Mednarodna priznanja

Mednarodna priznanja

Diploma Sveta Evrope za zavarovana območja

Triglavski narodni park je leta 2004 prejel diplomo Sveta Evrope za zavarovana območja zaradi izjemnosti območja, evropske pomembnosti z vidika ohranjanja narave in krajinske pestrosti ter pomena zavarovanega območja. Priporočila in obveznosti Sveta Evrope, ki jih je z diplomo in podaljšanjem v letu 2009  prejel javni zavod Triglavski narodni park in s tem Republika Slovenija, so sestavni del programov dela javnega zavoda Triglavski narodni park. Javni zavod Triglavski narodni park vsako leto pripravlja letna poročila o stanju v parku ter izpolnjevanju pogojev oziroma o napredku glede pogojev in priporočil.

diploma sveta evrope Več o diplomi Sveta Evrope

Biosferno območje Julijske Alpe UNESCO MAB - Program Človek in biosfera

Urad UNESCO v Parizu je leta 2003 sprejel sklep o vključitvi Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka v mednarodno mrežo biosfernih območij MAB (Man and Biosphere – človek in biosfera). Julijske Alpe so tako postale del svetovne mreže vzorčnih regij trajnostnega razvoja. Slovenija je bila s tem sklepom prvič vključena v mrežo MAB. 

UNESCO – Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, raziskovanje in kulturo je leta 1968 ustanovila program MAB z namenom raziskovati vplive človekovih dejavnosti na spremembe v življenjskem okolju in spodbujanju trajnostnega in sonaravnega razvoja.

unesco mab Več o biosfernem območju Julijske Alpe

Čezmejni park Ekoregija Julijske Alpe

Sodelovanje Triglavskega narodnega parka in italijanskega Naravnega parka Julijsko predgorje iz doline Rezije sega v leto 1996. Povezovanje in sodelovanje se je začelo s prvimi partnerstvi v različnih projektih Evropske unije in v dvajsetih letih preraslo v močno vez in sodelovanje na različnih področjih, kot so projekti Evropske unije, izmenjava primerov dobrih praks, izmenjava šolskih skupin, skupna predstavljanja na sejmih in dogodkih. Leta 2007 se je porodila zamisel o čezmejnem parku, leta 2009 pa je Federacija Europarc uradno razglasila novo obliko čezmejnega sodelovanja – Ekoregijo Julijske Alpe, ki zajema tudi slovensko UNESCO MAB območje. V letu 2014 je bil certifikat na podlagi izvedenskega obiska podaljšan.

europarc transboundary parks Več o čezmejni Ekoregiji Julijske Alpe

Listina za trajnostni razvoj turizma 

Federacija Europarc je Triglavskemu narodnemu parku z biosfernim območjem Julijske Alpe UNESCO MAB  in Naravnemu parku Julijsko predgorje leta 2016 podelila priznanje za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih. Parka sta prva čezmejna zavarovana območja v Evropi, ki sta prejela tovrstno listino. Federacija Europarc se zavzema za ohranjanje narave, kulturne krajine in trajnostni razvoj. Njena naloga je spodbujati izboljšave pri upravljanju zavarovanih območij preko izmenjav dobrih praks in politik ter pomagati zavarovanim območjem pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi. Njen slogan za trajnostni turizem je Dobro za parke, dobro za ljudi!

TNP EuroParc Več o trajnostnem turizmu v zavarovanih območjih

Pilotna regija »Ekološka povezanost v Alpah« 

Alpska konvencija je leta 2014 Triglavski narodni park in italijanski Naravni park Julijsko predgorje priznala za uradno čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost. Zavarovani območji sta z imenovanjem postali deveta tovrstna pilotna regija v Alpah. Imenovanje pomeni priznanje za prizadevanja za trajnostni razvoj in bo omogočilo sodelovanje na področju varstva narave z drugimi pilotnimi regijami ter podporo pri tekočih in načrtovanih projektih.

