Informacije javnega značaja

Splošni podatki o javnem zavodu: organigram, sestava sveta in strokovnega sveta zavoda.

Triglavsko jezero 1360 600 1

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Triglavski narodni park vsebuje splošne podatke o javnem zavodu Triglavski narodni park kot organu in o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga.

Katalog je izdelan v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, uradno prečiščeno besedilo, ZDIJZ-UPB2) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05); v skladu z določbo 5. člena navedene uredbe se katalog redno vzdržuje in dopolnjuje do konca tekočega meseca glede sprememb in dopolnitev vsebine kataloga oziroma informacij javnega značaja, ki so nastale v prejšnjem mesecu.

Cenik materialnih stroškov za posredovanja in ponovno uporabo informacij javnega značaja javnega zavoda Triglavski narodni park.

člani sveta

Svet zavoda

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnost in predstavnik javnega zavoda Triglavski narodni park.

 • Bojan Dejak, predsednik sveta
 • Tomaž Štenkler, namestnik predsednika sveta

Predstavniki ustanovitelja:

 • Bojan Dejak, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
 • mag. Alenka Korenjak, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Egon Kepic, Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo 
 • Saša Roškar, predstavnica Ministrstva za kulturo

Predstavniki parkovnih lokalnih skupnosti:

 • Brigita Tišler, predstavnica Občine Bled
 • Igor Černuta, predstavnik Občine Bovec 
 • Tomaž Bregant, predstavnik Občine Gorje 
 • mag. Nataša Šalaja Razinger, predstavnica Občine Jesenice
 • Pavel Sivec, predstavnik Občine Kobarid 
 • Bogdan Janša, predstavnik Občine Kranjska Gora
 • Tomaž Štenkler, predstavnik Občine Tolmin
 • Aleš Polanc, predstavnik Občine Bohinj
 • Bojan Traven, predstavnik Občine Bohinj 

Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč:

 • Ana Hawlina iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin
 • Janez Režek Muri iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora

Predstavnik Lovske zveze Slovenije:

 • Peter Belhar

Predstavnik Planinske zveze Slovenije:

 • Miro Eržen

Predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij:

 • mag. Borut Peršolja

Predstavnik zainteresiranih strokovnih organizacij:

 • prof. dr. Ivan Kos

Predstavnik javnega zavoda Triglavski narodni park:

 • Andrej Arih

gradivo sej sveta (pdf)

Gradiva in vabila na seje sveta 

Forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka 

Forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka je način posvetovanja upravljavca edinega narodnega parka v Sloveniji s prebivalci, lokalnim gospodarstvom in odločevalci ter ena od priložnosti za konstruktivna razmišljanja in oblikovanje vizije razvoja. 

člani strokovnega sveta

Strokovni svet zavoda

Strokovni svet sestavljajo strokovnjaki na predlog Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Biotehniške fakultete, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, strokovnjak za upravljanje zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva, trije strokovnjaki iz vrst delavcev in direktor Triglavskega narodnega parka.

Zunanji člani: 

 • dr. Matej Gabrovec, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • Metod Rogelj, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave
 • mag. Jelka Kremesec Jevšenak, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor
 • dr. Tanja Hohnec, predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 • prof. dr. Mihael Jožef Toman, predstavnik Biotehniške fakultete 

Člani JZ TNP:

 • mag. Janez Rakar
 • Andrej Arih
 • Marko Pretner
 • Aleš Zdešar

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Triglavski narodni park

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Triglavski narodni park
Odgovorna uradna oseba: mag. Janez Rakar, direktor
Tel.: 04 578 02 00
E-pošta: janez.rakar@tnp.gov.si
Datum prve objave kataloga: 31. 12. 2004
Datum zadnje spremembe: 27. 7. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.tnp.si.
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na upravi Triglavskega narodnega parka.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 • Naslov: Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
 • Telefon: (04) 578 02 00
 • Telefaks: (04) 578 02 01
 • Elektronski naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
 • Transakcijski račun: 01100-6030254226
 • Matična številka: 5163846
 • Identifikacijska številka za DDV: SI79422837
 • Registracija subjekta: pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl. št. 10019100

