Forum Evropske listine za trajnostni turizem 2020

23.10.2020

Na letošnjem forumu Evropske listine za trajnostni turizem, ki je potekal na daljavo dne 22. 10. 2020, so predstavniki in deležniki čezmejnega območja Ekoregija Julijske Alpe razpravljali o izvedenih nalogah in načrtih skupnega sodelovanja v prihodnje. Federacija Europarc je pohvalila dosedanje tesno sodelovanje Triglavskega narodnega parka in Naravnega parka Julijsko predgorje, izmenjavo izkušenj, promocijo čezmejnega območja kot trajnostne destinacije  ter prizadevanja na področju trajnostnega turizma in projektnih idej.

Naravni park Julijsko predgorje in Triglavski narodni park sta certifikat oziroma listino za trajnostni turizem za čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe prejela leta 2016. Federacija Europarc z listino spodbuja izboljšave pri upravljanju zavarovanih območij preko izmenjav dobrih praks in politik ter pomaga zavarovanim območjem pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi, ki jih turizem v zavarovanih območjih prinaša.  Predsednica sveta Naravnega parka Julijsko predgorje Annalisa Di Lenardo je v uvodnem nagovoru izpostavila, da se zavzema za sodelovanje tudi med občinami obeh zavarovanih območij. Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park mag. Janez Rakar je poudaril visoko raven sodelovanja obeh parkov na vseh področjih dela. Direktor Naravnega parka Julijsko predgorje Stefano Santi je izpostavil skupni projekt sosednjih parkov Nat2Care za ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete na območju Julijskih Alp na območjih Natura 2000. Poleg izvedenih strokovnih nalog je bil v okviru projekta pripravljen tudi  film z naslovom Narava brez meja. Premiera je zaradi epidemije prestavljena na prihodnje leto. Na forumu je bila predstavljena skupna promocija čezmejnega območja in priložnosti za nova doživetja kot na primer kolesarjenje na čezmejnem območju in širitev pohodniške poti Julijana na italijansko stran Julijskih Alp. Načrtovane so tudi  nadgradnja znakov kakovosti  lokalnih pridelkov in izdelkov, ozaveščevalne aktivnosti za mlade ter strokovne izmenjave. Med drugimi sta bila predstavljena Pot Miru kot primer dobre prakse in sodelovanje s turističnimi lokalnimi deležniki v Trenti kot primer dobrega in potrebnega sodelovanja.

Predstavnica Europarca Teresa Passtor je predstavila anketo zavarovanih območij v Evropi, ki je pokazala, da je obisk domačih gostov v evropskih naravnih in narodnih parkih v času pandemije spodbudil upravljavce parka, da razmislijo o novih izzivih pri upravljanju zavarovanih območij. Zaradi številnega obiska domačih gostov pretežno z osebnimi avtomobili in bivalniki so se pokazale pomanjkljivosti  zlasti na področjih usmerjanja obiskovanja, ozaveščanja, storitvenih dejavnosti in sodelovanja z lokalnimi deležniki.