Spremljanje stanja izvirov

02.09.2020

Ker so izviri izredno pomembni tako kot življenjski prostor številnim vrstam kot tudi potencialni vir pitne vode v prihodnosti, je Javni zavod Triglavski narodni park vzpostavil monitoring 9 izvirov na različnih delih parka, kjer izvaja odvzem vzorcev vode za fizikalne, kemijske in bakteriološke analize.

Območje Triglavskega narodnega parka je izjemno bogato z izviri. Znanih je okoli 250, od čisto majhnih, počasi mezečih, do spoštljivega slapa Savice, ki ob visokih vodah dere s pretokom do 2000 kubičnih metrov na sekundo. Veliko med njimi, kar petina, se jih uporablja kot vir pitne vode. Večina izvirov je zgoščenih po dnu alpskih dolin in le redko naletimo na izvire v visokogorju. Večji del parka se namreč nahaja na območju, ki ga gradi dobro prevotljen topni apnenec. Podzemna voda se pretaka po zapletenem sistemu podzemnih kanalov v smeri gravitacije in ko priteče do slabše topnih plasti se izlije kot stalen ali pa tudi občasen izvir. Voda se skozi podzemlje pretaka razmeroma hitro in se tudi hitro odziva na pojavljanje in količino padavin. To se kaže v velikih nihanjih pretokov teh izvirov, nekateri v sušnih obdobjih celo popolnoma presahnejo. V luči podnebnih sprememb, kjer se napovedujejo vedno daljša sušna obdobja, to pomeni tudi manjšo vodnatost kraških izvirov v prihodnosti. Druga posledica kraške narave območja je, da je zelo težko določiti obseg zaledja oziroma vplivnega območja teh izvirov. Zaradi hitrega toka vode s površine v in skozi podzemlje, so takšni izviri izredno izpostavljeni posledicam človekovih aktivnosti v zaledju, kot je organsko obremenjevanje zaradi kmetijstva in neurejene kanalizacije. To se kaže velikokrat v neustreznih rezultatih mikrobioloških analiz obstoječih vodnih zajetij.