Obvestilo o nameri o prodaji zelene stene - znižanje izhodiščne cene

02.03.2021

Na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja obvestilo o nameri o prodaji zelene stene - znižanje izhodiščne cene. 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Predmet razpolaganja:

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za:

zeleno steno z mehanizmom za zalivanje, dodatno demineralizacijo in z dvema magnetnima ventiloma, za zalivanje rastlin in pršenje mahu.

  • izhodiščna cena 2.520,00  EUR

Zelena stena, »soft wall« izvedbe, zaprt sistem, dim. 340/265, rezervoar za vodo (pribl. 100) litrov, črpalka in avtomatika, dozator hranil, posoda za hranila (pribl. 10 litrov). Barva okvirja v RAL 7016.

Zelena stena se trenutno nahaja na naslovu Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero.

Pogoji prodaje:

Vse stroške vezane na premontažo, morebitnih novih panelov ter morebitnih novih rastlin, nosi kupec. Kupec bo zeleno steno prevzel po plačilu kupnine.

Ponudbo se posreduje na naslov:

Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu zelene stene – ne odpiraj«.

V nameri mora kupec obvezno navesti:

- ceno, ki jo je za zeleno steno pripravljen plačati,

- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo namero o nakupu v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane na pošto.

Zelena stena bo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Ponujena cena mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene. Javni zavod Triglavski narodni park se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodal zeleno steno po ceni, ki jo le le-ta predlagal v nameri o nakupu in z njim sklenil neposredno prodajno pogodbo. V primeru, da bo več ponudnikov z isto najvišjo ponudbeno ceno, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.

Ponudbena cena mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Ponudbe, ki bodo dane v razponu ne bodo obravnavane.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu zeleno steno v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan prevzeti zeleno steno najpozneje v desetih (10) dneh od plačila kupnine.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine v petih (5) dni potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši pa v tem primeru ni več upravičen do nakupa.

Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu zelene stene.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Ana Marija Kunstelj Pavlovski, -e-mail: ana.kunstelj@tnp.gov.si

 

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla, postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Številka:  4780-1/2021-2

Bled, 1.3.2021