ANDREJKA ŠČUKOVT

Konservatorska svetnica na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Nova Gorica

andrejka naslovna1

Turarjeva domačija v Trenti

Turarjeva domačija v Trenti je zaradi svojstvene krajinske umestitve in arhitekture razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Osrednja stavba domačije je hiša s prizidanim listnikom in svinjakom, ob njej stojita še ovčji hlev in drvarnica. Stavbne zasnove hiše so iz konca 18. ali začetka 19. stol., kar dokazuje Franciscejski kataster. Starejši Vojaški zemljevid (1763–1783) domačije ne vriše. Na začetku 20. stol. sta na domačiji gospodarila Marija (1870 – 1966) in Andrej Pretner (1866 – 1938), v času, ko so potekale velike družbene krize in spremembe v načinu življenja. Pretnarjeva sta živela v zaledju prve svetovne vojne in kot vsi Trentarji občutila težo novo nastale meje med Italijo in kraljevino SHS. Ker sta bila brez potomcev se je k Mariji,po smrti moža, preselil dvanajstletni Peter Kverh (1926-1993) iz Zapoudna. Na domačijo je občasno prihajala pomagat tudi Petrova sestra Tina.   

Prenova hiše Turarjeve domačije, ki se je začela leta 2020, pomeni začetek celovite prenove domačije. Načrtovanje prenove je pripomoglo spremljanje stanja objektov, ki je periodično potekalo od potresa leta 1998 naprej. Ker se je stanje stavb zaradi dotrajanosti materiala in potresnih poškodb slabšalo je leta 2013 ZVKDS OE Nova Gorica naročil izdelavo posnetkov stanja vseh stavb. Leta 2017 je zavod izdelal konservatorsko–restavratorske usmeritve za celovito obnovo domačije. Leta 2018 so hišo uvrstili v program popotresne obnove Posočja. Takrat je bila pripravljena tudi projektna dokumentacija za hišo. Njena obnova se je začela pomladi 2020, ko je najprej izbrano gradbeno podjetje, pod Kugyjevim spomenikom naredilo novo dovozno pot do domačije. Zaradi  dotrajanosti kritine in strešne konstrukcije je bilo potrebno še pred pričetkom obnove zavarovati streho hiše s ponjavo, da se je preprečilo zamakanje v stavbo. Poseben poudarek ob prenovi je bila izvedba statične odpornosti stavbe, sanacija poškodb in reševanje problemov z vlago. Ko je bilo osnovno stanje objekta strokovno korektno utrjeno so sledili ukrepi v območju strehe. Narejena je nova strešna konstrukcija z značilnima čopoma in zatrepi. Za kritino je bil izbran macesnov les. Način prekrivanja desk s spodnjim tesanim robom je na dva preklopa. Tesani so tudi robovi strešne konstrukcije. Vidni elementi konstrukcije strehe so zvezani z lesenimi klini. Na vhodni fasadi je lesen strešni zatrep posodobljen. Pozidana sta dva nova dimnika, ker obstoječa nista bila ognjevarna. Preden so dimnik kurišča lončene peči porušili je restavrator snel fragment ometa z letnico 1939, ki je spominjala na čas, ko so črno kuhinjo predelali v belo. Sledili so ukrepi energetske prenove hiše. Narejeno je bilo novo zunanje stavbno pohištvo z okovjem po vzorcu starega. Členitev vseh fasad hiše je ostala enaka. Fasada je obdelana v finem zaribanem ometu in beljena z apnom. Uspelo nam je ohraniti najdragocenejšo opremo v hiši. Z restavratorskimi posegi so obnovljena masivna notranja vrata in podboji v izbi, mali sobi in jahčerja. Obnovljena je tudi lončena peč, saj več ni ogrevala prostorov. V restavratorski atelje so bile pripeljane pečnice, ki so restavrirane in vgrajene v novo peč. Prav tako je restavrsatorsko obnovljena vzidana omarica kantrle v izbi. Posebno pozornost je bila posvečena utrjevanju ometa na stenah in na stropu veže bivše črne kuhinje. Nov omet je izveden na apneni osnovi in v strukturi in barvi ter izenačen z originalnim zaribanim ometom, pri čemer je bilo potrebno poiskati ravnovesje med materialom, ki smo ga reševali na eni strani in vizualno podobo črne kuhinje na drugi strani.

20191

2019

2020

2020

2021

2021

Fotografije Turarjeve domačije od 2019 do 2021 (avtor: Igor Zakotnik, JZTNP)

Med obnovo ometov v hiši, potem ko so bili odstranjeni stari, je bila najdena najstarejša stavbna zasnova stavbe. Na severni steni sta se v izbi pokazali očem skriti zazidani vratna in okenska odprtina, kar je potrdilo domnevo, da je bil ta prostor osnovna bivalna celica hiše. Nanjo je sledila bočna rast stavbe, ko so enodelnemu prostoru dodali nove prostore na severno in vzhodno stran.  

Fotografije prenovljene Turarjeve domačije (avtorica: Andreja Ščukovt, ZVKDS): 

DSC 9905 7

DSC 9902 6

DSC 9882 5

DSC 9880 4

DSC 9842 1

DSC 9851 2

DSC 9874 3