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) je pooblaščen za upravljanje zavarovanega območja Triglavski narodni park. Osnovni namen JZ TNP je ohranitev izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanje rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov, značilnosti nežive narave ter krajine, značilne za območje narodnega parka.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot 1. Strokovna služba
Vodja službe: mag. Igor Zakotnik
Tel.: 04 578 02 20
E-naslov: igor.zakotnik@tnp.gov.si

Oddelek za trajnostni razvoj
Vodja oddelka: Davorin Koren
Tel.: 05 389 10 75
E-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si

Oddelek za prostor

Aleš Zdešar
Tel.: 04 578 02 38
E-naslov: ales.zdesar@tnp.gov.si    

Katja Gregorič
Tel.: 04 578 02 34
E-naslov: katja.gregoric@tnp.gov.si

Oddelek za varstvo narave
Vodja oddelka: Andrej Arih
Tel.: 04 578 02 44
E-naslov: andrej.arih@tnp.gov.si

2. Informacijsko izobraževalna služba
Vodja službe: Majda Odar
Tel.: 04 578 02 45
E-naslov: majda.odar@tnp.gov.si

Promocija in trženje
Mojca Smolej
Tel.: 04 578 02 26
E-naslov: mojca.smolej@tnp.gov.si

Informacijsko središče Dom Trenta
Vodja središča: Marko Pretner
Tel.: 05 388 93 30
E- naslov: marko.pretner@tnp.gov.si

Informacijsko središče Triglavska roža
Vodja središča: Ana Marija Kunstelj
Tel.: 04 578 02 05
E-naslov: ana.kunstelj@tnp.gov.si

3. Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo prostoživečih živali ter upravljanje divjadi v LPN Triglav
Vodja službe: Sašo Hrovat
Tel.: 04 578 02 19
E-naslov: saso.hrovat@tnp.gov.si

4. Skupna splošna služba

Vodja službe: mag. Špela Stojan
Tel.: 04 578 02 27
E-naslov: spela.stojan@tnp.gov.si

Administrativne in splošne zadeve
Mateja Repe 
Tel.: 04 578 02 00
E-naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Stiki z javnostmi, informiranje in založništvo
Tel.: 04 578 02 00
E-naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami
Miha Marolt
Tel.: 04 578 02 18
E-naslov: miha.marolt@tnp.gov.si

Oddelek za finančne zadeve
Tanja Dijak
Tel.: 04 578 02 12
E-naslov: tanja.dijak@tnp.gov.si

Kadrovske zadeve
mag. Špela Stojan
Tel.: 04 578 02 27
E-naslov: spela.stojan@tnp.gov.si

Pravne zadeve
Mitja Kapus
Tel.: 04 578 02 o2
E-naslov: mitja.kapus@tnp.gov.si

 

 

Organigram organa

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Mitja Kapus

Tel.: 04 578 02 02
E-naslov: mitja.kapus@tnp.gov.si

Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27
4260 Bled

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Zakoni in podzakonski predpisi
Predpisi Evropske unije
Mednarodni dokumenti
Predpisi so dostopni na spletnih naslovih

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
 • letna poročila o delu
 • letni programi dela
 • Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka (2016–2025)

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ in seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje postopkov in odločanje v upravnih zadevah 
 • izdaja soglasij na podlagi javnega pooblastila, mnenj v postopkih izdaje kulturnovarstvenega in naravovarsvenega soglasja,
 • uveljavljanje predkupne pravice države,
 • postopek o prekršku,
 • postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

 

Seznam uradnih oseb v Javnem zavodu Triglavski narodni park, pooblaščenih za vodenje postopkov in odločanje v upravnih zadevah 

Andrej Arih (andrej.arih@tnp.gov.si)

