Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2020

03.06.2020

Javni zavod Triglavski narodni park objavlja Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2020.

Financirali se bodo projekti, ki so vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Sredstva se bodo razdelila glede na zaprošena sredstva po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

Rok prijave je 16. 6. 2020. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na povezavi tukaj in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13 .00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 15. 6. 2020 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479;

e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

RAZPIS

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava prijavitelja o sprejemanju razpisnih pogojev

Izjava o odbitnem deležu DDV

Izjava o dodeljenih državnih pomočeh

Vzorec pogodbe o izvedbi projekta

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam originalnih računov