Projekt Parkiraj in doživi naravo

Projekt Parkiraj in doživi naravo

Namen projekta je, da se preko povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja omenjenih naravnih vrednot oz. TNP z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) ter z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom. Tako se bo zagotovila ohranjenost narave ter povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine obiskovalcev in domačine.

Polni naslov projekta: Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave
Akronim projekta: Parkiraj & doživi naravo!
Nosilec projekta: Javni zavod Triglavski narodni park
Projektni partnerji:
 • Partner 1: Občina Bohinj
 • Partner 2: Turizem Bohinj
 • Partner 3: Občina Kobarid
 • Partner 4: Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
 • Partner 5: Posoški razvojni center
 • Partner 6: ZRC SAZU – Inštitut za slovensko narodopisje
Obdobje trajanja projekta: 4. marec 2015–31. januar 2017
Skupni upravičeni stroški projekta: 403.402,50 EUR
Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta: 322.722,00 EUR
Povzetek projekta: Naravni vrednoti Bohinjsko jezero in Krn – morena oz. Krn in planine pod njim na območju Triglavskega narodnega parka sta zaradi privlačnosti ohranjene naravne in kulturne dediščine zelo obiskani turistični območji. To je pozitivno za lokalni gospodarski razvoj, a netrajnostna mobilnost obiskovalcev s prevlado individualnega avtomobilskega prometa zelo ogroža naravo, predvsem v poletni sezoni. Namen projekta je, da se preko povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja omenjenih naravnih vrednot oz. TNP z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) ter z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom. Tako se bo zagotovila ohranjenost narave ter povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine obiskovalcev in domačine. S projektom želimo doseči večjo dostopnosti obeh vključenih naravnih vrednot za vse skupine obiskovalcev, povečati želimo privlačnost njunega doživljanja ter z zmanjšanjem obremenjenosti z individualnim motornim prometom prispevati k ohranjanju narave.

logotipi
Project title: Comprehensive introduction of environmentally friendly mobility in Triglav National Park for the preservation and real experiencing of nature
Project acronym: Park and enjoy nature!
Project Promoter: Triglav National Park Public Institution
Project Partners:
 • Partner 1: Municipality of Bohinj
 • Partner 2: Tourism Bohinj
 • Partner 3: Municipality Kobarid
 • Partner 4: Center for Sustainable Rural Development Kranj
 • Partner 5: Soča Valley Development Centre
 • Partner 6: Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Project duration: 4. March 2015–31. Januar 2017
Total eligible costs of the project: 403,402.50 EUR
Project grant: 322,722.00 EUR
Project summary: Natural values Lake Bohinj and Krn - moraine in the area of Triglav National Park (TNP) are visited by many tourists due to the attraction of their preserved nature. This is positive for local economic development; however, non-sustainable car mobility of visitors, especially in the summer season, endangers their nature. The objective of the project is to expand possibilities and increase attraction of visiting all included natural values and TNP, respectively, by various modes of soft mobility (walking and biking, public transport), enhance the understanding of visitors about the impact of motor traffic on nature, and reduce car traffic load of nature values included. The goal of the project is to expand accessibility of both natural values included for all groups of visitors, enhance the attraction of their experiencing and by reducing load of individual motor traffic contribute to the preservation of nature. The partnership between organizations from different parts of Slovenia will also enable expansion of ideas, connect the areas and crate new links

Projekti in aktivnosti

Zaključni dogodek projekta Parkiraj in doživi naravo!

Dne 27. januarja 2017 je bil v okviru predstavitve širši javnosti in novinarske konference javnega zavoda Triglavski narodni park izveden zaključni dogodek projekta s predstavitvijo ozadja projekta, izvedenih aktivnosti in dosežkov na območju naravnih vrednot Bohinjsko jezero in Krnska morena. Projektni partner ZRC SAZU je predstavil raziskavi, ki jih je opravil na območjih omenjenih naravnih vrednot ter komunikacijski načrt.

Med najzanimivejše dosežke za javnost lahko štejemo vzpostavitev dveh info točk s spletnim mestom in animiranim filmom in sicer v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj v Stari Fužini in v Zeleni hiši v Kobaridu ter ureditev parkirišč ob Bohinjskem jezeru in pod Krnsko moreno pri planini Kuhinja v občini Kobarid.

Arhiv novic

Projekt parkiraj in doživi naravo je v času trajanja zabeležil številne pomembne utrinke in zapise.

Več