Objavljen je Drugi Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021

28.06.2021

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 28. 6. 2021 na svoji spletni strani  objavil Drugi Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021.

Financirali se bodo projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Razpoložljiva sredstva tega razpisa, v višini 20.000 EUR, se bodo razdelila glede na zaprošene vrednosti po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi direktor glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

Rok prijave je 12. 7. 2021. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/razpisi-za-obmocje-triglavskega-narodnega-parka/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »DRUGI JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 9. 7. 2021 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

več informacij