 • dopustnosti izvajanja nujnih varstvenih ukrepov, brez izkoriščanja gozdov, ki so namenjeni ohranjanju in krepitvi varstvenih funkcij gozdov in zagotavljanju nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih, ter izgradnji nujno potrebne gozdne infrastrukture za izvedbo teh ukrepov
 • dopustnosti izvajanja znanstvenih raziskav v narodnem parku
 • dopustnosti odvzema iz narave živali prostoživečih vrst, ki niso zavarovane po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in niso divjad ali ribe
 • dopustnosti odvzema rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, v komercialne namene

Marjeta Albinini (marjeta.albinini@tnp.gov.si)

 • dopustnosti letenja z motornimi zrakoplovi za potrebe geodetskega, filmskega ter dokumentarnega snemanja in znanstvene raziskave
 • dopustnosti prirejanja javnih shodov, prireditev in športnih tekmovanj
 • šotorjenja in taborjenja zunaj za to določenih mest
 • vzletanja in pristajanja z jadralnimi padali, zmaji ali baloni
 • uporabe motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu
 • snemanja filmov, videospotov in video-produktov za javno predvajanje
 • delovanja prostovoljnih nadzornikov, ki niso vključeni v organiziran nadzor

 mag. Tanja Menegalija (tanja.menegalija@tnp.gov.si)

 • dopustnosti izvajanja znanstvenih raziskav v narodnem parku
 • dopustnosti odvzema rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, v komercialne namene

 mag. Igor Zakotnik (igor.zakotnik@tnp.gov.si)

 • dopustnosti izvajanja nujnih varstvenih ukrepov, brez izkoriščanja gozdov, ki so namenjeni ohranjanju in krepitvi varstvenih funkcij gozdov in zagotavljanju nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih, ter izgradnji nujno potrebne gozdne infrastrukture za izvedbo teh ukrepov
 • omejitve uporabe gozdnih cest za motorna vozila zaradi ogroženosti ali prevelike obremenjenosti narodnega parka

 Alenka Mencinger (alenka.mencinger@tnp.gov.si)

 • dopustnosti izvajanja znanstvenih raziskav v narodnem parku
 • dopustnosti letenja z motornimi zrakoplovi za potrebe geodetskega, filmskega ter dokumentarnega snemanja in znanstvene raziskave
 • dopustnosti prirejanja javnih shodov, prireditev in športnih tekmovanj
 • šotorjenja in taborjenja zunaj za to določenih mest
 • vzletanja in pristajanja z jadralnimi padali, zmaji ali baloni
 • snemanja filmov, videospotov in videopoduktov za javno predvajanje

 Aleš Zdešar (ales.zdesar@tnp.gov.si)

 • dopustnosti izvajanja znanstvenih raziskav v narodnem parku
 • dopustnosti odvzema mineralov in fosilov v izobraževalne ali znanstvene namene 
 • dopustnosti odvzema mivke, peska in proda iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč
 • dopustnosti izvajanja turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah, ki niso ribolov po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo
 • postavljanja znakov za ozaveščanje zgodovinskih in tematskih poti

 Valentin Štular (tine.stular@tnp.gov.si)

 • glede 5., 6. in 7. odstavka 59. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010)

 

Seznam uradnih oseb v Javnem zavodu Triglavski narodni park, pooblaščenih za vodenje postopkov v upravnih zadevah 


Katja Gregorič (katja.gregoric@tnp.gov.si)

 • dopustnosti odvzema mivke, peska in proda iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč
 • dopustnosti izvajanja turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah, ki niso ribolov po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo

 

 

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc /

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk /

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • poročila o delu
 • programi dela
 • svet TNP
 • strokovni svet TNP
 • projektno delo

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Opis dostopa:
Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Opis dostopa preko spleta:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si.

Opis fizičnega dostopa:
Informacije so dostopne v tiskani obliki na sedežu TNP, Ljubljanska cesta 27, Bled, od ponedeljka do petka od 11. do 13. ure.
Stroški posredovanja informacij javnega značaja: po Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07) in Ceniku materialnih stroškov za posredovanja in ponovno uporabo informacij javnega značaja JZ TNP.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) /

 

OBVESTILO O OMEJITVAH JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL