Agromelioracije v Triglavskem narodnem parku

Agromelioracije v Triglavskem narodnem parku

Uvod

Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče, delijo pa se na zahtevne in nezahtevne. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja. Področje agromelioracij ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12).

Zahtevne agromelioracije so: izdelava teras, ureditev manjših odvodnjavanj, ureditev novih poljskih poti, izravnava zemljišča na površini nad 1 ha, agromelioracije, katerih del je vnos zemeljskega izkopa, ki ne izhaja iz območja predlagane agromelioracije (razen če gre za rodovitno zemljo) ali vnos umetno pripravljene zemljine.
Nezahtevne agromelioracije so: izravnava zemljišča na površini do 1 ha, krčitev grmovja in dreves, izravnava mikrodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine 20 m3 na površini do 1000 m², ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm, ureditev gorskih in kraških pašnikov, apnenje in založno gnojenje.

 

Postopki za uvedbo agromelioracij

Za zahtevne agromelioracije je potrebno pridobiti odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (klik na več informacij). V kolikor gre za vnos rodovitne zemlje je vlogi za izdajo odločbe potrebno priložiti tudi okoljevarstveno dovoljenje. Odločbe ministrstva o uvedbi agromelioracije ni treba pridobiti, če gre za nezahtevne agromelioracije.

 

Varstveni režimi v Triglavskem narodnem parku

Na celotnem območju narodnega parka velja varstveni režim, ki pravi, da je prepovedano odlagati odpadke v naravno okolje. Zato agromelioracije, ki bi vključevale vnos zemeljskega izkopa, ki ne izhaja iz območja predlagane agromelioracije, niso dopustne, saj se zemeljski izkop (sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja) smatra kot odpadek. V prvem in drugem varstvenem območju kakršnokoli spreminjanje reliefne izoblikovanosti kmetijskih površin ni dopustno. Dopusten je posek dreves in grmičevja za vzdrževanje ter urejanje pašnikov oz. kmetijskih površin. Vzdrževanje in urejanje pašnikov vključuje ograditev zemljišča in razdelitev na ograde (čredinke), ureditev zbiralnikov za vodo in napajališč (korita in kali) in odstranjevanje zarasti na pašnih površinah.

Mulčenje zaraščajočih površin je dopustno brez poseganja v podzemne dele ter brez spremembe reliefne izoblikovanosti tal.