Mirna območja

tnp ZIVALI 001

V mirnih območjih načrtujmo oz. prilagajajmo naše dejavnosti tako, da bomo dopustili živalskim vrstam nemoteno življenje

Znotraj parka je določenih 120 mirnih območij, ki zavzemajo približno 10.000 ha površin 

Mirna območja so z Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16) določena območja, ki so izjemnega pomena za varstvo živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov in na katerih so obiskovanje (hoja zunaj utrjenih in označenih poti, planinstvo) in različne dejavnosti (zračni promet, turno smučanje, jadralno padalstvo, fotolov, kolesarstvo, gozdarstvo, kmetijstvo) časovno in prostorsko prilagojene tako, da so motnje čim manjše. 

Določena so na podlagi pomembnih letnih in zimskih habitatov za gamse, rastišč ruševca in divjega petelina ter območij pomembnih za življenje belke, planinskega orla in soške postrvi. Poleg omenjenih vrst so kot mirna območja opredeljena tudi barja na Pokljuki. Mirna območja v parku po trenutnem vedenju in poznavanju ekologije vrst in ekosistemov predstavljajo pomemben ukrep za varovanje in ohranjanje najbolj ranljivih in občutljivih vrst ter habitatnih tipov. Hkrati pa na mirnih območjih varujemo tudi Natura 2000 vrste in habitatne tipe, ki jih je po evropski zakonodaji (Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah) potrebno ohranjati v ugodnem stanju. V prihodnje se načrtuje opredelitev mirnih con tudi za druge vrste, v kolikor se bo na podlagi spremljanja stanja izkazalo, da je to nujno potrebno.

Mirna območja na območju Triglavskega narodnega parka

V mirnih območjih so predvideni ukrepi za različne dejavnosti, od gozdarjenja, pašništva, motornega prometa, helikopterskih preletov do različnih rekreativnih dejavnosti. Možni ukrepi so: prepoved, preusmerjanje ter časovno omejevanje aktivnosti. Načrt upravljanja predvideva postopno uveljavitev mirnih območij, ki bo vključevala redno spremljanje stanja vrste, za katero je bilo mirno območje opredeljeno, uskladitev z vsemi deležniki in nato označitev območja na terenu ter ustrezen nadzor. Pri uveljavljanju bodo imela prednost območja, ki so pod večjim pritiskom (npr. mirna območja na Pokljuki). 

Do uveljavitve mirnih območij veljajo zapisane prilagoditve kot usmeritve. Ker gre za sistem varstva žive narave, lahko v nadaljevanju prihaja tudi do sprememb meja zarisanih območij.