OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV

15.03.2019

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Predmet oddaje v najem:
Skladno z določili 62., 63., 64., 65. in 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) se odda v najem del poslovne stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, stoječe na parc. št. 317/1, 317/2 in 314, vse k.o. Želeče. Odda se poslovni prostor v kleti, v skupni izmeri 15,84 m2. Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje 5 let.

Rok za prejem ponudbe:
Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere.

Ponudbo se posreduje na naslov:
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

V kolikor bo za najem nepremičnine več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o višini najemnine.

Ponudbena cena:
Najemnik se zavezuje, da bo za najeti poslovni prostor plačeval mesečno najemnino v višini 13,00 EUR/m2.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:
Ogled je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Miha Marolt, tel: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Predstojnik lahko postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.