Potrjen program dela Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019

18.01.2019

Člani sveta Triglavskega narodnega parka so na 13. redni seji sveta dne 17. januarja 2019 obravnavali Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019. Za varstvo narave bo javni zavod nadaljeval in nadgradil sistematično zbiranje, urejanje in vzdrževanja podatkov o stanju prostoživečih vrst in habitatnih tipov ter vplivih človekove dejavnosti nanje. Zbrani podatki bodo izboljšali poznavanje prostora narodnega parka, kar bo pomembno prispevalo k sprejemanju pravilnih odločitev na področju upravljanja zavarovanega območja in območij Natura 2000 v narodnem parku. Javni zavod Triglavski narodni park načrtuje povečanje lastništva države, na najbolj obremenjenih območjih pa bo izvajal neposredni nadzor. Tudi v letu 2019 bo zagotavljal upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav. Uresničevanje nekaterih načrtovanih nalog temelji na projektnem delu, zato je cilj za leto 2019 tudi zagotavljati kakovostno izvajanje odobrenih projektov. 

Z namenom ohranjanja krajinske pestrosti bo Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije nadaljeval pripravo strokovnih podlag za krajinsko tipologijo. Varstvene in razvojne usmeritve za ohranjanje značilnosti krajin bodo uvrščene v strokovne podlage za smernice k prostorskim in drugim načrtom rabe naravnih virov in v strokovna mnenja k posegom v prostor. Na področju kulturne dediščine bo poudarek na svetovanju investitorjem pred gradnjo.

Pri razvojnih vsebinah bo Javni zavod Triglavski narodni park aktivno sodeloval z deležniki Biosfernega območja Julijske Alpe in parkovnimi občinami predvsem v povezavi s podporo pri oblikovanju trajnostnih turističnih produktov, ki so skladni s cilji parka, in v povezavi s projekti. Javni zavod bo nadaljeval z aktivnostmi za spremljanje obiska. Za namene nadstandardnega izvajanja osnovnošolskega izobraževanja ter obšolskih dejavnosti bo izvajal aktivnost v okviru Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe UNESCO MAB. Tudi v letu 2019 bo nudil pomoč posameznikom, kmetijskim gospodarstvom, planinam in nevladnim organizacijam tudi pri pripravi novih razvojnih projektov.

Razpoložljiva sredstva za delovanje Javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2019 so  2.687.403 EUR.  

Svet TNP je na seji sprejel tudi sklep o sklicu foruma zainteresirane javnosti za obravnavo izvajanja načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka in spremljanja obiska. Forum, ki se praviloma skliče najmanj vsaki dve leti, obravnava dokumente, katerih vsebina je pomembna za življenje ljudi v parku, kakor tudi za organizacije, ki delujejo v parku. Sklic foruma je predviden aprila 2019.