VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

spletna stran rob

Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.

 

Namen in cilji projekta

Neugodno stanje habitatnih tipov je povezano z zmanjševanjem površine ter porušenjem njihove strukture in delovanja, pri vrstah pa s stanjem ohranjenosti populacij in primernosti habitata. Na izgubo travišč pod gornjo gozdno mejo (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki) tako vpliva opuščanje za alpski prostor značilnega planinskega pašništva in ekstenzivne košnje, kar ogroža nekatere varstveno pomembne vrste, kot sta alpska možina in kotorna. Z opustitvijo paše na planinah se izgubljajo tudi umetno vzpostavljeni kali za napajanje živine, ki so pomembni za ohranitev velikega pupka in hribskega urha. Posledice opuščanja ekstenzivne kmetijske dejavnosti na stanje alpske možine in neprimernega ogledovanja se bo v projektu odpravljalo z odstranitvijo lesne vegetacije na rastiščih vrste na Črni prsti in z nadgradnjo obstoječega organiziranega ogledovanja v obdobju cvetenja rastlin. Kakovost habitata kotorne in stanje traviščnih habitatnih tipov se bosta izboljšala z odstranitvijo lesne zarasti in ureditvijo pašnih površin na planinah Čadrški vrh, Duplje in Predolina. K izboljšanju stanja traviščnih habitatnih tipov bo prispevala tudi tradicionalna obnova skupaj sedemnajstih opuščenih ali zaraščajočih se kalov, s katerimi se bodo tudi vzpostavili primerni pogoji za velikega pupka in hribskega urha.

Visoka barja na pokljuški planoti so v splošnem dobro ohranjena, vse bolj jih ogrožata naraščajoči pritisk obiskovanja in neprimerno vzdrževanje ter uporaba cest na vplivnem območju. Za zmanjšanje prometne obremenitve se bo na državnih cestah na Pokljuki uvedla hitrostna omejitev in prilagodilo zimsko vzdrževanje, zagotovili se bodo pogoji za parkiranje vozil in uvedlo sezonsko avtobusno linijo, z umestitvijo zapornic pa se bo zagotovila strogo namenska uporaba gozdnih prometnic. Obiskovalcem Pokljuke bo na Mrzlem studencu na voljo urejena informacijska točka na prostem in preurejeni obstoječi parkovni poti. Pomen mirnih območij bo splošni javnosti celovito predstavljen z različnimi aktivnostmi ozaveščanja in informiranja. Aktivnosti projekta bodo prispevale tudi k oblikovanju dela akcijskega načrta, ki bo v veliki meri uskladil različne in trenutno nasprotujoče si interese po rabi prostora in naravnih virov na Pokljuki.

Projekt obravnava tudi pet vrst ptic z neugodnim stanjem ohranjenosti, pri čemer je divji petelin kot vse koconoge kure izjemno občutljiv na vznemirjanje zaradi različnih oblik rekreacije in prostočasnih aktivnosti v gozdnem prostoru. Problem vznemirjanja je najbolj izrazit na Pokljuki, kjer se številne športno rekreativne dejavnosti odvijajo neposredno v habitatu divjega petelina, k čemur dodatno prispeva prometna obremenitev zaradi lahke dostopnosti planote in velike odprtosti gozdov z gozdnimi cestami. Izkazano je tudi sezonsko vznemirjanje divjega petelina v okolici zimskih rekreacijskih središč na Voglu in v Kranjski Gori ter na območjih planin, kot sta Krstenica in Planina pri Jezeru. Pri belki je pritisk obiskovanja največji predvsem v okolici Velega polja in Hribaric ter na Mangartskem sedlu.

Uravnavanje pritiska obiskovanja na aktivnih visokih barjih ter ključnih območjih divjega petelina in belke se bo v projektu izvedlo z uveljavitvijo mirnih območij v prostoru. Mirna območja bodo označena v naravi, razen mirnih območij Šijec in Blejsko barje. Na vseh mirnih območjih se bo omejil dostop obiskovalcem in poostril nadzor v naravi z vključevanjem prostovoljnih nadzornikov. K učinkom ukrepa bo prispeval odkup barjanskih zemljišč v zasebni lasti ali prilagoditev rabe gozdnih zemljišč z ukrepom pogodbenega varstva.

Slabšanje kakovosti habitata še dodatno prispeva k slabemu stanju tudi divjega petelina in gozdnega jereba, saj v gozdnem prostoru s prevlado iglavcev potrebujeta bogato zeliščno plast z jagodičjem, pester grmovni sloj in manjšinske pionirske drevesne vrste. Negativen populacijski trend je značilen tudi za triprstega detla, ki je indikator iglastih gozdov z višjim deležem odmrlega drevja. Intenzivno gospodarjenje z gozdovi na planotah Pokljuke in Mežakle namreč znižuje obseg in kakovost habitata, saj je količina mrtvega in odmirajočega lesa iglavcev v obliki še stoječih ali pa že padlih debel najpomembnejši dejavnik za triprstega detla.

