19.056 evrov s popravkom knjigovodske knjižbe v znesku 6.835 evrov na način, da bo popravek pretekle napake izveden v tekočem poslovnem letu, z ustreznim zmanjšanjem vrednosti med obveznostmi za sredstva v upravljanju in popravkom v poslovnem izidu, iz sredstev presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 5.999 evrov in s prerazporeditvijo sredstev znotraj finančnega načrta za tekoče leto v višini 6.222 evrov.  

 

Kot je znano, je JZ TNP leto 2022 zaključil z negativnim poslovnim izidom, čeprav je bilo poslovanje v lanskem letu zadovoljivo. Primanjkljaj je posledica nepričakovano visokih cen energentov in visokega zneska obračunanega davka od dohodka pravnih oseb. Svet zavoda je sicer danes potrdil Poročilo o delu, poslovno in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2022.  

 

Svet JZ TNP je soglašal tudi, da se prejeta kupnina od odprodaje objekta v Jadranovem na Hrvaškem v višini 383.333,33 evrov nameni za naložbe v objekte v lasti JZ TNP, način porabe sredstev pa se prikaže v letnih finančnih načrtih in poročilih. Prav tako so člani sveta zavoda potrdili, da se neporabljena sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov iz leta 2005 v znesku 10.028 evrov  namenijo za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo investicijskih del v upravni stavbi JZ TNP na Bledu.