Projekti

Javni zavod Triglavski narodni park se aktivno vključuje v projektno delo, kar je pomemben prispevek za doseganje temeljnih ciljev zavarovanega območja.

Na področju varstva so to predvsem ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, med razvojnimi vsebinami pa tiste, ki prispevajo k ohranjanju tradicionalne rabe prostora in naravnih virov.

S pomočjo finančnih sredstev, ki so pridobljena v okviru projektov, javni zavod Triglavski narodni park uspešno razvija različne programe znotraj zavarovanega območja, krepi mednarodno sodelovanje in povezave z domačini.

LIFE Semenska banka

Naš projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke 300 značilnih vrst treh prednostnih habitatnih tipov na nivoju EU: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg habitatnih tipov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. V projektu bomo obnovili 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimovsko hribovje - Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok).

Več o projektu...

01 LIFE FOR SEEDS logo RUMENO OZADJE pomanjsana

VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.

Vsebinski okvir projekta je zaradi boljše preglednosti in lažje izvedljivosti urejen v osem varstvenih ciljev, doseganje projektnih ciljev pa bo zagotavljalo devet slovenskih projektnih partnerjev s področij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, rabe prostora in naravnih virov, razvoja, nadzora, ozaveščanja, izobraževanja in promocije.

Več o projektu …

 

VrH Julijcev barvni 15KB

LIFE NATURAVIVA

Biodiverziteta ali biotska raznovrstnost opisuje vse, kar je živo. Del biodiverzitete predstavljamo tudi mi, ljudje, vendar se pomena ohranjanja biodiverzitete ne zavedamo dovolj.

Javni zavod Triglavski narodni park z vodilnim partnerjem Nacionalnim inštitutom za biologijo in še z osmimi partnerji sodeluje v projektu LIFE NATURAVIVA, katerega osrednji cilj je razkriti izjemno biodiverziteto v Sloveniji in njen pomen ter osvetliti nevarnosti, ki ji pretijo.

Več o projektu …

LNVlogo rgb pos A 3

Pilotni projekt: Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka

Namen pilotnega projekta je, da se s sodelovanjem vseh deležnikov, kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij ter strokovnjakov pri saniranju degradiranih travnih na območju Športnega parka Pokljuka pridobi nova strokovna znanja o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju. Pilotni projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, podukrep 16.5: Okolje in podnebne spremembe. Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Več o projektu ...

 

 

IMG 3801

Nat2Care – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000

Osrednji namen projekta je ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete na območju Julijskih Alp, ki je pomembno naravno območje tako v Sloveniji kot Italiji in je tudi del evropskega omrežja Natura 2000. 

Poudarek projektnih aktivnosti bo na povezovanju obeh obmejnih predelov za biodiverziteto, tako z vidika ohranjanja ogroženih živali in rastlin, kakor tudi z vidika izmenjave izkušenj in rezultatov med raziskovalci.

Več o projektu …

 

Nat2care logotip projekta

Zaključeni projekti

SKUPAJ ZA ALPE

Ranljivost na podnebne spremembe mora postati del dolgoročnega procesa odločanja za zmanjšanje negativnih vplivov na ekosisteme, skupnosti, lokalno in regionalno gospodarstvo ter za prepoznavanje potencialnih koristi. Javni zavod Triglavski narodni park je za leto 2020 pridobil sredstva Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje projekta Skupaj za Alpe in sicer za naloge na področju izvajanja Alpske konvencije in prilagajanja na podnebne spremembe. V sodelovanju z nevladno organizacijo CIPRA Slovenija, društvom za  varstvo Alp, so načrtovane številne aktivnosti za ozaveščanje.

Več o projektu.

PRIBLIŽAJMO UNESCOVA BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM     /     LAS GORENJSKA KOŠARICA

Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, bo z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območij Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih Unesco-vo imenovanje prinaša območju.

Več o projektu.

PRIBLIŽAJMO UNESCOVA BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM     /     LAS DOLINA SOČE

Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, bo z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območij Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih Unesco-vo imenovanje prinaša območju.

Več o projektu.

INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE KOT POPESTRITEV TURISTIČNE PONUDBE V DOLINI SOČE     /     INTERKULT

Namen operacije je ureditev manjkajoče oziroma obnova obstoječe infrastrukture ob naravnih vrednotah, ureditev pogojev za interpretacijo kulturne dediščine ter tudi samo obnovo kulturne dediščine kot spomenika lokalnega pomena.

Več o projektu.

USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU     /     SMER TNP

Celotna operacija Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku je neposredno in posredno namenjena ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete, ki predstavljajo  potenciale za razvoj novih inovativnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov. V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejana območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve.

Več o projektu.

USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU     /     POT JULIJSKE ALPE

V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejena območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve.

Več o projektu.

