Namera o oddaji vozila za brezplačno uporabo

22.01.2021

Na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled objavlja namero o oddaji vozila za brezplačno uporabo. 

Naziv, sedež organizatorja in upravljavca stvarnega premoženja:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Postopek za oddajo v brezplačno uporabo se vodi v skladu z 68. in 69. člen v povezavi s 77. členom ter 52. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v brezplačno uporabo:

Osebno vozilo znamke Renault, tip Clio Avantage 1,2 16V, letnik 2009. Na dan 21.1.2021 ima vozilo 183.390 prevoženih kilometrov.

Pogoji oddaje:

Osebno vozilo se odda v brezplačno uporabo v stanju, v kakršnem je na dan prevzema. Vozilo bo ob izročitvi tehnično brezhibno in registrirano ter bo vsebovalo vso potrebno obvezno opremo in dokumentacijo (prometno dovoljenje, servisno knjigo,...).

Uporabnik v času brezplačne uporabe nosi vse stroške registracije, zavarovanja in vzdrževanja vozila, prav tako tudi stroške morebitnih popravil v primeru okvare ali poškodovanja vozila. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vozila, prav tako odgovarja za plačila morebitnih glob, povezanih z uporabo vozil.

Pogodba o oddaji bo sklenjena za obdobje dveh (2) let.

Osebno vozilo se odda v brezplačno uporabo izključno za izvajanje javnih nalog.

Uporabnik osebnega vozila ne sme oddati v podnajem ali brezplačno uporabo.  

Rok za prejem vloge:

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. V vlogi mora biti nedvoumno izkazan namen uporabe osebnega vozila.

Vlogi mora biti priloženo dokazilo, da vlogo oddaja oseba javnega prava.

Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ali bodo tega dne oddane na pošto.

V primeru, da bo več interesentov, se bo predstojnik Javnega zavoda Triglavski narodni park glede na namen uporabe odločil, s katerim interesentom bo sklenil pogodbo o oddaji.

Vlogo se posreduje na naslov:

Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.

Vloga se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »vloga za brezplačno uporabo vozila - ne odpiraj«. V vlogi mora zainteresirana oseba obvezno navesti:

-          svoje kontaktne podatke (naziv firme, ime in priimek odgovorne osebe, naslov, telefonsko številko in ime in priimek kontaktne osebe),

-          navedba nalog za katere se bo osebno vozilo uporabljalo in

-          dokazilo, da je vlagatelj:

  • oseba javnega prava ali
  • nevladna organizacija, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu ali
  • socialno podjetje ali nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo ali
  • mednarodna organizacija, katere članica je Republika Slovenija in ima na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.

Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Miha Marolt, tel: 04 5780 218 ali e-mail: miha.marolt@tnp.gov.si

Sklenitev pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z osebo javnega prava, ki bo v vlogi izkazala, da bo osebno vozilo uporabljala za opravljanje javnih nalog.

Pogodba mora biti sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri. Če izbrana zainteresirana oseba ne bo podpisala pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko Javni zavod Triglavski narodni park pozove k sklenitvi pogodbe naslednjo zainteresirano osebo na seznamu, prvoizbrana zainteresirana oseba pa v tem primeru ni več upravičena do brezplačne uporabe.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača uporabnik.

Pogodba o oddaji se bo sklenila na način videno - oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Zainteresirane osebe s posredovanjem vloge dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Javni zavod Triglavski narodni park bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni uporabniki posredovali v času zbiranja vlog, uporabil le za namen poziva k sklenitvi pogodbe o oddaji.

Predstojnik lahko do sklenitve pravnega posla - pogodbe o oddaji, postopek oddaje v brezplačno uporabo brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Številka: 0232-1/2021-1

Bled, 21.1.2021