Pilotni projekt: Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka

foto arhiv TNP AZ 1612

Ukrep

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Podukrep

16.5: Okolje in podnebne spremembe

Naslov projekta

Pilotni projekt: Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka

Projektno obdobje

Oktober 2019–oktober 2021

Partnerji projekta

• Kmetijski inštitut Slovenije – vodilni partner,
• Kmetija Medja Magdalena,

• Kmetija Zupanc Jakob,

• Kmetija Zupanc Valentin,

• Kmetija Korošec Janez,

• Javni zavod Triglavski narodni park,

• Center Pokljuka d.o.o..

 

Kratek opis projekta

V zadnjih desetletjih smo se začeli zavedati pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti travišč, o čemer pričajo številne direktive in smernice, h katerim smo se zavezali tudi v Sloveniji (Direktiva o habitatih 92/43/EGS, Direktiva 2010/60/EU). Travišča, ki so se z ekstenzivno kmetijsko rabo v preteklosti oblikovala v vrstno bogate rastlinske združbe, so pomembno domovanje ne samo različnih rastlinskih vrst, temveč tudi številnih ptic in žuželk. Športni center Pokljuka leži v območju Triglavskega narodnega parka na Rudnem polju na Pokljuki in je pod vplivom dolgih zim z obilnimi snežnimi padavinami in nizkimi temperaturami. Obsežni snegolomi-vetrolomi ter pojav podlubnikov v preteklem petletnem obdobju, zahtevajo intenzivna gozdna dela s spravilom lesa in bodočo sanacijo poškodovanih gozdnih površin. Vsi ti dejavniki sedaj negativno vplivajo na gozd, živeče živali v tem prostoru in tudi na travne površine, ki so se preurejale ob izgradnji športnih objektov s spremljajočo infrastrukturo, gozdnih vlak in tekaških prog. Skladno z okoljevarstvenimi usmeritvami je nujen trajnostni pristop k sanaciji teh razvrednotenih površin. Le-ta je omogočen s pomočjo uporabe ohranjevalnih semenskih mešanic, pridelanih v lokalnem okolju, v istih ali podobnih pedoklimatskih razmerah. S pridelavo semenskih mešanic iz teh združb lahko še bolj pripomoremo k zgoraj omenjenim zavezam, saj je osnovni cilj setve vzpostaviti vrstno bogato travinje, prilagojeno krajevnim talnim in podnebnim razmeram.

 

Cilji projekta

Da bi ohranili vsaj del obstoječih površin botanično pestrih travnikov, je nujno aktivnejše reševanje problematike saniranja/obnove teh habitatov, zato je bilo potrebno poiskati nove vzvode oz. mehanizme. Pridelava ohranjevalnih mešanic je v skladu z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, hkrati pa ima tudi gospodarsko noto. Ohranjevalne mešanice velikokrat vsebujejo rastlinske vrste, ki s svojim globokim in razvejanim koreninskim sistemom omogočajo rast na revnih, skeletnih tleh, na brežinah z večjim naklonom pa preprečujejo nastanek erozijskih procesov. Ukrepi ozelenitve oz. obnove travne ruše, prilagojeni lokalnemu okolju, omogočajo stabilnejšo rušo in večjo trpežnost. Projekt omogoča povezovanje različnih deležnikov, ki izvajajo aktivnosti tako na kmetijah kot tudi na zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka. Prvi cilj projekta je bila vzpostavitev sistema pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na kmetijah s površinami, ki ležijo v vplivnem območju Triglavskega narodnega parka, za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka. Drugi cilj pa je bila pridobitev novih znanstvenih in strokovnih znanj ter izkušenj o postopkih saniranja travnih površin v gorskem svetu.

 

Rezultati projekta

S pilotnim projektom, ki se zaključil konec oktobra 2021, je bil pripravljen dolgoročni program pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na kmetijah za namen sanacije degradiranih travnih površin Športnega centra Pokljuka na Rudnem polju, podana je bila tudi ocena primernosti izdelanega sistema pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na kmetijah za potencialno vpeljavo na druga podobna območja. V raziskavi so bile uporabljene različne metode pridobivanja semen (ročno nabiranje semen, žetev s kombajnom, razmnoževanje semen posameznih travniških vrst na vzorčni ploskvi), na Rudnem polju pa so bile preverjene možnosti obnove razvrednotenih travniških območij (setev požete semenske mešanice, prenos neuvele pokošene travniške biomase – zelenega mulča, prenos posušene travniške biomase – sena, raztros senenega drobirja). S projektom so bila pridobljena znanja, katerih izsledke bo mogoče vključevati tudi v programe sanacije drugih območij z razvrednotenimi travniškimi zemljišči.

POVEZAVA NA SPLETNE STRANI

Evropska komisija – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja 2014-2020 (prehodno obdobje do 2022)

 

IMG 3800