ZELENE REŠITVE

Osrednji namen projekta je aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Več o projektu.

Projekt LIFE WOLFALPS

Temeljni cilj projekta je usklajeno čezmejno izvajanje varstvenih ukrepov za ohranitev volka v alpskem prostoru na v projektu opredeljenih ključnih območjih pojavljanja vrste in podpora procesu nadaljnje naravne ponovne poselitve volka na projektnem območju. Območje narodnega parka je prepoznano kot potencialno osrednje območje za volka, predstavlja pa tudi stik in povezavo med dinarsko in apeninsko volčjo populacijo.

Več o projektu. 

Projekt Parkiraj in doživi naravo

Namen projekta je, da se preko povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja Triglavskega narodnega parka z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) in z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom.

Več o projektu …

Informacijski center Bohinjka     /     Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013: povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, Evropski sklad za regionalni razvoj

Osrednji cilj projekta je bil vzpostaviti javno informacijsko-izobraževalno središče Triglavskega narodnega parka za območje bohinjskega dela narodnega parka za ozaveščanje o pomenu ohranjene narave in kulturne dediščine prek različnih programov, delavnic in prireditev ter pomoč lokalni skupnosti pri raznovrstnih postopkih in svetovanju.

Operacijo Informacijski center Bohinjka je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, za področje povezovanja naravnih in kulturnih potencialov.

Center TNP Bohinj je bil odprt julija 2015.

KROG – Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob smaragdni poti (LEADER 2007–2013)

Nosilec projekta s ciljem povezati ponudnike in dejavnosti ter zagotoviti uspešno trženje produktov podeželja v lokalnem okolju in širše je bil Posoški razvojni center »LAS za razvoj«.

Osrednje dejavnosti projekta so bile naslednje: razvoj in organizirano trženje lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev, izobraževanje in svetovanje potencialnim in obstoječim ponudnikom, koordinacija programa tržnic in drugih skupnih prodajnih mest lokalnih produktov, povezovanje ponudnikov ter promocija lokalnih produktov.

Izvajanje projektov LEADER je bilo sofinancirano s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Sir Tolminc – kralj planinskega raja (Leader 2007–2013)

Osrednji namen projekta, ki ga je vodila občina Tolmin, je bil zvišati prepoznavnost območja zaradi dodane vrednosti, ki jo celotnemu območju prinaša sir tolminc s svojo ohranjeno tradicijo.

Projektne dejavnosti so med drugim vključevale: sistem notranje kontrole, označevanje in sledenje izdelkov za člane Sirarskega društva tolminc, sodelovanje pri izvedbi prireditve in ocenjevanju sira na prireditvi Praznik sira tolminc in pripravo elaborata za informacijske table na planinah.

Izvajanje projektov LEADER je bilo sofinancirano s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Recharge.green     /     V ravnotežju med energijo in naravo v Alpah

Osrednji namen projekta je bil analizirati stroške in koristi pridobivanja energije iz obnovljivih virov, ekosistemske storitve in morebitne vzajemne vplive. Alpe namreč predstavljajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, povečanje izrabe obnovljivih virov energije pa lahko vodi k povečevanju pritiskov na naravo.

Projekt, ki je potekal od oktobra 2012 do junija 2015, je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp.

Spletno mesto Recharge.green.

INFO-PARKI     /     Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj« (LEADER 2007–2013)

Namen projekta je bil ozaveščati o pomenu varovanja narave, popestriti turistično ponudbo (izkoristiti potenciale, ki jih razvoju turizma daje narava) in dvigniti raven kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Delovanje LAS in izvajanje projektov LEADER je bilo sofinancirano s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Julius     /     Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana

Cilj projekta je bil promovirati športne aktivnosti, kot so plezanje, izletniško kolesarstvo in pohodništvo, s posebnim poudarkom na spoštljivem odnosu do narave. V okviru projektnih dejavnosti smo zbirali podatke o rastlinskih in živalskih vrstah ter o rekreativnih dejavnostih. Na podlagi analiz smo določili občutljive dele narave ter preusmerili dejavnosti zunaj teh območij. Organizirali smo izobraževalne aktivnosti in tečaje za širšo javnost in specializirane skupine (vodniki, inštruktorji).

Projekt Julius je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Facebook stran projekta Julius.

Otroški parlament o naravi in tradiciji     /     Projekt LEADER LIN 2011

Osrednja cilja projekta sta bila oživitev tradicionalnega znanja in prenos od starejših na mlajše generacije. Dejavnosti projekta so potekale na območju Lokalne akcijske skupine Gorenjske.

Učenci so v domačih krajih poiskali ljudi, ki so ohranili določeno znanje, sledili so še tečaji na šolah. V okviru projekta smo februarja 2012 organizirali še seminar o tradicionalnem znanju za poznavalce in ljubitelje, mentorje na šolah in druge.

Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT)     /     Spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju

Cilj projekta je bil izboljšati poznavanje biotske pestrosti na programskem območju.

Inovativna interaktivna orodja za določanje organizmov, ki so bila razvita v vseevropskem projektu KeyToNature, smo uporabili za izdelavo novih večjezičnih vodnikov, ki so dostopni preko spleta in s pomočjo mobilnih medijev tudi na terenu, ter e-učnih pripomočkov za spoznavanje biotske pestrosti. Razvili smo tudi vodnike, ki jih lahko uporabljajo slepi in slabovidni ter vodnike za določanje organizmov, ki nam služijo kot indikatorji stanja okolja.

Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Spletno mesto SiiT – KeyToNature.

Povezava na film »Narava na dlani«, ki je nastal v sodelovanju z Univerzo v Trstu.

SLOW TOURISM     /     Strateški projekt Valorizacija in promocija turističnih produktov

Namen projekta je bil oblikovati nove turistične ponudbe na italijanskih in slovenskih območjih, ki jih zaznamujejo dragoceni naravoslovni elementi in voda preko razvijanja oblik »počasnega« turizma, ki poudarja trajnost, odgovornost in sonaravnost. »Slow tourism« je nova filozofija potovanja, ki bo povezala slovenska in italijanska območja v obliki »počasnega in kakovostnega« turizma in bo prispevala h krepitvi ponudbe Zgornjega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni.

V projektu je sodelovalo 30 partnerjev, 14 iz Slovenje in 16 iz Italije. Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Spletno mesto Slow Tourism.

HABIT CHANGE Interreg IV/B Srednja Evropa (transnacionalno)

Osrednji cilj projekta HABIT-CHANGE je bil poiskati ustrezne strategije za zaščito habitatov pred klimatskimi spremembami.

Projektno delo (2010–2013) je med drugim vključevalo identifikacijo groženj podnebnih sprememb, vrednotenje obstoječih upravljavskih praks, določitev indikatorjev podnebnih sprememb na lokalni ravni, razvoj sledilnih tehnik na osnovi daljinskega zaznavanja ter prilagajanje načrtov upravljanja in strategij v zavarovanih območjih ob upoštevanju klimatskih sprememb.

NATURE EXPERIENCE – Brezmejna doživetja narave

Projekt NATURE EXPERIENCE – Brezmejna doživetja narave, Cilj 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje, OP Slovenija – Avstrija 2007–2013, vodilni partner: Urad koroške deželne vlade, Oddelek 20 – Deželno načrtovanje.

Osrednji namen projekta je bil izboljšati pogoje za razvoj okolju prijaznega turizma v regiji in sodelovanje projektnih partnerjev na področju trajnostne rabe naravnih danosti v turizmu.

S projektom smo v Triglavskem narodnem parku uresničili vzpostavitev mobilne informacijske točke, nadgradnjo Triglavske tržnice, pripravo dolgoročnega vsebinskega in prostorskega načrta za preureditev obstoječega informacijskega centra Triglavskega narodnega parka na Bledu.

ClimaParks     /     Strateški projekt Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij

Slovenski in italijanski parki so v projektu, ki ga je vodil Triglavski narodni park, raziskovali in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju bibotske raznovrstnosti in trajnostnem odnosu do okolja v zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh. Namen projekta je bil okrepiti sodelovanje slovenskih in italijanskih parkov pri ozaveščanju o pomenu odgovornega odnosa do naravnega okolja (informacijski centri, izobraževalni programi).

Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Krog parkov – ERA     /     Leader 2007–2013

Projekt je potekal na območju Lokalne akcijske skupine Las za razvoj. V okviru projekta smo pripravili naravoslovne dneve in etnološke delavnice za osnovnošolce. Vzpostavili smo še štiri informacijske točke Triglavskega narodnega parka na osnovnih šolah (Soča, Podbrdo, Most na Soči, Drežnica) in organizirali dve strokovni ekskurziji za domačine Triglavskega narodnega parka v Visoke Ture in Bavarski gozd.

ERA 2 Leader 2007–2013

Projekt je potekal na območju Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« v občinah Bohinj, Bled, Gorje in Kranjska gora.

V okviru projekta smo pripravili in izvedli izobraževalne delavnice za osnovnošolce za izdelavo različnih lesenih predmetov in pripravo masla. Pripravili smo še nove učne programe z naravoslovnimi vsebinami in vzpostavili info točke o naravi in kulturi parka na treh osnovnih šolah (Bohinjska Bistrica, Gorje, Mojstrana).

