Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

23.09.2021

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52, 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v najem:

Poslovni prostori v stavbi na naslovu Stara Fužina 38, Bohinjsko jezero, stoječi na parc. št. 723/1 k.o. Studor (Center TNP Bohinj). Odda se poslovne prostore v prvi etaži stavbe – tri pisarniške prostore in hodnik, v skupni izmeri 57,60 m2.

Pogoji najema:

Poslovne prostore se odda v najem v stanju, v kakršnem so na dan prevzema v najem. Poslovni prostori so delno opremljeni.

Poleg poslovnih prostorov najemnik dobi pravico do souporabe sanitarij in kuhinje, v prvem nadstropju stavbe, kjer se nahajajo poslovni prostori, ki se oddajajo v najem. Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja poslovnih prostorov.

Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje petih (5) let.

Poslovni prostori se oddajo v najem za opravljanje javnih nalog in mirne dejavnosti. Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo tem pogojem.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnih prostorov, niti delno, oddati v podnajem.

Ponudbena cena:

Predlagana mesečna najemnina znaša 377,50 EUR.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

V najemnini so všteti stroški:

- ogrevanja prostorov;

- elektrike;

- vode, kanalščine, odvoza smeti, eventuelnih drugih komunalnih storitev,

- zavarovanja nepremičnine;

- nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge istovrstne dajatve v deležu glede na obseg poslovnih prostorov na celotno uporabno površino objekta.

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

Ponudbo se posreduje na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-6/2021-2«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

- ponudbeno ceno,

- svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko),

- navedbo javnih nalog oziroma dejavnosti, ki se bo izvajala v najetih prostorih.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Ana Marija Kunstelj Pavlovski, tel: 01 200 97 60 ali e-mail: ana.kunstelj@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla - najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Številka: 4740-6/2021-2

Bled, 20.9.2021