Alpine Convention 09 2020 Več o Alpski konvenciji

Diploma Europa Nostra

Triglavski narodni park je v okviru nagrad Evropske unije za kulturno dediščino v kategoriji arhitekturna dediščina leta 2006 prejel diplomo Europa nostra za opravljeno delo ob prenovi Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni. V obrazložitvi nagrade, ki jo je prejela Pocarjeva domačija, je navedeno, da Triglavski narodni park prejema to diplomo za »pretanjeno uporabo tradicionalnih znanj in materialov pri ohranjanju redkega in avtentičnega primera alpske arhitekture iz 18. stoletja in ohranjanja etnološke dediščine ter s tem povezanih lokalnih možnosti pridobivanja dohodka«. 

europanostra Pocarjeva domačija

SODELOVANJE V OKVIRU PARTNERSKIH POVEZAV IN ŠIRŠE

Sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko predgorje

Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko predgorje sodelujeta na področjih evropskih projektov, raziskovanja, izmenjave dobrih praks glede obiskovanja in strokovnih nalog, predstavitev na različnih dogodkih ter sodelovanja šol iz neposredne okolice obeh parkov. Leta 2009 sta pridobila listino Federacije Europarc za čezmejno sodelovanje med sosednjima parkoma, leta 2014 certifikat Alpske konvencije za čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost in leta 2016 listino Federacije Europarc za trajnostni razvoj turizma na čezmejnem območju.

julijsko predgorje Spletna stran naravnega parka Julijsko predgorje

Pogodbe o medsebojnem sodelovanju

Triglavski narodni park ima sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Naravnim parkom Hoch Taunus iz Nemčije,  Narodnim parkom Snowdonia – Wales (VB) ter tristranski sporazum z narodnima parkoma Hohe Tauern (A) in Les Ecrins (F)

parki Logotipi partnerjev

Alparc - mreža zavarovanih območij v Alpah

Mreža zavarovanih območij v Alpah Alparc združuje več sto zavarovanih območij vseh kategorij, ki se nahajajo v državah alpskega loka od Francije do Slovenije. Triglavski narodni park je vključen v mrežo od njene ustanovitve leta 1995. Osrednji namen Alparca je podpirati in spodbujati izmenjavo izkušenj in znanj med upravljavci alpskih zavarovanih območij. Mreža se zavzema za uresničevanje protokola “Varstvo narave in zaščita krajine” Alpske konvencije. 

alparc Več o mreži Alparc

Alpska konvencija 

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter Evropska unija, z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp. Za uresničevanje dogovorjenih ciljev in ukrepov so sprejeti izvedbeni protokoli za hribovsko kmetijstvo, varstvo narave in urejanje krajine, urejanje prostora in trajnostni razvoj, gorski gozd, turizem, promet, energijo in varstvo tal ter deklaracija o podnebju in o prebivalstvu in kulturi. Alpska konvencija je leta 2014 Triglavski narodni park in italijanski Naravni park Julijsko predgorje priznala za uradno čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost.

Alpine Convention 09 2020 Več o Alpski konvenciji

Dogovor o pobratenju z Narodnim parkom Crater Lake 

Triglavski narodni park in Narodni park Crater Lake iz Združenih držav Amerike (Oregon) sta maja 2017 podpisala dogovor o pobratenju za medsebojno podporo ter izmenjavo znanja in izkušenj na področjih ohranjanja narave, upravljanja zavarovanih območij, izobraževanja ter strokovnih nalog in raziskovanja. Parka sta si podobna po zemljepisni širini, bogati biotski raznovrstnosti, oba sta poznana po jezerih, gorah in gozdovih. Oba privabljata številne obiskovalce, ki si želijo miren oddih ali aktiven dopust. Pri upravljanju se parka srečujeta s podobnimi izzivi, zlasti, kako zagotavljati doživljanje parka, ki je ustrezno z vidika varstva narave. 

national park service logo Več o Narodnem parku Crater Lake

Slovenia Green

Triglavski narodni park je junija 2017 prejel priznanje Slovenia Green in se tako pridružil t.i. zeleni shemi slovenskega turizma. Slovenska turistična organizacija je razvila zeleno shemo slovenskega turizma za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Med ključnimi strateškimi usmeritvami zelenega turizma so dejavna usmeritev turizma v zeleno gospodarstvo, obveščanje in spodbude za turistično gospodarstvo, da razvijajo zelene modele poslovanja, spodbude za destinacije, da postavijo modele trajnostnega razvoja na podlagi trajnostnih kazalnikov, ter ozaveščanje obiskovalcev, da se usmerijo k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu za okolje prijaznemu ravnanju. 

slo green park logo Več o Slovenia Green

Dogovor o pobratenju z Naravnim rezervatom Kronotski

Triglavski narodni park in ruski naravni rezervat Kronotski iz Kamčatke sta maja 2018 podpisala dogovor o pobratenju za medsebojno podporo ter izmenjavo znanja in izkušenj na področjih ohranjanja narave, upravljanja zavarovanih območij, izobraževanja ter strokovnih nalog in raziskovanja

Kronotsky Federal Nature Biosphere Reserve Več o Naravnem rezervatu Kronotski