Zaključena je celovita ureditev poti na območju Peričnika za varnejši obisk in lepo doživetje

02.07.2020

Javni zavod Triglavski narodni park je v sodelovanju z Občino Kranjska Gora, Turističnim društvom Dovje-Mojstrana in drugimi deležniki v lokalni skupnosti zaključil celovito ureditev poti do slapa Peričnik. Dela, ki so potekala od sredine maja 2020, so vključevala zavarovanje poti na kritičnih mestih, vgradnjo lesenih stopnic na najbolj obremenjenih delih, ureditev odvodnjavanja, utrditev poti ter ureditev razgledne točke z varnostno ograjo. Obnovljena je tudi obveščevalna infrastruktura z informacijami za obiskovalce, ukinjene so vse bližnjice. Ureditev poti je bila potrebna zaradi slabega stanja poti, ki sta ga povzročila vodna erozija in množičen obisk v zadnjih letih. Visoke vode v decembru 2018 so spodkopale temelje dveh brvi čez strugo potoka Peričnik in povzročile velike poškodbe na mostu in nosilnih temeljih. Brvi sta bili na podlagi strokovnega mnenja odstranjeni, saj je geomehansko poročilo pokazalo, da premostitev ne bi bila več stabilna.

Ureditev poti na območju Peričnika in prizadevanja za umirjanje prometa do zatrepa doline Vrata je primer odličnega sodelovanja Javnega zavoda Triglavski narodni park z lokalno skupnostjo in prostovoljci, katerim se Javni zavod Triglavski narodni park še posebej zahvaljuje za pomoč pri ureditvenih delih na terenu.  

Finančna sredstva za ureditev dokumentacije in izvedbenih del na terenu v višini 30.000 EUR je zagotovil Javni zavod Triglavski narodni park  v okviru proračunskih sredstev na podlagi 56. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki so namenjena naravovarstvenim in razvojnim nalogam.

Ureditev naravnih vrednot oziroma delov narodnega parka za ogledovanje in obiskovanje je ena izmed pomembnih nalog upravljavca zavarovanega območja. Slap Peričnik je vključen v Pot Triglavske Bistrice, ki vodi od Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani do zatrepa doline Vrata. Hoja po Poti Triglavske Bistrice in obisk Slovenskega planinskega muzeja ponujata doživeto spoznavanje doline – naravnih fenomenov Triglavskega narodnega parka in zgodovine alpinizma v Severni Triglavski steni. Zgornji in spodnji slap Peričnik sta geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti državnega pomena, skupaj z bližnjim naravnim mostom pa so tudi zavarovani kot ožje zavarovano območje naravnega spomenika znotraj narodnega parka.

Nova publikacija Pot Triglavske Bistrice