Raziskave o vpeljavi trajnostne mobilnosti v TNP (nadaljevanje)

20.12.2016

Medtem ko so aktivnosti v letu 2015 potekale predvsem na terenu, je bilo delo v letu 2016 posvečeno predvsem analizi in interpretaciji prejetega gradiva iz Bohinja ter pisanju raziskovalnega poročila s smernicami in priporočili ter komunikacijskega načrta. Gradivo vsebuje 23 kvalitativnih intervjujev (ki trajajo od 20 min do 90 min) in 295 kvantitativnih anket. Turizem Bohinj je bil odgovoren za zbiranje vseh 295 anket ter prvo obdelavo anketnih podatkov. Ob analizi in interpretacije vseh zbranih podatkov je bilo mogoče ugotoviti kako domačini in obiskovalci doživljajo problematiko prometa.

Intervjuji med domačini so pokazali, da je postal poletni turistični promet za njih resna skrb,kar velja tudi za tiste, ki delajo v turistični panogi. Ena od glavnih skrbi je kako promet vpliva na varnost; ob tem je bila kolesarska pot večkrat pohvaljena kot alternativna pot glavni prometnici do jezera. Analiza anket pa je pokazala, da v zadnjih letih prihaja do sprememb v potovalnih navadah tujih turistov ter da v Bohinj prihaja tudi veliko tujih enodnevnih gostov, ki so sicer nastanjeni v bližnjih slovenskih turističnih destinacijah.

V poletnih mesecih je ZRC SAZU sodeloval s partnerji z JZ TNP, občine Kobarid ter predstavniki LTO Sotočje pri izvedbi krajše ankete za raziskavo o uvedbi novih oblik mehke mobilnosti v Kobaridu, t.j. avtobusa Hop-On Hop-Off Kobarid, kot prometnega sredstva za dostop do izbranih naravnih vrednot. V Kobaridu so zbrali 239 anket. Prva obdelava anketnih podatkov kaže na to, da Hop-On Hop-Off avtobus uživa zelo pozitivno podporo tako s strani obiskovalcev kot domačinov.

Slednji upajo, da bo avtobus deloval tudi zunaj turistične sezone.V okviru predstavljanja projekta na sorodnih dogodkih, pa je imela dr. Tatiana Bajuk Senčar 23. julija 2016 referat na mednarodni konferenci “Anthropologicallegaciesand human futures”, ki ga je organizirala EASA (EuropeanAssociationfor Social Anthropology). Konferenca je potekala v Milanu, v Italiji. Referat je imel naslov “Theroad to sustainabletourism: past andpresenttechnologiesofmobility in a protectedarea”. V njem je predstavila projekt Parkiraj & doživi naravo ter infrastrukturni izziv trajnostni mobilnosti.

Dr. Tatiana Bajuk Senčar, ZRC SAZU – Inštitut za slovensko narodopisje