Razpis o javnem zbiranju ponudb za prodajo službenega vozila

02.09.2021

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16. do 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja

RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

1. Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

2. Predmet prodaje:

Vozilo RENAULT ZOE INTENS Q90 Z.E. 40, letnik 2017,  leto prve registracije 2018, osebno vozilo, število prevoženih kilometrov 41.430, št. šasije VF1AGVYCO59108549, moč motorja 65 KW. Vozilo je bele barve in dobro ohranjeno. Baterija vozila je v garanciji.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja premičnega premoženja – vozila. Sklenjena bo prodajna pogodba.

4. Izhodiščna kupnina za vozilo, ki je predmet prodaje je 9.880,00 EUR (z besedo: devet tisoč osemstoosemdeset)

Vozilo se prodaja po sistemu videno-kupljeno.

V izhodiščno kupnino ni vključen DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Vse stroške vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:

Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »ponudba za nakup vozila– ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja.

Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:

  • - ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika
  • - EMŠO oz. matično številko in davčno številko oz. ID številko za DDV
  • - ponujeno kupnino v EUR, ki ne sme biti nižja od izhodiščne kupnine
  • - pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu

Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 (petnajst) dni. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe niti v podaljšanem roku, velja, da je odstopil od pogodbe.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot merilo za izbiro upoštevana višina kupnine. Ponudnik, ki bo za vozilo ponudil najvišjo kupnino bo najuspešnejši ponudnik in bo z njim sklenjena prodajna pogodba.

V primeru, da bo podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponujeno kupnino, se bodo z njimi izvedla dodatna pogajanja.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna kupnina za vozilo, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 (osmih) dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji (opisi, določila, zahteve,…) javnega zbiranja ponudb za prodajo in nakup osebnega vozila.

6. Način in rok plačila kupnine:

Kupec plača celotno kupnino prodajalcu na podlagi izstavljenega računa. Podlaga za izstavitev računa je sklenjena pogodba. Rok za plačilo celotne kupnine znaša deset (10) dni.

Dokončno plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

7. Rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudb je 23.9.2021 do 9.00 ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.

8. Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 23.9.2021 ob 9.30 uri, v prostorih Javnega zavoda Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 (petnajst) dni od dneva odpiranja ponudb.

Postopek javnega odpiranja ponudb bo vodila komisija, pooblaščena za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb s strani direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park.

Prisotni predstavniki pravnih oseb morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji za oceno ponudb, izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.

Javno odpiranje ponudb bo izvedeno v skladu z ukrepi in priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe.

10. Javni zavod Triglavski narodni park si pridružuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da ne sklene prodajne pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo kupnino, oziroma, da začeti postopek prodaje vozila ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

11. Način in rok prevzema vozila:

Kupec bo vozilo prevzel po plačilu kupnine.

12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo vozila oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o vozilu, ki je predmet prodaje in informacije za morebitni ogled vozila lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi Javnega zavoda Triglavski narodni park:  Miha Marolt, tel.: 041 916 956 (med 8:00 in 16:00) ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si.

13. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo ponudniki posredovali v času javnega zbiranja ponudb, uporabil le za namen poziva k nakupu vozila.

Številka: 0232-3/2021-1