Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

16.09.2021

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja               

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 49., 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v najem:

Del stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, stoječe na parc. št. 317/1, 317/2 in 314, vse k.o. Želeče. Odda se poslovni prostor v skupni izmeri 20,06 m2.

Pogoji najema:

Poslovni prostor se odda v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v najem. Poslovni prostor je neopremljen. Poslovni prostor se nahaja v 1. nadstropju stavbe.

Poleg poslovnega prostora najemnik dobi pravico do souporabe sanitarij in kuhinje, v istem nadstropju, kjer se nahajajo poslovni prostori, ki se oddajajo v najem. Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja poslovnega prostora.

Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje petih (5) let.

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje mirne dejavnosti. Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo primerni dejavnosti.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Ponudbena cena:

Predlagana mesečna najemnina znaša 206,81 EUR.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

V najemnini so všteti stroški:

-          ogrevanja prostorov;

-          elektrike;

-          vode, kanalščine, odvoza smeti, eventuelnih drugih komunalnih storitev,

-          fizičnega in tehničnega varovanja;

-          zavarovanja nepremičnine;

-          nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge istovrstne dajatve v deležu glede na obseg poslovnega prostora na celotno uporabno površino objekta.

Zavarovanje nepremičnine je obveznost najemodajalca, za premičnine pa mora poskrbeti najemnik.

V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Rok za prejem ponudbe:

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane na pošto.

Ponudbo se posreduje na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »ponudba v zadevi 4740-8/2021-1«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

-          ponudbeno ceno,

-          svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naziv firme - če gre za pravno osebo, naslov in telefonsko številko)

-          navedba dejavnosti, ki se bo izvajala v najetih prostorih.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Miha Marolt, tel: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko najemodajalec pozove k najemu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši ponudnik pa v tem primeru ni več upravičen do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k sklenitvi najemne pogodbe.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Številka: 4740-8/2021-1
Bled, 16.9.2021