Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park

15.10.2021

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 18. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11 in 10/14) in 27. člena Statuta Javnega zavoda Triglavski narodni park, Ministrstvo za okolje in prostor

OBJAVLJA

javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-         ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki

-         ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem

-         programu druge stopnje;

-         ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih izkušenj;

-         pozna področja dela zavoda;

-         ima osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika;

-         ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

-         dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-         zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

-         preganja po uradni dolžnosti;

-         je državljan Republike Slovenije.

Sestavni del prijave na razpis je tudi vizija delovanja zavoda in razvoja narodnega parka med trajanjem mandata, ki vsebuje tudi finančni, organizacijski in kadrovski vidik.

Okvirne pristojnosti in odgovornosti direktorja javnega zavoda so:

-         organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;

-         predstavlja in zastopa zavod;

-         odgovarja za zakonitost dela zavoda;

-         vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, organizira strokovni

-         nadzor in izdaja strokovna navodila;

-         organizira pripravo desetletnega načrta upravljanja parka in ga predlaga svetu zavoda v

-         potrditev;

-         pripravi predlog letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter ga da v

-         sprejem svetu zavoda;

-         pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda;

-         posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz prejšnjih alinej ustanovitelju v sprejem ali

-         soglasje;

-         predlaga svetu zavoda spremembe statuta in pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji

-         delovnih mest in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet zavoda;

-         je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne akte in druge dokumente, ki se nanašajo

-         na poslovanje zavoda;

-         v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med letom po

-         posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev zavoda ter o

-         nabavi in porabi zbranih sredstev;

-         sprejema cenik storitev zavoda;

-         sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda;

-         sodeluje na sejah sveta zavoda in sejah strokovnega sveta zavoda;

-         predlaga druge temeljne poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov;

-         predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda;

-         izvršuje sklepe sveta zavoda;

-         sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanji delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovnopravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivnih pogodbi;

-         skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda;

-         izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o ustanovitvi, statut in druge splošne akte zavoda.

Prijava kandidata mora vsebovati:

-           V celoti izpolnjen obrazec Europass življenjepis (obrazec je dostopen na spletni strani (http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj.

-           Dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu.

-           Dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

-           Izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika.

-           Izjavo, da je državljan Republike Slovenije.

-           Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

-           Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

-           Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in prostor pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

-           Vizijo delovanja in razvoja parka, ki vsebuje tudi finančni, organizacijski in kadrovski vidik ter predlog strateškega načrta zavoda za obdobje 4 (štirih) let.

Direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 (štiri) leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedež javnega zavoda oz. v drugih uradnih prostorih javnega zavoda.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Triglavskega narodnega parka« na naslov: Ministrstvo za okolje inprostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Zadnji dan za prijavo je 27. 10. 2021.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložene pa morajo biti skenirane podpisane izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom razpisa se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za okolje in prostor, na Matejo Golja, tel. št. 01 478 7018, v zvezi z delovnim področjem pa na Matejo Blažič tel. št. 01 478 7117.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o ne izbiri.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Povezava na uradno objavo Ministrstva za okolje in prostor.