Sprejeta Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

10.01.2020

Vlada je na 56. redni seji dne 9. januarja 2020 sprejela tudi Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Finančna sredstva, na letni ravni v višini milijona evrov, bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.  

S to uredbo se določajo podrobnejša merila in kriteriji za določanje višine sredstev za sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti za izvajanje razvojnih usmeritev parkovnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja Triglavski narodni park. Prav tako se s to uredbo določata tudi podrobnejša vsebina in način priprave akcijskega načrta za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti.

Na podlagi Uredbe in akcijskega načrta, ki ga pripravi javni zavod Triglavski narodni park, se bo iz državnega proračuna sofinanciralo projekte parkovnih lokalnih skupnosti na območju narodnega parka, in sicer zlasti za

  • zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
  • podporo nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti (npr. nujna medicinska pomoč na težko dostopnih terenih, sofinanciranje delovanja šol in vrtcev, sofinanciranje šolskih prevozov, izvajanje službe socialnega skrbstva na domu),
  • podporo nadstandardnemu izvajanju državnih in lokalnih javnih služb zlasti aktivnosti za zagotavljanje dostopa do javnih storitev prebivalcem narodnega parka,
  • ohranjanje in odpiranje delovnih mest zlasti aktivnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest,
  • spodbujanje izvajanja okoljsko primernih dejavnosti ter socialnih storitev, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev narodnega parka.