Razpis o javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnine v Jadranovem (Hrvaška)

22.11.2021

Številka: 4740-9/2021-5
Bled, 19.11.2021

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, skladno s 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V JADRANOVEM (HRVAŠKA)

1. Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

2. Predmet prodaje:

Predmet prodaje je počitniški objekt Jadranovo, parc. št. 2706/3 k.o. Sv. Jakov v deležu 1/1.

Nepremičnina se nahaja na naslovu Havišće 70, Jadranovo, Hrvaška. Nepremičnina leži neposredno ob morju. Obsega 755 m2. Nepremičnina ima dostop po pešpoti ali preko morja. Parkiranje avtomobilov je možno na oddaljenem javnem prostoru.

Lokacija2 Lokacija1

V naravi na zemljišču stoji objekt, ki obsega dve namestitveni enoti, in sicer (1) »apartma« v velikosti 143,69 min (2) »studio apartma«, v velikosti 42,93 m2. V kleti stavbe so pomožni prostori.

»Studio« obsega kuhinjo z jedilnico, kopalnico s straniščem, tri spalnice, hodnik in teraso. »Apartma« pa obsega kuhinjo z jedilnico, kopalnico s straniščem, spalnico in teraso z zunanjim stopniščem na vrt.

 Obe namestitveni enoti sta kategorizirani z dvema zvezdicama (**).

20200708 164231 2 20200708 163251 5

3. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 51/7 člena ZSPDSLS-1

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Javnega zavoda Triglavski narodni park v sestavi:

- Miha Marolt – predsednik

- mag. Špela Stojan – članica

- Mitja Kapus – član

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno vrednosti opravila Dolores Turak, diplomirana inženirka gradbeništva, stalni sodni izvedenec gradbene stroke.

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

-        fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do

-        katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali

-        cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v

-        svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska

-        zveza prenehala ali ne,

-        fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca

-        oziroma posvojitelja,

-        pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

-        drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju

-        povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o

-        njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

4. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe:

Prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, se varščina zadrži, organizator javnega zbiranja ponudb pa odstopi od sklenitve posla.

5. Najnižja ponudbena cena

Ponudbena cena za nepremičnino na naslovu Havišće 70, Jadranovo, Hrvaška mora znašati najmanj 360.000,00 EUR.

Najugodnejši ponudnik na ponujeno ceno plača še 3 % davek na promet nepremičnin (Porez na promet nekretnina).

6. Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plača v 30-ih dneh po overitvi podpisa prodajalca na pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži kot pogodbena kazen.

7. Sklenitev pogodbe

V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pisno pogajanje o ceni.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo za nepremičnino ponudil najvišjo odkupno ceno.

Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmero površine niti za njen namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od pogajanj.

8. Višina varščine

Varščina za predmet prodaje znaša: 20.000,00 EUR.

Varščina mora biti na računu Javnega zavoda Triglavski narodni park najkasneje do dne 13.12.2021 do 13:00 ure. Nakazilo se izvede na račun št. 01100-6030254226 odprt pri UJP, sklic na številko SI00 , z navedbo namena nakazila: JZP 4740-9/2021-1.

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se mu varščina zadrži.

Kdor vplača varščino, vendar v danem roku ne odda ponudbe, se mu varščina ne vrne.

9. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Hrvaške lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.

Ponudniki pošljejo dokumentacijo priporočeno po pošti oziroma dokumentacijo prinesejo osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »JZP 4740-9/2021-1 – NE ODPIRAJ« najkasneje do 13.12.2021 do 13:00 ure na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Kot popolna dokumentacija se šteje:

1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je Priloga 1 te objave

2. potrdilo o plačani varščini ter

3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.-je.

Če je dokumentacija oddana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je iz pošiljke razvidno, da je datum oddaje 13.12.2021.

Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.

Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo preko aplikacije ZOOM, in sicer:

dne 17.12.2021 s pričetkom ob 9:00 uri.

Za ponudnike udeležba pri odpiranju ponudb ni obvezna. V kolikor želi ponudnik pri odpiranju ponudb sodelovati, pa mora z namenom, da se ga lahko na željen e-naslov povabi k sodelovanju na ZOOM, na e-naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si, posredovati obvestilo (naslov zadeve: »Odpiranje ponudb v zadevi št. JZP 4740-9/2021-1/2021 – prijava udeležbe«).

Obvestilo – prijava udeležbe mora ponudnik posredovati najkasneje do roka za oddajo ponudbe, torej do 14.12.2021 do 15:00 ure.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

10. Ogled

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb se obrnite na Miha Marolta, telefon 04/5780 218, e-pošta: miha.marolt@tnp.gov.si.

Ogled nepremičnine bo možen 2.12.2021 po predhodni pisni najavi, ki mora biti posredovana do vključno 29.11.2021 na e-pošto: miha.marolt@tnp.gov.si. V kolikor do navedenega datuma ne bomo prejeli nobene pisne najave, ogled ne bo izveden. 

11. Obvestilo posameznikom o varstvu podatkov

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo ponudniki posredovali v času javnega zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu nepremičnine.

12. Opozorilo

Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.

 

Priloge:

Priloga 1 - Ponudba za nakup