Sodelovanje je ključ do kakovostnega življenja v Triglavskem narodnem parku

15.11.2019

Forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka je način posvetovanja upravljavca edinega narodnega parka v Sloveniji s prebivalci, lokalnim gospodarstvom in odločevalci ter ena od priložnosti za konstruktivna razmišljanja in oblikovanje vizije razvoja. Tokratni forum je potekal v Kobaridu in se ga je udeležilo dobrih 40 udeležencev iz občin v Triglavskem narodnem parku in ustanov.

V uvodnem nagovoru je direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park mag. Janez Rakar  poudaril pomen sodelovanja tako institucij kot tudi aktivne vloge posameznikov za doseganje skupnih ciljev in trajnostnega razvoja območja. Po predstavitvi glavnih petih področij dela, ki so v načrtu upravljanja TNP  2016-2025 opredeljena za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja, so udeleženci na osrednjem delu foruma v moderiranih delavnicah delili svoja stališča in pričakovanja glede treh osrednjih tematik: razvoja Triglavskega narodnega parka, upravljanja trajnostnega turizma in sobivanja z velikimi zvermi. Javni zavod Triglavski narodni park bo vsa stališča preučil in jih skladno z zakonodajo skušal v čim večji meri upoštevati pri svojem delu.

Poleg predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije so se foruma udeležili tudi župani vseh treh posoških občin, predstavniki območnih enot Zavoda za gozdove, zavodov za turizem, kmetijskih organizacij, lovskih družin, organizacij s področja varovanja kulturne dediščine in drugi.

Na področju ohranjanja narave je Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s ključnimi strokovnimi organizacijami nadgradil sodelovanje pri sistematičnem spremljanju stanja biodiverzitete in evidentiranju pritiskov človekove dejavnosti nanje. V zadnjih dveh letih je zaživel tudi sistematičen in celovit monitoring obiskovanja. Na področju ohranjanja dobrega stanja voda so potekale aktivnosti spremljanja stanja nekaterih visokogorskih jezer. Na Planini pri Jezeru je letos potekalo odstranjevanje rib in makrofitov. Izvedena je bila podrobna analiza stanja Dvojnega jezera, ki bo podlaga za izvedbo varstvenih ukrepov v okviru projekta VrH Julijcev. Slednji bo v naslednjih štirih letih pomembno prispeval k izboljšanju stanja vrst in njihovih življenjskih okolij (habitatov) ter doseganju varstvenih in razvojnih ciljev na področju upravljanja območij Natura 2000 v narodnem parku.

Za prebivalce sta ključni področij upravljanje obiska v visoki turistični sezoni in trajnostna mobilnost. Javni zavod Triglavski narodni park je pri tem tesno sodeloval z občinskimi strokovnimi službami ter izvajal različne programe in nadzor, še posebej na najbolj občutljivih območjih. V sodelovanju s skupnostjo Julijske Alpe in parkovnimi občinami potekajo projekti z vsebinami trajnostnega turizma ter usmerjanja in ozaveščanja obiskovalcev narodnega parka. Velik del teh projektov se sofinancira iz sredstev, ki so bila v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 in pristopa CLLD namenjena posebej za izvajanje nalog na območju Triglavskega narodnega parka. Intenzivno so na teh območjih potekale tudi preventivne aktivnosti ozaveščanja in informiranja obiskovalcev. S Skupnostjo Julijske Alpe je bil vzpostavljen trajnostni turistični produkt in sicer pohodniška pot Juliana, ki je daljinska pohodniška pot okoli Julijskih Alp.

Na področju varstva kulturne dediščine je med prednostnimi nalogami spremljanje stanja dediščinskih objektov in območij, ki poteka v tesnem sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Ministrstvom za kulturo, muzeji in drugimi nosilci (društvi, posamezniki). Na vseh treh spomenikih državnega pomena v narodnem parku - Pocarjeva domačija v Zg. Radovni, spominska cerkev sv. Duh v Javorci in Aljažev stolp na Triglavu - so bila v preteklih letih opravljena obnovitvena dela. Pred pomembno obnovo je tudi Turarjeva domačija, značilna bovška hiša v Trenti.

V sodelovanju Javnega zavoda Triglavski narodni park, občin Kranjska Gora, Bohinj in Kobarid, Turizma Dolina Soče, Turizma Bohinj, planinskih društvev Tolmin in Srednja vas, Kulturnega društva Gozd Martuljek, ZRC SAZU in drugih je bilo prenovljenih in posodobljenih več kot 80 informacijskih tabel na območju Triglavskega narodnega parka. Nove, lične in uporabniku prijazne informacijske table so bile nameščene na območjih Mangartske ceste, Koritnice, Bavšice, Možnice, Trente, Vrat, Gorjuš, Bohinja, Martuljka, Šupce, Starega Tamarja, Kredarice ter planin Kuhinja in Razor. 

Na področju obiskovanja je Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z deležniki s področja turizma izvajal aktivnosti informiranja, ozaveščanja in usmerjanja vedno večjega števila obiskovalcev v narodnem parku. Izvedeni so bili programi za različne ciljne skupine v informacijskih mestih Triglavskega narodnega parka in na terenu, v sodelovanju z drugimi organizacijami se je okrepila mreža informacijskih mest. Kot pomemben temelj vsem tem aktivnostim v prihodnje je bila ustanovljena tudi Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe. V Skupnosti jevključenih 38 osnovnih in podružničnih šol z več kot 7.000 učenci in njihovimi učitelji. Osrednje tematike skupnega sodelovanja so ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostni razvoj in skrb za izjemno območje Julijskih Alp.

Prebivalci občin v Triglavskem narodnem parku so sicer o rednih aktivnostih obveščeni prek letnega časopisa Svet pod Triglavom, s posodobitvijo digitalnih kanalov komuniciranja (spletno mesto, e-novice, vzpostavitev družabnih omrežij) pa so o vseh aktivnostih obveščeni vse leto.