Na Forumu čezmejne Ekoregije Julijske Alpe o sodelovanju z lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki na slovenski in italijanski strani

28.11.2019

Javni zavod Triglavski narodni park je skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje dne 9. novembra 2019 v Kobaridu organiziral 5. Forum Čezmejne Ekoregija Julijske Alpe, Listine za trajnostni razvoj. Triglavski narodni park z biosfernim območjem Julijske Alpe in Naravni park Julijsko predgorje iz Rezije sta povezana v čezmejno Ekoregijo Julijske Alpe od leta 2009.  Za vzorno skupno sodelovanje na področju ohranjanja narave in obiskovanja je čezmejno območje leta 2016 prejelo priznanje federacije Europarc za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih in postalo prvo čezmejno zavarovano območja v Evropi, ki je prejelo tovrstno listino.

Osnovni namen vzpostavitve ekoregije je okrepiti sodelovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki na slovenski in italijanski strani, vzpostaviti mrežo informacijskih točk ter spodbujati sonaravno doživljanje in obiskovanje. Kot je v uvodnih besedah dejal direktor gostujoče turistične organizacije Dolina Soče Janko Humar, se vsa destinacija Julijske Alpe pospešeno vključuje v shemo zelenega turizma v Sloveniji in je tovrstno čezmejno povezovanje samoumevno in še dodatna spodbuda, da Julijske Alpe v celoti postanejo destinacija. Dober primer bi bila širitev pravkar rojene poti Julijana tudi na zahodni del Julijcev v Italijo. Sicer območje uspešno sodeluje pri skupni promociji s predstavitvami, razstavami, programi za obiskovalce, ozaveščanjem v parkovnih informacijskih središčih,  predstavitvami lokalnih tipičnih izdelkov in izobraževanjem vodnikov, izmenjavi šolskih skupin in pridobivanju evropskih sredstev.  Zaradi številnih naravnih in kulturnih posebnosti ter možnosti za doživljanje so si ponudniki na slovenski in italijanski strani Ekoregije Julijske Alpe enotni, da je čezmejno povezovanje lahko velika prednost celotnega območja Julijskih Alp. Za promocijo kulturne dediščine Ekoregije Julijskih Alp je bila izdelana zgibanka. Ta je poleg splošne zgibanke in zgibanke o tipičnih izdelkih območja, tretja skupna zgibanka, ki je izšla v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

Leto 2020 je za čezmejno območje pomembno leto. Po pretečenem petletnem obdobju bosta obnovljena za čezmejno sodelovanje zelo pomembna, certifikata - certifikat za Čezmejno sodelovanje in Listina za trajnostni razvoj. V sklopu prijavnih aktivnosti so udeleženci na delavnici, ki je potekala v sklopu Foruma, predlagali aktivnosti, katere bosta parka vključila v nov akcijski načrt za novo pet letno obdobje (202 -2024). Direktorja parkov, mag. Janez Rakar iz Javnega zavoda Triglavski narodni park in dr.. Stefano Santi iz Naravnega parka Julijsko predgorje, sta podpisala tudi nov 5 letni akcijski načrt Čezmejnega območja Ekoregija Julijske Alpe 2020 -2024. 

Udeleženci foruma so si ob zaključku ogledali Muzej I. svetovne vojne v Kobaridu.