Primernost habitata za divjega petelina in gozdnega jereba se bo izboljševalo z ukrepi svetlitvene sečnje na Pokljuki in v okolici Fužinskih planin. Na Pokljuki in Mežakli se bo izvedla sadnja plodonosnih in prehransko ugodnih grmovnih in drevesnih vrst. Za izboljšanje stanja triprstega detla bodo v projektu odkupljena gozdna zemljišča v zasebni lasti na območju Fužinskih planin in Mežakle ter njihova izločitev iz gospodarjenja, s čimer se bo dolgoročno zagotovilo potrebno količino mrtve lesne mase. Slednje se bo na Pokljuki zagotavljalo z ukrepom pogodbenega varstva.

Slabo stanje trdih oligotrofnih voda s parožnicami, na primer visokogorskih jezer, so povzročile vnesene ribe, ki so porušile strukturo in delovanje vodnih ekosistemov, dodaten pritisk pa predstavlja množično sezonsko obiskovanje in različne rekreativne dejavnosti. Zaradi tega bodo izvedeni tudi ukrepi za izboljšanje stanja Dvojnega jezera. Izvedeno bo večkratno odstranjevanje jezerske zlatovčice in pisanca z uporabo posebnih mrež in z elektroizlovom, odstranjevali se bodo makrofiti. Posledice delovanja planinske koče in aktivnosti njenih obiskovalcev se bo omililo z izvedbo optimizacije delovanja obstoječe male komunalne čistilne naprave ter njeno nadgradnjo, ki zagotavlja terciarno čiščenje odpadne vode. Vzpostavljen bo tudi sistem za ravnanje z blatom (dehidracija, stabilizacija). V poletnem obdobju se bo na tem območju okrepil nadzor v naravi.

Akronim projekta: 

VrH Julijcev

Naslov projekta:

VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov

V Triglavskem narodnem parku

Vodilni partner:

Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP)

Projektni partnerji: 

Zavod Republike Slovenija za varstvo narave (ZRSVN)

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS)

Turizem Bohinj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  (KGZS)

Občina Tolmin      

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Planinska zveza Slovenije (PZS)

Trajanje projekta:

1.2.2018 - 30.11.2022

Vrednost projekta:

3.689.249,87 EUR

Projekt sofinancirata: 

Evropska unija in Republika Slovenija

 

PUBLIKACIJE IN VIDEO VSEBINE:

5 zimskih napotkov za odgovorno obiskovanje narave Triglavskega narodnega parka

Plakat projekta 

Obisk Pokljuke - zloženka 

Visiting Pokljuka (publication in English) 

Visoka šotna barja (VIDEO)

Divji petelin in belka (VIDEO) 

10 napotkov za odgovorno in skrbno obiskovanje (PDF)

Mirna območja (VIDEO) 

Alpska možina (VIDEO)

Nicola Bressi: Kako spremeniti človekov pogled na odstranjevanje rib iz jezer? (VIDEO in English)  

ŠTUDIJE IN RAZISKAVE:

Hidrogeološko poročilo o izvedbi sledilnega poskusa med ponikovalnico komunalne čistilne naprave Koče pri Triglavskih jezerih in Dvojnim jezerom

Pregled stanja Dvojnega jezera v letu 2018 in določitev mejnih vrednosti za hranila

Stanje treh visokogorskih jezer v TNP v letu 2019 (Dvojno jezero in Jezero na Planini pri jezeru)

Strokovna izhodišča za oblikovanje varstvenih ukrepov za visokogorska jezera v Triglavskem narodnem parku

Geološko in hidrogeološko poročilo o dolini Triglavskih jezer s predlogi reševanja odvajanja vode iz čistilne naprave Koče pri Triglavskih jezerih

Poročilo o delovanju male čistilne naprave pri Koči pri Triglavskih jezerih s predlogi za omilitev vpliva odpadnih vod z optimizacijo in nadgradnjo obstoječega čiščenja odpadne vode (2019)

Poročilo o sodelovanju pri projektu Omilitve vpliva odpadnih vod iz Koče pri Triglavskih jezerih z optimizacijo in nadgradnjo obstoječega čiščenja odpadne vode (2019)

Poročilo o delovanju male čistilne naprave pri Koči pri Triglavskih jezerih s predlogi za omilitev vpliva odpadnih vod z optimizacijo in nadgradnjo obstoječega čiščenja odpadne vode (2020)

Poročilo o sodelovanju pri projektu Omilitve vpliva odpadnih vod iz Koče pri Triglavskih jezerih z optimizacijo in nadgradnjo obstoječega čiščenja odpadne vode (2020)

Mnenje o pripravi variante B izhodišč projektne naloge z vključitvijo notranjih vakuumskih in zunanjih suhih stranišč

Predlog izboljšanja delovanja obstoječe male komunalne čistilne naprave na Koči pri Triglavskih jezerih

