Letni programi in poročila o delu

Načrtovane in izvedene letne aktivnosti javnega zavoda Triglavski narodni park so opredeljene v programih dela in finančnih načrtih ter poročilih o delu, poslovnih in računovodskih poročilih.

Gozd 1360 600 1

Poročila in programe po predhodni obravnavi na strokovnem svetu obravnava in potrjuje svet Triglavskega narodnega parka.