PALPIS – čezmejno sodelovanje in čezmejni načrti upravljanja na naravovarstveno pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah (Interreg IIIA Slovenija-Italija)

Osrednji cilj projekta (2005–2008), v katerem so sodelovali Triglavski narodni park, Naravni park Julijsko predgorje in občine projektnega območja na obeh straneh državne meje, je bil pripraviti načrt upravljanja za čezmejna naravovarstveno pomembna območja, ki obsega Naravni park Julijsko predgorje, pSPA Severnega predgorja Julijskih Alp in območja Natura 2000 znotraj biosfernega območja UNESCO MaB Julijske Alpe, ki ležijo v občinah Bovec in Kobarid.

Spletno mesto PALPIS.

AlpencoM (Interreg IIIb Alpine Space)

V projektu ALPENCOM (ALP ENvironmental COMmunication) je sodelovalo 13 partnerjev, večinoma alpskih narodnih parkov vseh držav alpskega loka, vodilni partner pa je bila Mreža zavarovanih območij v Alpah oziroma narodni park Les Ecrins.

Cilj projekta: oblikovanje integriranega pristopa upravljavcev zavarovanih območij k skupnemu načrtovanju in sodelovanju pri upravljanju s pomočjo rednih izmenjav strokovnjakov, strokovnih posvetov in tečajev ter skupni pristop k dvigu zavesti javnosti o pomenu naravovarstva. Projekt je temeljil na izmenjavi izkušenj pri vrednotenju narave in uvajanju upravljavskih ukrepov, ki naj bi vodile k skupni strategiji varstva naravnih in kulturnih vrednost ter naravi prijazne rabe virov. Projekt je vključeval tudi interaktivno izmenjavo podatkov in izkušenj dobre prakse med upravljavci zavarovanih območij.

Spletno mesto Alpencom.

AV.IS     /     Informacijski sistem za obiskovalce o naravnih nevarnostih (Interreg III A)

Projekt AV.IS (Alps Visitors – InfoSystem – Natural Hazards) je bil izveden v okviru programa čezmejnega sodelovanja med Avstrijo (Koroško) in Slovenijo na področju varstva pred naravnimi nesrečami, še posebej za območja z velikim naravovarstvenim pomenom. Partnerji pri projektu so bili KAGIS (nosilec), PUH d.d. in Triglavski narodni park.

Za območje obravnave (na slovenski strani občina Kranjska Gora) so bile leta 2007 pripravljene strokovne podlage, usklajeni postopki in orodja za ovrednotenje naravnega prostora ter pripravljen informacijski sistem za ustrezno informiranje izbranih ciljnih skupin.

ERA-EKO REGIA ALPE ADRIA Interreg IIIA SLO-A     /     Trajnostni razvoj, ohranjanje narave in kulturne krajine na območju narodnih parkov

Namen projekta je bil vzpostaviti trajno sodelovanje med Triglavskim narodnim parkom in Narodnim parkom Nockberge iz Avstrije ter nadaljevanje dejavnosti za oblikovanje novih dohodkovnih možnosti za prebivalstvo.

Leta 2005 je bilo izvedenih več izmenjav na področjih turizma in izobraževanja šolske mladine. Prav tako je bila oblikovana iniciativa treh parkov (Triglavski narodni park, Nockberge, Julijsko predgorje).

Program ohranjanja biotske in krajinske pestrosti na širšem območju pašne planine Klek na Pokljuki

Namen projekta (2005–2012) je bil ohraniti biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost z vzpostavitvijo sonaravnega planinskega gospodarjenja. Program, ki ga je finančno podprla kneževina Monako, je obsegal spremljanje stanja vegetacije, raziskovanje, arheološka izkopavanja in izobraževanje o biotski raznovrstnosti.

V okviru arheoloških izkopavanj, ki jih je vodil Gorenjski muzej v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom, so bili najdeni ostanki lončenih posod in fragmenti fibul iz poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega obdobja.

Projekt je vključeval še aktivnosti na področjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, raziskovalne naloge, monitoring, obnovo kulturne dediščine ter izobraževalne dejavnosti.

Malo informacijsko središče TNP Bled (PHARE Slovenija-Avstrija 2005)

Projekt je vključeval naslednje dejavnosti: pripravo programov za interaktivno animacijo obiskovalcev, tehnično opremo središča, pripravo načrta in izvedbo del za opazovalnico s pogledom na Triglav ter pripravo skalnjaka z nekaterimi ekosistemi in rastlinami iz habitatne direktive z območja Triglavskega narodnega parka in ozaveščevalnimi tablami na zelenici ob stavbi.

Železna pot

V projektu z osrednjim ciljem vzpostaviti mrežo informativnih točk v visokogorju, kjer so ostanki staroveškega in srednjeveškega rudarstva, so sodelovale ustanove iz Avstrije in Slovenije. Pobudnik projekta in koordinator za Slovenijo je bil Gorenjski muzej.

Triglavski narodni park je leta 2005 sodeloval pri evidentiranju nahajališč železove rude v visokogorju, pripravi označevalnih tabel in arheološkem izkopavanju v visokogorju.