Spremljanje učinkov izvedbenih aktivnosti na Dvojnem jezeru

Nadgradnja sistema čiščenja odpadne vode iz Koče pri Triglavskih jezerih

Izboljšanje stanja naravne vrednote Dvojne jezero - priprava idejnega projekta za zmanjšanje vpliva odpadne vode iz planinske koče

Hidrogeološke strokovne podlage za ukrepe omilitve vpliva odpadne vode iz planinske koče pri Triglavskih jezerih na stanje Dvojnega jezera in Hidrogeološko poročilo o vplivu ponikanja odpadne vode na vode in tla

Zbirno tehnično poročilo nadgradnje sistema čiščenja odpadne vode iz Koče pri Trilgavskih jezerih

 

logo VrH Julijcev in EU 

AKTUALNO O PROJEKTU

Obvestila o projektnih aktivnostih

S strokovnega posveta o vodah 2022, 2. 12. 2022

ZGS na Pokljuki zasadil že 13 tisoč sadik, 25. 10. 2022

Odstranjevanje alg iz Dvojnega jezera, 13.8.2022

Te dni lahko na Pokljuki srečate mlade nadzornike 11.7.2022

Doživetja poln vodeni izlet po prenovljeni Učni poti barje Goreljek 5.7.2022

Več kot 900 učencev na Belarjevih naravoslovnih dnevih 2022, 18. 5. 2022

Prenovljena učna pot Goreljek vabi obiskovalce 17.6.2022

Za ohranjanje narave Triglavskega narodnega parka prilagajamo svoje navade 03.06.2022

To je ena najlepših, a hkrati tudi najbolj zahtevnih nalog v Triglavskem narodnem parku 3.06.2022

Kako spremeniti človekov pogled na odstranjevanje rib iz jezer: 40-letna zgodba dojemanja in komunikacije 17.05.2022

Umestitev zapornic na gozdnih cestah na Pokljuki 13.10.2021

Brezplačni avtobusni prevozi na Pokljuko in prometna ureditev 9.8.2021

Telemetrija belke in prva odkritja 23.7.2021

Sadnja plodonosnega drevja na Pokljuki in Mežakli 9.06.2021

Telemetrija divjega petelina je v polnem teku 12.05.2021

Javna predstavitev celovitega spremljanja obiska v Triglavskem narodnem parku 25. 9. 2020 

Nova prikazovalnika hitrosti "Vi vozite" na Pokljuki 17. 9. 2020 

Zelene preproge na gladini in obrežju Dvojnega jezera 4. 9. 2020

Pokljuka in skrivnostno šotno barje Goreljek 11. 8. 2020 

Potek izlova rib iz Dvojnega jezera 3. 8. 2020

Dan alpske možine 2. 8. 2020  

Spremljanje navad divjega petelina 23. 7. 2020 

Prikazovalniki »Vi vozite« na cesto Mrzli Studenec – Rudno polje za načrtovanje ukrepov urejanja prometa avgust 2020 

Načrtovane aktivnosti za izboljšanje stanja Dvojnega jezera in ozaveščanje o tujerodnih vrstah 9.6.2020 

Po novo znanje in navdih v digitalni svet za še boljša doživetja v naravi   - Triglavski narodni park ob Evropskem dnevu parkov 22. 5. 2020 

Načrtovani odkupi gozdnih zemljišč za izboljšanje stanja triprstega detla 9. 3. 2020

Uveljavljanje mirnih območij v najbolj ranljivih delih Triglavskega narodnega parka 15.1.2020

Posajenih 1250 sadik jerebike in 75 sadik gloga 8. 1. 2020

Naravovarstveni pomen kalov – strokovna delavnica 4. 12. 2019

Obisk predsednika državnega zbora Dejana Židana 9.10.2019

Ugotavljanje ekološkega stanja jezer v Dolini Triglavskih jezer 25.9.2019

Obnova kalov za izboljšanje stanja habitatov velikega pupka in hribskega urha 11. 9. 2019

Spoznavanje alpske možine pod Črno prstjo 4. 8. 2019

SREČANJA PROJEKTNIH PARTNERJEV

Sestanki in srečanja projektnih partnerjev in projektnega sveta

Sestanki in srečanja projektnih partnerjev (praviloma vsake pol leta) so namenjeni pregledu izvedenih projektnih aktivnosti in načrtovanju nalog. Namen srečanja projektnega sveta pa je pregled izvedenih aktivnosti in porabe finančnih sredstev. Na 2. sestanku projektnega sveta so bili prisotni tudi predstojniki partnerskih institucij.

14.2.2018, Bled, Kick off - 1. sestanek projektnih partnerjev

15.5.2019, Bled, 1. sestanek projektnega sveta

2.10.2019, Bled, 2. srečanje projektnih partnerjev

28.11.2019, Bled, 2. sestanek projektnega sveta (tega sestanka so se udeležili tudi direktorji/predstojniki in MOP)

27.5.2020 Trenta, 3. srečanje projektnih partnerjev

18.11.2020, 4. srečanje projektnih partnerjev

2.6.2021, Bohinj, 5. srečanje projektnih partnerjev

22.12.2021, 6. srečanje projektnih partnerjev